Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Tuvojieties Jehovam

 28. NODAĻA

”Tu vien esi uzticams”

”Tu vien esi uzticams”

1., 2. Kāpēc var teikt, ka ķēniņam Dāvidam nebija sveša neuzticība?

ĶĒNIŅAM DĀVIDAM nebija sveša neuzticība. Trauksmainiem notikumiem pilnajā Dāvida valdīšanas laikā bija posms, kad tika vērptas intrigas un viņa paša tautieši kala pret viņu plānus. Dāvidu nodeva pat tuvi līdzgaitnieki. Starp šādiem cilvēkiem bija Mihala, Dāvida pirmā sieva. Sākumā viņa ”iemīlēja Dāvidu” un atbalstīja ķēniņu, kad tas pildīja savus pienākumus. Taču vēlāk Mihala ”to nonicināja un ienīda savā sirdī”, pielīdzinādama Dāvidu ”nelietīgiem vīriešiem”. (1. Samuēla 18:20; 2. Samuēla 6:16, 20.)

2 Bēdīgi notikumi risinājās arī ar Dāvida padomdevēju Ahitofelu, kura padomi tika vērtēti tik augstu, it kā tie būtu paša Jehovas atklāsme. (2. Samuēla 16:23.) Bet vēlāk šis uzticamais Dāvida līdzgaitnieks kļuva par nodevēju un pievienojās dumpim pret ķēniņu. Un kas bija uzsācis šo sazvērestību? Tas bija Absaloms, Dāvida miesīgais dēls! Šis aukstais aprēķinātājs ”zaga Israēla vīru sirdis” un mēģināja pats kļūt par ķēniņu. Absaloma uzsāktā sacelšanās bija tik plaša, ka ķēniņš Dāvids bija spiests glābt savu dzīvību bēgot. (2. Samuēla 15:1—6, 12—17.)

3. Par ko Dāvids bija pārliecināts?

3 Vai tiešām nebija neviena, kas būtu palicis uzticīgs Dāvidam? Pat pašos grūtākajos brīžos Dāvids zināja, ka ir kāds, uz ko viņš var droši paļauties, — Dievs Jehova. ”Labajam Tu parādi sevi kā labu [”uzticīgu”, NW],” Dāvids teica par Jehovu. (2. Samuēla 22:26.) Kas ir uzticība, un kādā ziņā Jehova rāda visizcilāko uzticības paraugu?

 Kas ir uzticība?

4., 5. a) Kas ir uzticība? b) Kāpēc uzticība ir pārāka par pastāvību, ko var vērot nedzīvajā dabā?

4 Vārds, ko var tulkot ”uzticība”, Ebreju rakstos apzīmē žēlastību, kas ar mīlestību tiek kādam parādīta un nepārstāj, kamēr ir īstenots tās mērķis. Kādā no psalmiem mēness ir nosaukts par ”pastāvīgu.. liecinieku padebešos”, jo tas parādās katru nakti. (Psalms 89:38, LB-26.) Šādā ziņā mēness ir pastāvīgs un uzticams. Taču mēness nevar būt uzticams tādā nozīmē kā cilvēks, jo cilvēku uzticība ir mīlestības izpausme un tas, kas nav dzīvs, nevar mīlēt.

Mēness ir saukts par pastāvīgu liecinieku, bet tikai saprātīgas būtnes var atspoguļot Jehovas uzticību

5 Uzticība, par ko runāts Bībelē, ir sirsnīga. Bez uzticības nav iedomājamas nekādas ciešas attiecības. Šāda uzticība nav svārstīga, tā nelīdzinās jūras viļņiem, ko dzenā mainīgi vēji. Uzticību raksturo pastāvīgums un spēks, kas palīdz pārvarēt vislielākos šķēršļus.

6. a) Cik bieži cilvēku vidū ir sastopama uzticība? b) Kāds ir vislabākais veids, kā izprast uzticības būtību, un kāpēc tā ir?

