Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Saksè-Saksè Yèhuwa

Madura

Kèdingi Gustè Allah Sopajâ Odi’ Sè Langgeng

 BÂGIYÂN 1

Carana Ngèdingaghi Gustè Allah

Carana Ngèdingaghi Gustè Allah

Gustè Allah adhâbu ka manossa lèbat Kètab Soccè. 2 Timotiyus 3:16

Guste Allah mèlè rèng-orèng ghâbây nolès dhâbuna ḍâlâm sèttong buku yâ arèya Kètab Soccè, sè èḍâlâmma bâḍâ berta sè penting kaangghuy èkataowè.

Gustè Allah taoh apah sè palèng bhâgus ghâbây manossa. Dhâdḍi, mon ngèḍingaghi Allah, bâkal dhâdḍi bicaksana’a.Bangsalan 1:5.

Satèya, Kètab Soccè ètolès ḍâlâm bânnya’ bâsa polana Gustè Allah terro kabbhi orèng maca Kètab Soccè.

Mon terro ngèḍingaghi Gustè Allah, bâ’ân kodhu maca bân ngartè Kètab Soccè.

 È man-ḍimman, orèng ajhâr dhâbuna Gustè Allah. Matiyus 28:19

Sè-Saksè Yèhuwa bisa abhânto bâ’ân ngartè Kètab Soccè.

È sakobengnga dunnya, Sè-Saksè Yèhuwa ngajhâraghi dhâbuna Gustè Allah.

Pangajhârânna gratis. Bâ’ân bisa ajhâr bâreng dhâbuna Allah èkompolanna Sè-Saksè Yèhuwa.