Iet uz pamatdaļu

Personas datu izmantošana. Beļģija

Personas datu izmantošana. Beļģija

Kļūstot par sludinātāju, persona atzīst, ka Jehovas liecinieku starptautiskā reliģiskā organizācija, kurā ietilpst vietējā Jehovas liecinieku draudze, vietējā filiāle un citas līdzīgas Jehovas liecinieku institūcijas, likuma ietvaros drīkst veikt personas datu apstrādi atbilstoši savām likumīgajām reliģiskajām interesēm. Sludinātāji labprātīgi sniedz personas datus savai draudzei, kā tas ir minēts grāmatā Organizēti, lai pildītu Jehovas gribu, lai varētu piedalīties reliģiskajā darbībā, kas ir daļa no kalpošanas, un saņemt garīgu atbalstu. (1. Pētera 5:2.)

Sludinātāji var sniegt papildu personas datus Jehovas liecinieku organizācijai, iesaistoties citās reliģiskās darbībās. Personas dati var iekļaut vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzimumu, kristīšanās datumu, kontaktinformāciju, informāciju, kas saistīta ar sludinātāja garīgo labklājību, sludināšanu, un pienākumus Jehovas liecinieku organizācijā. Šie personas dati ietver informāciju, kas atklāj personas reliģiskos uzskatus, tāpat tie var saturēt arī citus sensitīvus personas datus. Personas datu izmantošana var nozīmēt to vākšanu, reģistrāciju, organizēšanu, strukturēšanu un glabāšanu, kā arī līdzīgas darbības ar šiem datiem.

Šajā valstī spēkā esošie datu aizsardzības likumi:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (ES) 2016/679.

Saskaņā ar šiem datu aizsardzības tiesiskajiem aktiem sludinātājs piekrīt, ka Jehovas liecinieku organizācija viņa personas datus izmanto reliģiskiem mērķiem, kas iekļauj:

  • piedalīšanos vietējās Jehovas liecinieku draudzes sapulcēs un jebkādās brīvprātīgās darbībās vai projektos;

  • izvēli piedalīties draudzes sapulcēs, kongresos, kas tiek ierakstīti un pārraidīti, sniedzot garīgu apmācību Jehovas lieciniekiem visā pasaulē;

  • jebkura uzdevuma veikšanu vai jebkādu draudzes pienākumu pildīšanu, kas nozīmē, ka sludinātāja vārds, uzvārds un uzdevums var tikt norādīti valstības zālē pie ziņojuma dēļa;

  • kartīšu Draudzes sludinātāja darbības pārskats aizpildīšanu un uzglabāšanu;

  • draudzes vecāko ganu darba veikšanu (Apustuļu darbi 20:28; Jēkaba 5:14, 15);

  • kontaktinformācijas reģistrēšanu, lai to izmantotu ārkārtas situācijā.

Personas dati tiks glabāti nenoteiktu laiku tik ilgi, cik būs nepieciešams iepriekš minētajiem mērķiem vai citiem likumīgiem nolūkiem. Ja sludinātājs izvēlas neparakstīt veidlapu Paziņojums un piekrišana personas datu apstrādei, Jehovas liecinieku organizācija nevarēs izvērtēt šī sludinātāja atbilstību noteiktu pienākumu pildīšanai draudzē vai dalībai noteiktās reliģiskās darbībās.

Vajadzības gadījumā personas dati var tikt nosūtīti citai Jehovas liecinieku institūcijai. Sludinātāji saprot, ka dažas Jehovas liecinieku institūcijas darbojas valstīs, kur vietējā likumdošana nodrošina atšķirīgu personas datu aizsardzības līmeni, kas ne vienmēr ir līdzvērtīgs datu aizsardzības līmenim valstī, no kuras dati tiek sūtīti. Taču sludinātāji arī saprot, ka jebkurš personas datu saņēmējs, tostarp Jehovas liecinieku institūcijas Jehovas liecinieku galvenajā pārvaldē ASV, izmantos personas datus vienīgi saskaņā ar Vispārējo Jehovas liecinieku datu aizsardzības politiku.

Sludinātajiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ko glabā Jehovas liecinieku organizācija, pieprasīt to dzēšanu vai to apstrādes ierobežošanu un labot visas neprecizitātes. Sludinātāji jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu saistībā ar viņu personas datu lietošanu noteiktiem mērķiem nākotnē. Ja sludinātājs atsauc savu piekrišanu personas datu apstrādei, Jehovas liecinieku organizācijai var būt tiesības turpināt dažu personas datu izmantošanu bez šādas piekrišanas, pamatojoties uz likumīgiem reliģiskiem mērķiem uzturēt un pārvaldīt informāciju par personas piederību Jehovas liecinieku organizācijai vai kādu citu juridisku pamatojumu, kas ir norādīts datu aizsardzības likumos. Sludinātāji apzinās, ka viņiem ir tiesības iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei valstī, kurā viņi pašlaik dzīvo.

Saskaņā ar datu aizsardzības likumiem Jehovas liecinieki ir veikuši vairākus procesuālus un tehniskos aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus. Sludinātāji saprot, ka viņu personas datiem piekļūs tikai ierobežots skaits pilnvarotu personu, lai īstenotu iepriekš minētos mērķus.

Jūs varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu jūsu valstī, izmantojot e-pastu:

DataProtectionOfficer.BE@jw.org.

Sludinātāji zina, ka informāciju par datu pārzini valstī, kurā viņi pašlaik dzīvo, tā kontaktinformāciju un vajadzības gadījumā informāciju par tā pārstāvi un datu aizsardzības speciālistu var atrast lapā Data Protection Contacts.

Tā kā mūsu reliģiskajā darbībā un tiesību aktos var tikt ieviestas izmaiņas, kā arī ņemot vērā tehnoloģiju raksturu, mūsu datu aizsardzības prakse laiku pa laikam var mainīties. Ja būs nepieciešams mainīt šo dokumentu, izmaiņas tiks ievietotas šajā lapā, lai sludinātājiem vienmēr būtu zināms, kāda informācija tiek ievākta un kā tā tiek izmantota. Lūdzu, laiku pa laikam pārliecinieties, vai šajā lapā nav ieviestas kādas izmaiņas.