1., 2. Ko brīnumainu Elija jau agrāk bija pieredzējis, un kādus iespaidīgus notikumus viņš vēroja no alas Horeba kalnā?

ELIJA jau agrāk bija pieredzējis brīnumainus notikumus. Kraukļi divreiz dienā bija nesuši viņam pārtiku, kad viņš dzīvoja slēptuvē. Viņš bija redzējis, kā divos traukos pastāvīgi papildinās miltu un eļļas krājumi, kas neizsīka visu ilgo laiku, kamēr turpinājās bads. Viņš pat bija piedzīvojis, ka uguns krīt no debesīm par atbildi uz viņa lūgšanu. (1. Ķēniņu 17., 18. nodaļa.) Tomēr Elija vēl nekad nebija redzējis neko tādu.

2 Nostājies pie kādas alas izejas Horeba kalnā, viņš ar bijību vēroja iespaidīgu notikumu virkni. Vispirms sacēlās vējš. Tas apdullinoši rēca un gaudoja, jo auka bija tik spēcīga, ka sašķēla kalnus un drupināja klintis. Pēc tam atbrīvojās zemes garozas dzīlēs ieslēgtā milzu enerģija un notika zemestrīce. Tad nāca uguns. Kad tā traucās garām, Elija droši vien sajuta uzvilnījam svelošu karstumu. (1. Ķēniņu 19:8—12.)

”Redzi: tas Kungs gāja gaŗām”

3. Par kādu Jehovas īpašību liecināja tas, ko redzēja Elija, un kur var saskatīt šīs īpašības izpausmes?

3 Visiem šiem dažādajiem notikumiem, ko Elija pieredzēja, bija kaut kas kopīgs — tajos visos izpaudās Dieva Jehovas varenais spēks. Protams, nav nemaz jābūt brīnuma aculieciniekam, lai saprastu, ka Dievam piemīt liels spēks. Šis fakts ir acīmredzams. Bībelē teikts, ka radītais liecina par Jehovas ”mūžīgo varu [un] ..dievišķību”. (Romiešiem 1:20.) Padomājiet kaut vai par brāzmainu negaisu, kura laikā žilbinoši plaiksnī zibens un dobji grand pērkons, par milzīgu, baltās putās sakultu ūdenskritumu, par zvaigžņotās debess neaptveramo  plašumu. Vai gan tajā visā nav skaidri saskatāms Dieva spēks un vara? Tomēr mūsdienu pasaulē nav daudz cilvēku, kas atzītu Dieva varu, un vēl mazāk ir tādu, kam ir pareizs priekšstats par to. Taču sapratne par šo Dieva īpašību vairo vēlēšanos tuvoties Jehovam. Šajā daļā mēs rūpīgi izpētīsim, kāds ir Jehovas nepārspējamais spēks.

Būtiska Jehovas īpašība

4., 5. a) Kāda ir saistība starp Jehovas vārdu un viņa spēku un varu? b) Kāpēc vērsis ir piemērots Jehovas spēka simbols?

4 Jehovas spēks ir unikāls. Jeremijas grāmatas 10. nodaļas 6. pantā teikts: ”Neviena nav tāda kā Tu, ak Kungs! Tu esi liels, un liels ir tavs vārds ar savu spēku!” Pievērsiet uzmanību, ka spēks ir saistīts ar Jehovas vārdu, un šis vārds, kā atceramies, acīmredzot nozīmē ’viņš liek tapt’. Kas ļauj Jehovam radīt visu, ko viņš vēlas, un tapt, par ko vien viņš vēlas? Būtisks priekšnosacījums ir viņa spēks. Jehovas spēja rīkoties, īstenot savu gribu ir neierobežota, un spēks jeb vara ir viena no viņa pamatīpašībām.

5 Tā kā mēs nespējam pilnībā aptvert viņa varenību, Jehova mums ļauj gūt par to zināmu priekšstatu ar salīdzinājumu palīdzību. Kā jau iepriekš bija minēts, par sava spēka simbolu viņš izmanto vērsi. (Ecēhiēla 1:4—10.) Tas ir ļoti piemērots simbols, jo pat mājas vērsis ir liels un spēcīgs dzīvnieks. Bībeles laikos Palestīnas iedzīvotājiem reti gadījās sastapties ar kādu stiprāku radījumu. Taču viņi bija dzirdējuši par vēl iespaidīgākiem vēršiem — par ”meža vēršiem” jeb tauriem, kas tagad ir jau izmiruši. (Ījaba 39:9—12.) Romas imperators Jūlijs Cēzars reiz izteicās, ka šie vērši ir tikai nedaudz mazāki par ziloņiem. ”Tie ir ļoti spēcīgi un ļoti ātri skrien,” viņš rakstīja.  Iedomājieties, cik niecīgi un vāji jūs justos līdzās tādam dzīvniekam!

