Gustè Allah mamosnaaghi orèng sè jahat tapè nyalamâtaghi Nuh bân kalowargana. Kadhâdḍiyân 7:11, 12, 23

Ojhân toron abidḍâ 40 arè 40 mâlâm, dhâdḍi bhumè possa’ bi’ aèng. Lajhu sakabbhina orèng sè jahat matè.

Polana bânjir sè cè’ rajâna, malaèkat sè dhâdḍi manossa rowa abâli dhâdḍi malaèkat sè jahat polè.

Kabbhi sè bâḍâ è ḍâlâm bahtera salamât. Maskè è buḍi arè Nuh bân kalowargana matè, tapè Gustè Allah maodi’â polè ghâbây oḍi’ sè langgeng.

 Sakalèanaghi, Gustè Allah bâkal amosnaaghi orèng sè jahat bân masalamâtaghi orèng sè beccè’. Matiyus 24:37-39

Iblis bân malaèkat-malaèkat sè jahat terros mampangaroè ka rèng-orèng ghâbây alako sè jubâ’.

Paḍâ bi’ jâman Nuh, satèya bânnya’ orèng sè ta’ ânḍâ’ noro’è bimbingânna Allah sè bellâs. Sakejjâ’aghi Allah Yèhuwa bâkal mamosna’a, rèng-orèng sè jahat.2 Petrus 2:5, 6.

Bâḍâ rèng-orèng sè ènga’ Nuh. Rèng-orèng rowa ngèḍingaghi bân ngalakonè dhâbuna Gustè Allah. Rèng-orèng jarèya Sè-Saksè Yèhuwa.