SARGTORNIS

Jautājums. Ir brīži, kad mums visiem ir nepieciešams mierinājums. Bet kur to meklēt?

Bībeles pants. 2Kr 1:3, 4

Piedāvājiet publikāciju. Šajā Sargtorņa numurā ir paskaidrots, kā Dievs mums var sniegt mierinājumu.

SARGTORNIS (16. lpp.)

Jautājums. Daudzi uzskata, ka Dieva valstība ir kaut kas cilvēka sirdī, savukārt citi domā, ka tā atnāks, kad cilvēki nodibinās mieru visā pasaulē. Kā domājat jūs?

Bībeles pants. Dan 2:44

Piedāvājiet publikāciju. Saskaņā ar Bībeli, Dieva valstība ir reāla valdība. Šajā rakstā ir plašāk paskaidrots, kas Bībelē teikts par Dieva valstību.

MĀCĪSIM PATIESĪBU

Jautājums. Kas notiek pēc nāves?

Bībeles pants. Jņ 11:11—14

Ko māca Bībele. Kad cilvēks nomirst, viņš pārstāj eksistēt. Tāpēc mums nav jābaidās no tā, kas varētu notikt pēc nāves. Jēzus nāvi salīdzināja ar miegu. Tāpat kā Jēzus uzmodināja no nāves Lācaru, Jēzus piecels no nāves mums tuvos cilvēkus, lai viņi atkal varētu dzīvot uz zemes. (Īj 14:14, 15.)

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu sludināšanā.