6. Kāpēc vienīgi Jehova tiek saukts par ”visvareno”?

6 Tāpat cilvēks ir sīks un bezspēcīgs salīdzinājumā ar vareno Dievu Jehovu. Jehovam pat varenas tautas ir kā puteklītis svaru kausā. (Jesajas 40:15.) Atšķirībā no visām radītajām būtnēm Jehovam ir neierobežots spēks un vara, tāpēc viņš vienīgais tiek saukts par ”visvareno” *. (Atklāsmes 15:3JD.) Jehovam piemīt ”liels spēks un vara”. (Jesajas 40:26.) Viņš ir neizsmeļama spēka avots un nav atkarīgs no kāda ārēja enerģijas avota, jo ”Dievam.. pieder vara”. (Psalms 62:12.) Bet kā Jehova liek lietā savu spēku un varu?

Kā Jehova izmanto savu spēku

7. Kas ir Jehovas svētais gars, un kādu domu izsaka Bībeles oriģinālvalodu vārdi, kas tulkoti ar vārdu ”gars”?

7 Svētais gars plūst no Jehovas neierobežotā daudzumā. Šis gars ir Dieva spēks darbībā. 1. Mozus grāmatas 1. nodaļas 2. pantā (NW) tas ir nosaukts par Dieva ”aktīvo spēku”. Senebreju un sengrieķu vārdi, kas tulkoti ar vārdu ”gars”, citā kontekstā var nozīmēt arī ’vējš’, ’elpa’ un ’brāzma, pūsma’. Kā norāda leksikogrāfi, šie Bībeles oriģinālvalodu vārdi izsaka domu par neredzamu spēku, kas izpaužas darbībā. Tāpat kā vējš, Dieva gars nav saskatāms acīm, bet tā ietekme ir reāla un pamanāma.

8. Kā Bībelē tēlaini dēvēts Dieva gars, un kāpēc šie apzīmējumi ir precīzi?

8 Dieva svētais gars ir bezgala daudzpusīgs. Jehova to var izmantot, lai īstenotu jebkuru savu nodomu, tāpēc Bībelē Dieva gars tēlaini ir dēvēts par viņa ”pirkstu”, ”stipru roku”, ”izstieptu elkoni” un ”rokām”. (Lūkas 11: 20; 5. Mozus 5:15; Psalms 8:4.) Tāpat kā cilvēks ar savām rokām var darīt dažādus darbus, kas prasa dažādu spēku un veiklību, Dievs ar savu garu var sasniegt jebkuru mērķi, piemēram, radīt bezgala niecīgo atomu, pašķirt Sarkanās jūras ūdeņus vai dot spēju runāt svešās valodās, kā to pieredzēja pirmā gadsimta kristieši.

9. Cik liela ir Jehovas vara?

9 Jehova pauž savu spēku, arī īstenodams Visuma Pavēlnieka varu. Vai varat iedomāties, ka jums ir miljoniem saprātīgu, spējīgu padoto, kas gatavi pildīt katru jūsu pavēli? Jehovam ir šāda vara. Viņam ir kalpi no cilvēku vidus, kas Rakstos bieži salīdzināti ar karapulku. (Psalms 68:12, NW; 110:3.) Taču cilvēks ir pavisam vāja būtne salīdzinājumā ar eņģeli. Reiz, kad Asīrijas karaspēks uzbruka Dieva tautai, viens pats eņģelis vienā naktī nogalināja 185 tūkstošus asīriešu karavīru. (2. Ķēniņu 19:35.) Dieva eņģeļi ir viņa ”stiprie sargi”. (Psalms 103:19, 20.)

10. a) Kāpēc Visvarenais ir saukts par karapulku Jehovu? b) Kas ir varenākā no visām Jehovas radītajām būtnēm?

