Langsung ke konten

Saksè-Saksè Yèhuwa

Pilih bahasa Madura

Ka sapah bâ’ân bisa ollè jâwâbhân mon bâḍâ partanyaan penting soal oḍi’?

Ka sapah bâ’ân bisa ollè jâwâbhân mon bâḍâ partanyaan penting soal oḍi’?

Ka sapah . . .

  • pamimpin agâma?

  • dhukon?

  • guru?

 BÂḌÂ NABI SÈ MÈNTA KA GUSTÈ ALLAH

”Parèngè [kaulâ] pangartèyan . . . Dhâbuna [Gustè Allah] lerres.”Jabur 119:144, 160, Alketab è Dhalem Basa Madura.

Kètab Soccè nyadia’aghi jâwâbhânna ghâbây bânnya’ orèng.

Apah bâ’ân ollè jâwâbhân kèya?

Situs Web jw.org/mad bisa abhânto bâ’ân.

BÂCA è Internet

TÈNGGHU video *

 PARTANYAAN SÈ ḌIMMAH SÈ PALÈNG TERRO BÂ’ÂN KATAOE JÂWÂBHÂNNÂ?

  • Sapah sè ngobâsanè dunnya rèya?

  • Bâ’bisaah kasossa’an tâḍâ’ polè?

  • Bâ’bisaah orèng matè oḍi’ polè?

Olleaghi jâwâbbhân Kètab Soccè jw.org/mad.

(Ghâbây maca bân download sakabbhina risalah jiâh tèngghu è BÂCAAN > BUKU & BROSUR)

^ par. 15 È sediaghi dâlâm bâsa Indonesia bân laènna

^ par. 21 È sediaghi dâlâm bâsa Indonesia bân laènna

^ par. 22 È sediaghi dâlâm bâsa Indonesia bân laènna