Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Saksè-Saksè Yèhuwa

Pilih bahasa Madura

 BÂGIYÂN 12

Dâ’rèmmah Sopajâ Kalowarga Bisâ Sènnâng?

Dâ’rèmmah Sopajâ Kalowarga Bisâ Sènnâng?

Tarèsna jarèya koncina oḍi’ sè sènnâng. Éfèsus 5:33

Hokomma Allah Yèhuwa, mon akabina kodhu sèttong lakè’ bân sèttong binè’.

Lakè sè bèllâs kodhu narèsnaè bân pèlak ka binèna.

Binèna kodhu bisâ nolongè lakèna.

Na’–kana’ kodhu naadhi orèng towana.

 Kodhu beccè’ bân èsto ka kalowarga, jhâ’ bengis bân akhianat. Kolose 3:5, 8-10

Dhâbuna Allah sabân lakè kodhu tarèsna ka binèna akadhi tarèsnana ka abâ’na ḍibi’, bân binè kodhu hormat ka lakèna.

Nyin–onyin ghun bisâ èlakonè kalabân lakèna otabâ binèna ḍibi’. Akabin lebbhi ḍâri sèttong rowa sala.

Kètab Soccè ngajhâraghi carana kalowarga bisâ sennâng.