6 Protams, šāda uzticība mūsdienās ir retums. Bieži vien izrādās, ka tuvi draugi kādam ir ”uz nelaimi”, un  arvien vairāk cilvēku pamet savu dzīvesbiedru. (Salamana Pamācības 18:24; Maleahija 2:14—16.) Nodevīga rīcība ir kļuvusi ļoti parasta. Bet, kaut arī daudzi cilvēki nav uzticīgi, uzticība ir viena no izcilajām Jehovas īpašībām. Vislabākais veids, kā izprast uzticības būtību, ir pārdomāt, kā Jehovas rīcībā izpaužas šī viņa mīlestības iezīme.

Jehovas nepārspējamā uzticība

7., 8. Kāpēc var teikt, ka Jehova vien ir uzticams?

7 Bībelē par Jehovu ir teikts: ”Tu vien esi svēts [”uzticams”, NW].” (Atklāsmes 15:4.) Kā tas var būt? Vai gan cilvēki un eņģeļi reizēm nav parādījuši izcilu uzticību? (Ījaba 1:1; Atklāsmes 4:8.) Un Jēzus Kristus? Vai gan viņš, kas ir saukts par Dieva ”Svēto”, nebija pilnībā uzticīgs Jehovam? (Psalms 16:10.) Kāpēc tad ir rakstīts, ka Jehova vien ir uzticams?

8 Pirmām kārtām jāatceras, ka uzticība ir viena no mīlestības izpausmēm. Tā kā ”Dievs ir mīlestība”, tad neviens nevar būt uzticamāks par viņu. (1. Jāņa 4:8.) Eņģeļi un cilvēki var tikai atspoguļot Dieva īpašības, bet vienīgi Jehova ir uzticams visaugstākajā mērā. Viņš ir saukts par ”cienīgu sirmgalvi”, un tas norāda, ka viņš ir bijis uzticams ilgāk nekā jebkura radīta būtne uz zemes vai debesīs. (Daniēla 7:9.) Jehova ir vislabākais uzticības piemērs, un neviens ar viņu šajā ziņā nevar mēroties. Pievērsīsim uzmanību dažiem faktiem, kas to apstiprina.

9. Kādā ziņā Jehova ir uzticams visos savos darbos?

9 Jehova ir ”svēts [”uzticams”, NW] visos savos darbos”. (Psalms 145:17.) 136. psalms ļauj labāk saprast šo domu. Tajā ir minēti vairāki gadījumi, kad Jehova ir glābis savus kalpus, arī reize, kad viņš iespaidīgi izglāba  izraēliešus, izvedot tos cauri Sarkanajai jūrai. Visos šī psalma pantos ir lasāmi vārdi: ”Viņa žēlastība * paliek mūžīgi!” Uz 136. psalmu ir norādīts arī ”Jautājumos pārdomām”, kas atrodami 289. lappusē. Lasot šos pantus, nav iespējams nesajūsmināties par to, cik daudzos veidos Jehova ir apliecinājis žēlastību savai tautai. Jehovas uzticība izpaužas tajā, ka viņš uzklausa savu kalpu saucienus pēc palīdzības un noteiktā laikā rīkojas. (Psalms 34:7.) Jehovas uzticīgā mīlestība pret saviem kalpiem nemazinās, ja vien tie paliek uzticīgi viņam.

10. Kā Jehovas principi liecina, ka viņš ir uzticams?

10 Turklāt Jehova apliecina saviem kalpiem uzticību, negrozīdams savus principus. Atšķirībā no daudziem nepastāvīgiem cilvēkiem, kas pakļaujas mirkļa iegribām un emocijām, Jehova nemaina uzskatus par to, kas ir pareizs un kas — nepareizs. Gadu tūkstošiem viņa viedoklis par spiritismu, elku pielūgšanu un slepkavību ir palicis nemainīgs. ”Arī līdz jūsu vecuma dienām Es palikšu tas pats,” viņš paziņoja ar pravieša Jesajas starpniecību. (Jesajas 46:4.) Tas ļauj būt pārliecinātiem, ka Dieva Rakstos atrodamo skaidro morāles normu ievērošana noteikti dod labumu. (Jesajas 48:17—19.)

