SARGTORNIS

Jautājums. Kurš spēj dot vislabākās dāvanas?

Bībeles pants. Jēk 1:17

Piedāvājiet žurnālu. Šajā Sargtorņa numurā ir paskaidrots, kura no Dieva dāvanām ir visizcilākā.

MĀCĪSIM PATIESĪBU

Jautājums. Vai nāvei, kas ir nosaukta par ienaidnieku, kādreiz pienāks gals?

Bībeles pants. 1Kr 15:26

Ko māca Bībele. Jehova izdarīs tā, ka neviens nekad nemirs.

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas sludināšanā.