Iet uz pamatdaļu

Vispārējā Jehovas liecinieku datu aizsardzības politika

Vispārējā Jehovas liecinieku datu aizsardzības politika

Jehovas liecinieku starptautiskā reliģiskā organizācija (tālāk tekstā — ”Reliģiskā organizācija”) ciena ikvienas personas tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību. Reliģiskā organizācija atzīst atklātas un godīgas komunikācijas un personas datu un sensitīvu personas datu vākšanas nepieciešamību, lai apmierinātu individuālu Jehovas liecinieku vajadzības un veiktu reliģisko darbību un labdarību, kā arī ar to saistīto vajadzību nodrošināt konfidencialitāti un pienācīgu datu aizsardzību. (Salamana Pamācības 15:22; 25:9.) Konfidencialitāti mēs vērtējam ļoti augstu. (Salamana Pamācības 20:19.)

Daudzās valstīs ir ieviesti datu aizsardzības likumi, lai nodrošinātu personas tiesības uz privātumu. Reliģiskā organizācija, tai skaitā tās filiāles, kā liecina tās vēsture daudzu gadu desmitu garumā, ciena personu tiesības uz privātumu un rūpējas par to, lai konfidenciāla informācija netiktu izpausta. Reliģiskā organizācija arī turpmāk aizsargās tai atklāto informāciju, kā tas jau ilgu laiku ir darīts, pat pirms datu aizsardzības likumu stāšanās spēkā.

Datu aizsardzības principi. Reliģiskā organizācija apstrādā personas datus saskaņā ar šādiem principiem:

  1.  Personas dati tiek apstrādāti godprātīgi un likumīgi.

  2.  Personas dati tiek vākti, apstrādāti un izmantoti vienīgi tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams, lai īstenotu Reliģiskās organizācijas reliģiskos un labdarības mērķus.

  3.  Tiek nodrošināta personas datu precizitāte un savlaicīga atjaunināšana. Jebkura kļūda tiek izlabota iespējami drīz pēc tam, kad par to ir kļuvis zināms Reliģiskajai organizācijai.

  4.  Personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs Reliģiskās organizācijas likumīgo mērķu īstenošanai.

  5.  Pienācīga uzmanība tiek pievērsta datu subjektu tiesību ievērošanai.

  6.  Tiek veikti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai novērstu personas datu neatļautu vai nelikumīgu izpaušanu. Visi datoros glabātie personas dati tiek turēti ar parolēm aizsargātos datoros, kas ir pieejami tikai autorizētiem lietotājiem. Biroji tiek slēgti darbdienas beigās, un tajos ir atļauta ieeja tikai autorizētam personālam.

  7.  Personas dati no vienas filiāles tiek nodoti citai vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams, lai Reliģiskā organizācija īstenotu savus reliģiskos un labdarības mērķus. Visi Jehovas liecinieki ir tam piekrituši, labprātīgi un no brīvas gribas pieņemdami lēmumu kļūt par Jehovas lieciniekiem un atzīdami sevi par tādiem.

Šie datu aizsardzības principi nosaka personas datu izmantošanu, par ko ir runāts grāmatā Organizēti, lai pildītu Jehovas gribu, ko saņem ikviens Jehovas liecinieks, kļūstot par sludinātāju. Vairāk informācijas var atrast grāmatā Organizēti, lai pildītu Jehovas gribu.

Ikvienas personas tiesības uz personas un sensitīvu personas datu aizsardzību un personas datu un sensitīvu personas datu labošanu vai dzēšanu tiek nodrošinātas saskaņā ar Jehovas liecinieku praksi, kas ir izklāstīta Vispārējā personas datu izmantošanas politikā zem virsraksta ”Jūsu tiesības”.

Šajā Vispārējā Jehovas liecinieku datu aizsardzības politikā ir norādīti principi, kā Jehovas liecinieki visā pasaulē apstrādā personas datus.