Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 18. NODAĻA

Gudrība, kas izpaužas ”Dieva vārdos”

Gudrība, kas izpaužas ”Dieva vārdos”

1., 2. Kādu ”vēstuli” Jehova mums ir uzrakstījis, un kāpēc viņš to ir darījis?

VAI atceraties, kad pēdējo reizi saņēmāt vēstuli no kāda tuva cilvēka, kas dzīvo ļoti tālu no jums? Nav daudz kā tāda, kas sniegtu tikpat lielu gandarījumu kā sirsnīga vēstule no cilvēka, kurš mums ir dārgs. Mums ir prieks uzzināt, kā viņam klājas, kas ar viņu ir noticis un ko viņš ir iecerējis darīt. Sarakste satuvina draugus, pat ja viņus šķir liels attālums.

2 Kas tādā gadījumā mums varētu sagādāt vēl lielāku prieku nekā rakstīta vēsts no Dieva, ko mēs mīlam? Var teikt, ka Jehova ir uzrakstījis mums ”vēstuli” — tā ir Bībele, kur pierakstīti viņa vārdi. Tajā viņš stāsta, kas viņš ir, ko viņš ir paveicis, ko ir nodomājis darīt un vēl daudz ko citu. Jehova mums ir devis savus Rakstus tāpēc, ka viņš vēlas, lai mēs viņam tuvotos. Mūsu bezgalīgi gudrais Dievs ir izvēlējies vislabāko veidu, kā sazināties ar mums. Domājot par to, kā Bībele tika uzrakstīta un kas tajā ietverts, atklājas nesalīdzināma gudrība.

Kāpēc rakstītā formā?

3. Kā Jehova nodeva Mozum bauslību?

3 Kāds varētu jautāt, kāpēc Jehova nav izmantojis kādu iespaidīgāku paņēmienu, lai sazinātos ar cilvēkiem, teiksim, balsi no debesīm. Patiesībā Jehova dažreiz ar eņģeļu starpniecību ir runājis no debesīm. Piemēram, tā viņš rīkojās, kad deva izraēliešiem bauslību. (Galatiešiem 3:19.) Balss no debesīm iedvesa tādu bijību, ka pārbiedētie izraēlieši lūdza, lai Jehova ar viņiem vairs nerunā šādā veidā,  bet dara to ar Mozus starpniecību. (2. Mozus 20:18—20.) Tāpēc bauslība, kurā bija apmēram 600 likumi, Mozum tika nodota mutiski, vārdu pa vārdam.

4. Paskaidrojiet, kāpēc Dieva likumu atstāstīšana nebūtu bijis uzticams paņēmiens, kā tos nodot citiem!

4 Bet kas būtu noticis, ja bauslība nebūtu uzrakstīta? Vai Mozus spētu precīzi atcerēties, kas bija teikts šajā detalizētajā likumu krājumā, un nekļūdīgi atstāstīt to tautai? Un ko darītu nākamās paaudzes? Vai tām būtu jāpaļaujas tikai uz runāto vārdu? To nekādi nevarētu nosaukt par uzticamu paņēmienu, kā nodot Dieva likumus no paaudzes paaudzei. Iedomājieties, kas notiktu, ja jums kaut kas būtu jāpaziņo lielai cilvēku grupai un jūs to vispirms pastāstītu vienam cilvēkam, tas — nākamajam, un tā vēsts pamazām tiktu nodota no viena cilvēka otram. Tas, ko dzirdētu pēdējais cilvēks, droši vien ievērojami atšķirtos no sākotnējās informācijas. Bet Dieva bauslībai nedraudēja šādas briesmas.

5., 6. Kādu norādījumu Jehova Mozum deva par saviem vārdiem, un kāpēc ir brīnišķīgi, ka Jehovas vārdi mums ir pieejami rakstveidā?

5 Jehova savā gudrībā nolēma, ka viņa vārdi jāpieraksta. Viņš deva norādījumu Mozum: ”Uzraksti šos vārdus, jo pēc šiem vārdiem Es esmu slēdzis derību ar tevi un ar Israēlu.” (2. Mozus 34:27.) Tā 1513. gadā p.m.ē. sākās Bībeles rakstīšana. Nākamo 1610 gadu laikā Jehova ”daudzkārt un dažādi runāja” ar cilvēkiem, kas pēc tam sarakstīja Bībeles daļas; šādu cilvēku bija apmēram 40. (Ebrejiem 1:1.) Turklāt dievbijīgi pārrakstītāji, ļoti rūpīgi strādājot, izgatavoja precīzus norakstus, lai saglabātu Svētos rakstus. (Ezras 7:6; Psalms 45:2.)

6 Ir brīnišķīgi, ka Jehova mums kaut ko ir pavēstījis rakstveidā. Vai jūs kādreiz esat saņēmuši vēstuli, kas jums ir bijusi tik dārga, ka jūs to esat saglabājuši un daudzkārt pārlasījuši? Varbūt tā bija vēstule, kas sniedza vajadzīgo  mierinājumu. Līdzīgi ir ar ”vēstuli”, ko esam saņēmuši no Jehovas. Tā kā Jehova ir parūpējies, lai viņa vārdi tiktu pierakstīti, mēs tos varam regulāri lasīt un pārdomāt. (Psalms 1:2.) Mēs varam ”iepriecu smelt rakstos” vienmēr, kad jūtam tādu nepieciešamību. (Romiešiem 15:4.)

Kāpēc rakstītāji bija cilvēki?

7. Kā Jehovas gudrība izpaužas tajā, ka viņa vārdus ir pierakstījuši cilvēki?

7 Jehovas gudrība izpaužas tajā, ka savu vārdu pierakstīšanai viņš ir izmantojis cilvēkus. Vai Bībele mums būtu tikpat labi saprotama un saistoša, ja Jehovas uzdevumā to būtu sarakstījuši eņģeļi? Bez šaubām, eņģeļi būtu varējuši aprakstīt, kā viņi redz Jehovu no sava augstā stāvokļa, būtu varējuši paust savu uzticību viņam un pastāstīt par dievbijīgiem Dieva kalpiem uz zemes. Bet vai mēs spētu īsti izprast, kā uz visu raugās pilnīgas garīgas būtnes, kuru zināšanas, pieredze un varenība daudzkārt pārsniedz mūsējo? (Ebrejiem 2:6, 7.)

”Visi šie raksti ir Dieva iedvesti”

8. Ko Bībeles rakstītājiem bija atļauts izvēlēties pašiem? (Skat. arī zemsvītras piezīmi.)

8 Uzticēdams rakstīšanu cilvēkiem, Jehova sagādāja tieši to, kas mums ir vajadzīgs, — rakstus, kas ir ”Dieva iedvesmoti”, taču labi saprotami cilvēkiem. (2. Timotejam 3:16.) Kā viņš to panāca? Daudzos gadījumos viņš acīmredzot ļāva rakstītājiem pašiem izvēlēties ”piemērotus vārdus, lai attiecīgus norādījumus pareizi uzrakstītu un lai izteicieni atbilstu patiesībai”. (Salamans Mācītājs 12:10, 11.) Ar to ir izskaidrojamas stila atšķirības Bībelē, jo tās sarakstītāji ir bijuši atšķirīgi cilvēki ar dažādu pagātni. * Bet par viņiem visiem var teikt, ka ”Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā”.  (2. Pētera 1:21.) Tāpēc tas, ko viņi ir uzrakstījuši, patiešām ir ”Dieva vārdi”. (1. Tesaloniķiešiem 2:13.)

9., 10. Kāpēc tas, ka Bībeli ir sarakstījuši cilvēki, vairo tās sirsnību un pievilcību?

9 Tā kā Bībeli ir rakstījuši cilvēki, tai piemīt ārkārtīga sirsnība un pievilcība. Tās rakstītāji ir jutuši to pašu, ko jūtam mēs, un, būdami nepilnīgi, saskārušies ar tādiem pašiem pārbaudījumiem un grūtībām, kādus pieredzam mēs. Jehovas gara vadīti, viņi ir aprakstījuši savas izjūtas un iekšējās cīņas. (2. Korintiešiem 12:7—10.) Viņi ir rakstījuši pirmajā personā, rakstījuši tādus vārdus, kādus nebūtu varējis uzrakstīt neviens eņģelis.

10 Spilgts piemērs ir Izraēlas ķēniņš Dāvids. Viņš vairākkārt smagi grēkoja, bet pēc tam sacerēja psalmu, kurā pauda savas dziļākās izjūtas un lūdza Dievam piedošanu. Dāvids rakstīja: ”Šķīsti mani no maniem grēkiem! Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā! Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte mani ir ieņēmusi. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu Svēto Garu! Upuŗi, kas patīk Dievam, ir satriekts gars; salauztu un sagrauztu sirdi Tu, Dievs, nenoraidīsi.” (Psalms 51:4, 5, 7, 13, 19.) Vai jūtat rakstītāja dvēseles sāpes? Kurš gan cits, ja ne nepilnīgs cilvēks, būtu spējīgs aprakstīt šādas izjūtas?

Kāpēc tā ir grāmata par cilvēkiem?

11. Par kādiem patiesiem notikumiem Bībelē ir stāstīts ”mūsu pamācībai”?

11 Ir vēl kaut kas tāds, kas piesaista Bībelei. Lielā mērā tā ir grāmata par cilvēkiem, reāliem cilvēkiem — tādiem, kas kalpoja Dievam, un tādiem, kas viņam nekalpoja. Bībelē stāstīts par to, kas notika ar šiem cilvēkiem, par viņu bēdām un priekiem. Mēs varam lasīt, kā šos cilvēkus ietekmēja viņu pašu pieņemtie lēmumi. Tas viss ir iekļauts Bībelē ”mūsu pamācībai”. (Romiešiem 15:4.) Tā kā runa ir par  patiesiem notikumiem un cilvēkiem, Jehovas mācības skar mūsu sirdi. Apskatīsim dažus piemērus.

12. Kā mums palīdz Bībelē lasāmie stāstījumi par neuzticīgiem cilvēkiem?

12 Bībelē ir stāstīts par neuzticīgiem un pat ļauniem cilvēkiem un par to, kā tiem klājās. Lasot šādus fragmentus, var redzēt, kā izpaužas nevēlamas īpašības, un mēs sākam tās labāk izprast. Piemēram, neviena pret neuzticību vērsta pavēle nevarētu būt tik iespaidīga kā piemērs no dzīves — tas, kā šī īpašība izpaudās Jūdas rīcībā, kad viņš nodeva Jēzu. (Mateja 26:14—16, 46—50; 27:3—10.) Šādu gadījumu apraksti dziļāk ietekmē mūsu sirdi, tie palīdz saskatīt sliktas īpašības un cīnīties pret tām sevī.

13. Kādā veidā Bībele palīdz saprast, kā jāizpaužas labām īpašībām?

13 Bībelē var lasīt arī par daudziem uzticīgiem Dieva kalpiem. Tajā stāstīts par šo cilvēku uzticību Dievam, un no viņu parauga mēs varam mācīties, kādas īpašības jāattīsta, lai tuvotos Dievam. Piemēram, liela nozīme ir ticībai. Bībelē ir paskaidrots, kas ir ticība, un norādīts, cik svarīga tā ir, lai cilvēks būtu patīkams Dievam. (Ebrejiem 11:1, 6.) Bet Bībelē var atrast arī spilgtus aprakstus par to, kā ticība izpaužas darbībā. Piemēram, izcila ticība bija redzama Ābrahāma rīcībā, kad viņš gatavojās upurēt Īzāku. (1. Mozus 22. nodaļa; Ebrejiem 11:17—19.) Kad lasām šādus aprakstus, vārds ”ticība” iegūst dziļāku jēgu un kļūst labāk saprotams. Cik gudri ir rīkojies Jehova ne tikai mudinādams mūs attīstīt labas īpašības, bet arī ar piemēriem paskaidrodams, kā šīm īpašībām jāizpaužas!

14., 15. Kas Bībelē teikts par kādu sievieti, kura bija atnākusi uz templi, un ko no šī stāstījuma var mācīties par Jehovu?

14 Patiesie notikumu apraksti, kas lasāmi Bībelē, bieži ļauj kaut ko uzzināt par Jehovas personību. Pievērsīsim uzmanību stāstījumam par kādu sievieti, ko Jēzus redzēja templī. Sēdēdams netālu no ziedojumu šķirstiem, Jēzus vēroja,  kā ļaudis met tajos ziedojumus. Nāca daudz bagātu cilvēku, kas deva naudu ”no savas pārpilnības”, taču Jēzus uzmanību piesaistīja kāda nabadzīga atraitne. Viņas dāvana bija ”divi artavas, tas ir viens kvadrants” — pavisam niecīga naudas summa. * Tā bija viņas pēdējā nauda. Jēzus, kura attieksme precīzi atspoguļoja Jehovas viedokli, sacīja: ”Šī nabaga atraitne vairāk ir iemetusi nekā visi, kas ziedojumus šķirstā ir metuši.” Saskaņā ar šiem vārdiem, atraitne bija iemetusi šķirstā vairāk nekā visi pārējie cilvēki kopā. (Marka 12:41—44; Lūkas 21:1—4; Jāņa 8:28.)

15 Vai tas nav interesanti, ka no visiem cilvēkiem, kas todien bija ieradušies templī, vienīgi šī atraitne ir pieminēta Bībelē? No tā var mācīties, ka Jehova ir Dievs, kas augstu vērtē citus. