Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Saksè-Saksè Yèhuwa

Pilih bahasa Madura

 BÂGIYÂN 13

Apah sè Kodhu Èlakonè Ghâbây Nyennângaghi Gustè Allah?

Apah sè Kodhu Èlakonè Ghâbây Nyennângaghi Gustè Allah?

Jhâuwi parkara-parkara sè jahat. 1 Korintus 6:9, 10

Mon narèsnaè Allah Yèhuwa, ta’ ollè ngalakonè apah sè èkabâji’i Allah.

Allah Yèhuwa ta’ terro mon manossa ngèco’, mabuk, agunaaghi narkoba, bân bhâkoh.

Gustè Allah bâji’ ka orèng sè matè’è orèng laèn, sè maghâgghâr kanḍunganna, sè alako cemmâr bâreng orèng sé paḍâ lakè’na, orèng dâkkah bân acaro’.

Manossa ta’ ollè nyembhâ tung-patung, acaca bân orèng matè, bân ka dhukon.

È bhumè Firdaus, taḍâ’ polè rèng-orèng sè jahat

 Lakonè apah sè beccè’. Matiyus 7:12

Mon terro nyennângaghi Gustè Allah, kaulâ sâdhâjâ nèroh Gustè Allah.

Kodhu narèsnaè orèng laèn, beccè’ atèna bân lambhâ’.

Kodhu jhujhur.

Bellâs asèh bân ghâmpang nyapora.

Nyarèta’aghi ka orèng laènna tentang Allah Yèhuwa kasokanna bân apah sè ta’ ollè èlakonè.Yesaya 43:10.