11. Miniet piemērus, kas apliecina, ka Jehova pilda savus solījumus!

11 Jehovas uzticība izpaužas arī tajā, ka viņš pilda savus solījumus. Ja viņš izsaka kādu paredzējumu, tas katrā ziņā piepildās. Tāpēc Jehova saka par ”vārdu, kas iziet no [viņa] mutes”: ”Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet pirms tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda  savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.” (Jesajas 55:11.) Turēdams doto vārdu, Jehova apliecina uzticību saviem kalpiem. Viņš tiem neliek saspringti gaidīt kaut ko tādu, ko viņš nemaz negrasās darīt. Jehovas reputācija ir tik nevainojama, ka viņa kalps Jozua varēja teikt: ”Neviens vārds nepalika nepiepildīts no visiem labiem un svētības pilniem vārdiem, ko tas Kungs bija Israēla namam apsolījis: viss īstenojās, kā bija teikts.” (Jozuas 21:45.) Mēs varam būt pārliecināti, ka mums nekad nebūs jāpiedzīvo vilšanās kāda nepiepildīta Jehovas solījuma dēļ. (Jesajas 49:23; Romiešiem 5:5.)

12., 13. Kādā ziņā Jehovas žēlastība ”paliek mūžīgi”?

12 Kā jau tika minēts, Bībelē ir sacīts, ka Jehovas žēlastība ”paliek mūžīgi”. (Psalms 136:1.) Kā šie vārdi jāsaprot? Viena nozīme ir tāda, ka Jehova piedod grēkus uz visiem laikiem. Kā bija paskaidrots 26. nodaļā, Jehova nepiemin kādreiz izdarītus grēkus, kas cilvēkam jau ir piedoti. Tā kā ”visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības”, mums jāpateicas Jehovam par to, ka viņa žēlastība paliek mūžīgi. (Romiešiem 3:23.)

13 Bet Jehovas žēlastība paliek mūžīgi arī citā nozīmē. Viņa Rakstos teikts, ka taisnais ”ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas.” (Psalms 1:3.) Iedomājieties krāšņu koku, kura lapas nekad nenovīst. Ja Dieva vārdi mums sagādās patiesu prieku, tad arī mūsu dzīve būs ilga, mierīga un auglīga. Svētības, ko Jehova piešķir saviem uzticamajiem kalpiem, ir nebeidzamas. Taisnīgajā jaunajā pasaulē, ko Jehova nodibinās, paklausīgie cilvēki mūžīgi izjutīs viņa žēlastību. (Atklāsmes 21:3, 4.)

 Jehova ”savus ticīgos neatstāj postā”

14. Kā Jehova apliecina, ka viņš augstu vērtē savu kalpu uzticību?

14 Jehova bieži ir apliecinājis, cik viņš ir uzticams. Tā kā Jehova vienmēr rīkojas konsekventi, viņš nekad nepārstāj būt uzticams attiecībās ar saviem kalpiem. Psalma sacerētājs rakstīja: ”Es biju jauns un kļuvu vecs, bet nekad es neredzēju taisno atstātu nedz arī viņa bērnus lūdzam maizi. ..jo tas Kungs mīl taisnu tiesu un savus ticīgos neatstāj postā.” (Psalms 37:25, 28.) Protams, Jehova ir Radītājs, tāpēc pielūgsme viņam pienākas. (Atklāsmes 4:11.) Bet, būdams uzticams, Jehova augstu vērtē mūsu uzticības apliecinājumus. (Maleahija 3:16, 17.)