10 Cik pavisam ir eņģeļu? Pravietis Daniēls parādībā redzēja debesis, kur Jehovas troņa priekšā bija vairāk nekā 100 miljoni garīgu būtņu, taču nekas neliecina, ka Daniēls būtu redzējis pilnīgi visus eņģeļus. (Daniēla 7:10.) Tātad eņģeļu skaits, iespējams, ir simtiem miljonu. Tāpēc Dievs tiek dēvēts par karapulku Jehovu. Šis tituls raksturo augsto stāvokli, ko viņš ieņem, būdams liela, labi organizēta varenu eņģeļu pulka Pavēlnieks. Vienu no garīgajām būtnēm — savu mīļoto Dēlu, ”visas radības pirmdzimto” — viņš ir iecēlis pār visām citām. (Kolosiešiem 1:15.) Jēzus ir erceņģelis jeb galvenais eņģelis, kam pakļauti visi eņģeļi, serafi un ķerubi. Viņš ir varenākā no visām Jehovas radītajām būtnēm.

11., 12. a) Kā izpaužas Dieva vārdu spēks? b) Kā Jēzus apliecināja, cik liels ir Jehovas spēks?

 11 Ir vēl kāds veids, kā izpaužas Jehovas spēks. Vēstulē ebrejiem, 4. nodaļas 12. pantā, ir teikts: ”Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs.” Vai esat ievērojuši, cik milzīgs spēks piemīt Dieva vārdiem, ar viņa garu iedvesmotajai vēstij, ko var lasīt Bībelē? Šie vārdi var mūs stiprināt, vairot mūsu ticību un palīdzēt mums veikt nopietnas izmaiņas sevī. Apustulis Pāvils brīdināja ticības biedrus no cilvēkiem, kas dzīvo amorāli, un pēc tam piebilda: ”Daži no jums bija tādi.” (1. Korintiešiem 6:9—11.) ”Dieva vārds” bija spēcīgi iedarbojies uz viņiem un palīdzējis viņiem mainīties.

12 Jehovas spēks ir tik varens un viņš to izmanto tik iedarbīgi, ka nekas nespēj viņam traucēt panākt iecerēto. Jēzus sacīja: ”Dievam visas lietas iespējamas.” (Mateja 19:26.) Kādiem mērķiem Jehova izmanto savu spēku?

Spēks tiek izmantots mērķtiecīgi

13., 14. a) Kāpēc var teikt, ka Jehova nav bezpersonisks enerģijas avots? b) Kādiem mērķiem Jehova izmanto savu spēku?

13 Jehovas gars ir nesalīdzināmi pārāks par jebkuru fizisku spēku, un pats Jehova nav bezpersonisks spēks vai kāds enerģijas avots. Dievs ir persona, un viņš visā pilnībā kontrolē savu spēku. Bet kas viņu mudina likt to lietā?

14 Kā redzēsim, Dievs izmanto savu spēku, lai radītu, lai iznīcinātu, lai aizstāvētu, lai atjaunotu — īsi sakot, lai paveiktu jebko, kas vajadzīgs viņa nevainojamo nodomu īstenošanai. (Jesajas 46:10.) Dažkārt Jehova lieto savu spēku, lai atklātu būtiskas savas personības šķautnes un paskaidrotu savus principus. Bet galvenais ir tas, ka viņš liek lietā savu spēku, lai īstenotu savu gribu — ar mesiāniskās Valstības starpniecību apstiprinātu savas tiesības uz augstāko varu un svētītu savu vārdu. Šo nodomu itin nekas nevar izjaukt.

15. Kā vēl Jehova izmanto savu spēku, un kā tas izpaudās gadījumā ar Eliju?

 15 Jehova izmanto savu spēku arī atsevišķu cilvēku labā. Lūk, kas rakstīts 2. Laiku grāmatas 16. nodaļas 9. pantā: ”Tā Kunga acis pārskata visu zemi, lai Viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie Viņa turas.” Piemēram, Jehova šādi lietoja savu spēku nodaļas sākumā aprakstītajā gadījumā ar Eliju. Kāpēc Jehova viņam tik iespaidīgi parādīja savu spēku? Ļaunā ķēniņiene Izebele bija zvērējusi Eliju nogalināt, un pravietis bija aizbēdzis, lai glābtu savu dzīvību. Viņš jutās vientuļš, izbijies un nomākts, it kā visas viņa smagās pūles būtu bijušas veltīgas. Lai mierinātu satraukto Eliju, Jehova viņam spilgti atgādināja par savu spēku. Vējš, zemestrīce un uguns bija apliecinājums, ka visspēcīgākā Būtne Visumā ir kopā ar Eliju. Kāpēc lai viņš baidītos no Izebeles, ja viņa pusē bija visvarenais Dievs? (1. Ķēniņu 19:1—12.) *

