Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Saksè-Saksè Yèhuwa

Madura

Kèdingi Gustè Allah Sopajâ Odi’ Sè Langgeng

 BÂGIYÂN 7

Sapah Nabi Isa?

Sapah Nabi Isa?

Allah Yèhuwa ngotos Nabi Isa ka bhumè. 1 Yahya 4:9

Mon terro nyennângaghi Allah Yèhuwa, bâḍâ sèttong polè sè kodhu èkèḍingaghi. Yâ arèya sèttong malaèkat sè ècèpta’aghi Allah Yèhuwa è sowarghâ abid sabelluna nyèpta’aghi Adam.

Allah Yèhuwa kalabân kobâsana aghâbây Maryam sè parabân nganḍung malaèkat rowa. Maryam arèmbi’aghi è kottha Bètlèhèm. Lajhu ana’ân ènyamaè Isa.Yahya 6:38.

Nabi Isa dhâdḍi manossa samporna è bhumè, bisa nèroh sifadḍâ Gustè Allah. Beccè’ atèna, bellâs bân ghâmpang akrab ka rèng laèn. Nabi Isa ngajhâri sapah Allah sè bândher.

 Nabi Isa alako sè beccè’ tapè èkabâji’i. 1 Petrus 2:21-24

Nabi Isa mabârâs orèng sè sakè’ bân maoḍi’ polè rèng-orèng matè.

Nabi Isa èkabâji’i kalabân pamimpin agama polana bisa abuktèaghi jhâ’ ajhâranna palsu bân kalakoanna jahat.

Pamimpin agama nas-manasè rèng Romawi ghâbây nyèksa bân matè’è Nabi Isa.