15. Pastāstiet, kā Jehovas izturēšanās pret izraēliešiem liecina par viņa uzticību!

15 Savā žēlastībā Jehova bieži palīdz saviem kalpiem, kad tie ir nonākuši nelaimē. Kādā psalmā ir teikts: ”Viņš pasargā savu svēto dvēseles, Viņš tās izglābj no bezdievju rokas.” (Psalms 97:10.) Par to var pārliecināties, ja domā par Jehovas izturēšanos pret Izraēla tautu. Kad izraēlieši brīnumainā veidā bija izvesti cauri Sarkanajai jūrai, viņi dziesmā slavēja Jehovu: ”Ar žēlastību [”uzticīgu mīlestību”, NW, zemsvītras piezīme] Tu vadi tautu, ko esi atpestījis.” (2. Mozus 15:13.) Tas, ka izraēlieši izglābās, iziedami cauri Sarkanajai jūrai, neapšaubāmi bija Jehovas uzticīgās mīlestības pierādījums. Mozus izraēliešiem teica: ”Nevis tāpēc, ka jūsu pulks būtu lielāks par visām pārējām tautām, nē, tas Kungs jums ir bijis labvēlīgs un ir jūs izredzējis, — jūs jau esat vismazākā no visām tautām, — bet taisni tāpēc vien, ka Viņš jūs ir mīlējis un jums tur solījumu, ko Viņš jūsu tēviem ar zvērestu ir apstiprinājis, tāpēc tas Kungs ir jūs izvedis ar stipru roku un izglābis no kalpības nama, no faraona, Ēģiptes ķēniņa, varmācības.” (5. Mozus 7:7, 8.)

16., 17. a) Kā izraēliešu rīcībā izpaudās liels pateicības trūkums, un kā Jehova apliecināja savu līdzjūtību pret viņiem? b) Kā lielākā daļa izraēliešu ar savu rīcību pierādīja, ka ”nebija vairs nekādas iespējas ko labot”, un ko var mācīties no tā, kas toreiz notika?

 16 Tiesa, izraēlieši kopumā nebija pateicīgi par Jehovas žēlastību, jo pēc savas atbrīvošanas ”tie joprojām grēkoja pret Viņu [Jehovu] un sacēlās pret Visaugstāko”. (Psalms 78:17.) Gadsimtu gaitā viņi sacēlās daudzkārt, atstādami Jehovu un pievērsdamies viltus dieviem un pagānu paražām, kas viņus varēja tikai aptraipīt. Tomēr Jehova nelauza noslēgto derību. Ar pravieša Jeremijas starpniecību viņš aicināja savu tautu: ”Atgriezies, Israēl, tu atkritēja! ..tad Es tevi vairs neuzlūkošu dusmās, jo Es esmu žēlīgs!” (Jeremijas 3:12.) Bet, kā jau bija minēts 25. nodaļā, lielākā daļa izraēliešu neuzklausīja šos vārdus. ”Viņi apsmēja Dieva sūtītos vēstnešus un nicināja Viņa vēstījumus un zobojās par Viņa praviešiem”, līdz kamēr ”tā Kunga bargās dusmas sakāpa līdz nepieredzētam augstumam un nebija vairs nekādas iespējas ko labot”. (2. Laiku 36:15, 16.)

17 Ko var mācīties no šiem notikumiem? Domājot par tiem, kļūst skaidrs, ka Jehovas uzticība nav akla un lētticīga. Tiesa, Jehova ir ”bagāts žēlsirdībā” un viņam ir prieks būt žēlsirdīgam, kad tam ir pamatots iemesls. Bet kas notiek, ja pārkāpējs ir nelabojams ļaundaris, kas nemaz negrasās laboties? Tādā gadījumā Jehova ievēro savus taisnīgos principus un piespriež sodu. Kā tika teikts Mozum, Jehova ”neatstāj nevienu nesodītu”. (2. Mozus 34:6, 7.)

18., 19. a) Kādā ziņā tas, ka Jehova soda ļaunos, ir uzticības apliecinājums? b) Kā Jehova apliecinās uzticību tiem saviem kalpiem, kas ir vajāti un nogalināti?

18 Tas, ka Dievs soda ļaunos, pats par sevi ir uzticības apliecinājums. Viena norāde uz to ir atrodama Atklāsmes  grāmatā, kur minēta pavēle, ko Jehova dod septiņiem eņģeļiem: ”Eita un izlejiet septiņus Dieva dusmu kausus pār zemi!” Kad trešais eņģelis izlej savu kausu ”upēs un ūdens avotos”, tie kļūst par asinīm. Tad eņģelis saka Jehovam: ”Taisns tu esi, svētais [”uzticamais”, NW], kas tu esi un biji, ka tu spriedi tādu tiesu; jo tie ir izlējuši svēto un praviešu asinis, tāpēc tu tos dzirdīji ar asinīm, viņi to ir pelnījuši.” (Atklāsmes 16:1—6.)

