Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Saksè-Saksè Yèhuwa

Madura

Ka sapah bâ’ân bisa ollè jâwâbhân mon bâḍâ partanyaan penting soal oḍi’?

Ka sapah bâ’ân bisa ollè jâwâbhân mon bâḍâ partanyaan penting soal oḍi’?

Ka sapah . . .

  • pamimpin agâma?

  • dhukon?

  • guru?

 BÂḌÂ NABI SÈ MÈNTA KA GUSTÈ ALLAH

”Parèngè [kaulâ] pangartèyan . . . Dhâbuna [Gustè Allah] lerres.”Jabur 119:144, 160, Alketab è Dhalem Basa Madura.

Kètab Soccè nyadia’aghi jâwâbhânna ghâbây bânnya’ orèng.

Apah bâ’ân ollè jâwâbhân kèya?

Situs Web jw.org/mad bisa abhânto bâ’ân.

BÂCA è Internet

TÈNGGHU video *

 PARTANYAAN SÈ ḌIMMAH SÈ PALÈNG TERRO BÂ’ÂN KATAOE JÂWÂBHÂNNÂ?

  • Sapah sè ngobâsanè dunnya rèya?

  • Bâ’bisaah kasossa’an tâḍâ’ polè?

  • Bâ’bisaah orèng matè oḍi’ polè?

Olleaghi jâwâbbhân Kètab Soccè jw.org/mad.

(Ghâbây maca bân download sakabbhina risalah jiâh tèngghu è BÂCAAN > BUKU & BROSUR)

^ par. 15 È sediaghi dâlâm bâsa Indonesia bân laènna

^ par. 21 È sediaghi dâlâm bâsa Indonesia bân laènna

^ par. 22 È sediaghi dâlâm bâsa Indonesia bân laènna