16. Kāpēc ir mierinoši domāt par Jehovas lielo spēku?

16 Lai gan mūsdienās Jehova neveic brīnumus, viņš nav mainījies kopš Elijas dzīves laika. (1. Korintiešiem 13:8.) Viņš joprojām tikpat dedzīgi vēlas likt lietā savu spēku, lai palīdzētu cilvēkiem, kas viņu mīl. Tiesa, viņš mājo garīgā pasaulē, bet viņš nav tālu no mums. Jehovas spēkam nav robežu, tāpēc attālums nav nekāds šķērslis. ”Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc.” (Psalms 145:18.) Reiz, kad pravietis Daniēls lūdza Jehovam palīdzību, eņģelis atsteidzās pie viņa, pirms viņš bija paspējis pabeigt lūgšanu. (Daniēla 9:20—23.) Nekas nevar kavēt Jehovu atbalstīt un stiprināt tos, ko viņš mīl. (Psalms 118:6.)

 Vai Dieva spēks un vara padara viņu nepieejamu?

17. Vai Dieva spēkam būtu jāvieš mūsos bailes?

17 Vai Dieva spēkam būtu jāvieš mūsos bailes? Uz šo jautājumu var atbildēt gan apstiprinoši, gan noliedzoši. Tā kā Dievam ir varens spēks, mums ir pamatots iemesls izjust bijību pret viņu, to dziļo apbrīnu un cieņu, par ko nedaudz jau bija runāts iepriekšējā nodaļā. Šāda bijība, kā Bībelē teikts, ir ”visas gudrības sākums”. (Psalms 111:10.) Taču nav nekāda pamata Dieva spēka un varenības dēļ briesmīgi baidīties no viņa un vairīties viņam tuvoties.

18. a) Kāpēc daudzi neuzticas cilvēkiem, kuriem pieder vara? b) Kā mēs zinām, ka Jehovas vara viņu nevar sabojāt?

18 ”Vara sabojā cilvēku, un absolūta vara sabojā cilvēku absolūti,” 1887. gadā rakstīja angļu aristokrāts lords Ektons. Viņa vārdi bieži tiek atkārtoti, varbūt tāpēc, ka ļoti daudzi cilvēki tajos saskata nenoliedzamu patiesību. Nepilnīgi cilvēki bieži izmanto varu ļaunprātīgi, kā to daudzkārt ir pierādījusi vēsture. (Salamans Mācītājs 4:1; 8:9.) Tieši tāpēc daudzi neuzticas cilvēkiem, kam ir vara, un cenšas no tiem izvairīties. Jehovam pieder absolūta vara, bet tā viņu nekādā ziņā nav sabojājusi. Mēs jau pārliecinājāmies, ka viņš ir svēts un nepakļaujas nekādai negatīvai ietekmei. Jehova nelīdzinās cilvēkiem, kuru rokās ir vara šajā ļaunajā pasaulē. Viņš nekad nav izmantojis savu varu ļaunprātīgi un nekad to arī nedarīs.

19., 20. a) Ar kādām Jehovas īpašībām vienmēr ir saskaņā viņa spēka izpausmes, un kāpēc ir uzmundrinoši to zināt? b) Kā varētu ilustrēt Jehovas savaldību, un kāpēc šī īpašība ir pievilcīga?

19 Neaizmirsīsim, ka spēks nav vienīgā un galvenā Jehovas īpašība. Mēs vēl runāsim par viņa taisnīgumu, gudrību un mīlestību. Būtu aplami pieņemt, ka Jehovas īpašības izpaužas mehāniski — it kā katrā situācijā parādītos tikai viena no tām. Patiesībā, kā redzēsim nākamajās nodaļās,  Jehovas spēks vienmēr izpaužas saskaņā ar viņa taisnīgumu, gudrību un mīlestību. Padomāsim vēl par kādu Dieva īpašību, kuras pasaulīgiem valdniekiem bieži pietrūkst, — par savaldību.

20 Iedomājieties, ka jūs satiekat cilvēku, kas ir tik stiprs un varens, ka sākumā viņš iedveš jums bailes. Bet ar laiku jūs pamanāt, ka viņš ir maigs pēc dabas. Viņš vienmēr ir gatavs likt savu spēku lietā, lai nāktu palīgā citiem, un vēlas aizstāvēt cilvēkus, it īpaši tos, kas ir neaizsargāti un vāji. Viņš nekad neizmanto savu spēku ļaunprātīgi. Jūs redzat, ka viņam nepamatoti ceļ neslavu, tomēr viņa izturēšanās ir stingra, bet vienlaikus mierīga, cieņas pilna un pat laipna. Jums neviļus ienāk prātā doma: vai es spētu būt tikpat laipns un savaldīgs, ja būtu tik stiprs? Ja jūs iepazītu šādu cilvēku, vai jūs nesajustu vēlēšanos tuvināties viņam? Mums ir vēl daudz vairāk iemeslu tuvoties visvarenajam Jehovam. Lūk, kā skan teikums, no kura ņemts šīs nodaļas virsraksts: ”Tas Kungs ir lēnprātīgs dusmās, taču varens spēkā.” (Nahuma 1:3.) Jehova nesteidzas vērst savu spēku pret cilvēkiem, pat pret ļaunajiem. Viņš ir miermīlīgs un laipns. Viņš ir pierādījis, ka ir ”lēnprātīgs dusmās”, kaut arī bieži ir kaitināts un izaicināts. (Psalms 78:37—41.)

21. Kāpēc Jehova nespiež cilvēkus pildīt viņa gribu, un par kādu īpašību tas liecina?

 21 Tagad padomāsim par Jehovas savaldību no citas puses. Kā jums šķiet — ja jums būtu neierobežota vara, vai reizēm nerastos kārdinājums piespiest citus rīkoties pēc jūsu prāta? Jehova, būdams ārkārtīgi varens, tomēr nespiež cilvēkus viņam kalpot. Kaut arī kalpošana Dievam ir vienīgais ceļš uz mūžīgu dzīvi, Jehova nevis ar varu padara cilvēkus par saviem kalpiem, bet laipni un ar cieņu piedāvā katram iespēju izvēlēties. Viņš brīdina par nepareizas izvēles sekām un paskaidro, kādas svētības atnesīs pareizā izvēle, taču pašu izvēli viņš atstāj mūsu ziņā. (5. Mozus 30:19, 20.) Jehovam nav vajadzīgs, lai kāds viņam kalpotu piespiedu kārtā vai aiz bailēm no viņa neaptveramā spēka. Viņš meklē tos, kas vēlas viņam kalpot no laba prāta, aiz mīlestības. (2. Korintiešiem 9:7.)

22., 23. a) Kas liecina, ka Jehova labprāt piešķir varu un dod spēku citiem? b) Par ko ir runāts nākamajā nodaļā?

22 Ir vēl viens iemesls, kāpēc nebūtu jādzīvo bailēs no Visvarenā Dieva. Cilvēki, kuru rokās ir spēks un vara, bieži vien baidās dalīties varā ar citiem. Turpretī Jehova ar prieku piešķir saviem uzticīgajiem kalpiem noteiktas pilnvaras. Piemēram, viņš ir devis lielu varu savam Dēlam. (Mateja 28:18.) Jehova arī labprāt dara savus kalpus stiprus. Bībelē sacīts: ”Tev, ak Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev! [..] ..Tavā rokā ir spēks un vara, un Tava roka paaugstina un dara stipru.” (1. Laiku 29:11, 12.)

23 Jehova ar prieku piešķirs jums spēku. Viņš pat dāvā ”spēka pārpilnību” tiem, kas grib viņam kalpot. (2. Korintiešiem 4:7.) Vai jūs nevēlaties tuvoties šim stiprajam Dievam, kurš izmanto savu spēku tik laipni un augstsirdīgi? Nākamajā nodaļā ir runāts par to, kā Jehova liek lietā savu spēku, lai radītu.

^ 6. rk. Grieķu valodas vārds, kas tulkots ”visvarenais”, burtiski nozīmē ’visa valdnieks’, ’tas, kuram pieder visa vara’.

^ 15. rk. Bībelē teikts, ka Jehova nebija vētrā, zemestrīcē un ugunī. Atšķirībā no mītisku dabas dievību pielūdzējiem Jehovas kalpi nemeklē Dievu dabas spēkos. Viņš ir pārāk dižens, lai būtu tajā, ko ir radījis. (1. Ķēniņu 8:27.)