Jehova ir uzticīgs, viņš atceras cilvēkus, kas ir palikuši viņam uzticīgi līdz nāvei, un cels tos augšā

19 Paziņojot par spriedumu, eņģelis nosauc Jehovu par ”uzticamo”. Kāpēc? Tāpēc, ka, iznīcinot ļaunos, Jehova parāda uzticību saviem kalpiem, no kuriem daudzi ir vajāti un nogalināti. Jehova paliek uzticīgs un patur viņus dzīvus savā atmiņā. Viņš ilgojas atkal ieraudzīt savus uzticīgos kalpus, kas ir miruši, un Bībele apstiprina, ka viņa nodoms ir atalgot tos ar augšāmcelšanu. (Ījaba 14:14, 15.) Jehova neaizmirst savus uzticīgos kalpus tāpēc vien, ka to vairs nav starp dzīvajiem. Gluži otrādi, tie ”viņa priekšā visi ir dzīvi”. (Lūkas 20:37, 38.) Jehovas  nodoms piecelt no nāves tos, kas ir viņa atmiņā, spilgti liecina par viņa uzticību.

Bernardu Leimu (pa kreisi) un Volfgangu Kuserovu (vidū) nacisti sodīja ar nāvi

Mozesu Njamusuu nodūra kāda politiska grupējuma piekritēji

Jehovas uzticīgā mīlestība paver iespēju glābties

20. Kas ir ”žēlastības trauki”, un kā Jehova tiem apliecina savu uzticību?

20 Visā vēstures gaitā Jehova ir bijis ļoti uzticīgs attiecībās ar cilvēkiem. Tūkstošiem gadu Jehova ”lielā lēnprātībā ir panesis pazušanai radītos dusmības traukus”. Tā viņš ir rīkojies tāpēc, ”lai atklātu savas godības bagātību pie žēlastības traukiem, ko tas iepriekš radījis godībai”. (Romiešiem 9:22, 23.) Šie ”žēlastības trauki” ir pareizi noskaņoti cilvēki, kas ir svaidīti ar svēto garu un būs Kristus līdzmantinieki viņa Valstībā. (Mateja 19:28.) Pavērdams  ”žēlastības traukiem” iespēju glābties, Jehova paliek uzticīgs solījumam, ko viņš ir devis Ābrahāmam: ”Tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc ka tu esi bijis paklausīgs manam vārdam.” (1. Mozus 22:18.)

Tā kā Jehova ir uzticīgs, visiem viņa kalpiem ir pamatota cerība uz nākotni

21. a) Kādā ziņā Jehova ir uzticīgs pret ”lielo pulku”, kam ir izredzes palikt dzīvam ”lielās bēdās”? b) Uz ko jūs mudina Jehovas uzticība?

21 Jehova ir uzticīgs arī pret ”lielo pulku”, kam ir izredzes palikt dzīvam ”lielās bēdās” un mūžīgi dzīvot paradīzē uz zemes. (Atklāsmes 7:9, 10, 14.) Lai gan viņa kalpi ir nepilnīgi, Jehova savā uzticībā piedāvā tiem iespēju mūžīgi dzīvot paradīzē uz zemes. Šādu perspektīvu paver izpirkums — visizcilākais Jehovas uzticības apliecinājums. (Jāņa 3:16; Romiešiem 5:8.) Jehovas uzticība un mīlestība piesaista cilvēkus, kuru sirds ilgojas pēc taisnības. (Jeremijas 31:3.) Vai uzticība, ko Jehova jau ir parādījis un vēl parādīs, jums neliek justies viņam tuvākiem? Protams, mēs vēlamies tuvoties Dievam, tāpēc atbildēsim uz viņa mīlestību un stiprināsim savu apņēmību uzticīgi viņam kalpot!

^ 9. rk. Šāda žēlastība, kas ar mīlestību tiek kādam parādīta un nepārstāj, kamēr ir īstenots tās mērķis, ir uzticības izpausme.

Uzzināt vairāk

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI)

Augstu vērtēsim Jehovas īpašības

Ko nozīmē būt pieejamam un objektīvam? Pārdomājot Dieva Jehovas priekšzīmi, mēs spēsim paust šīs īpašības.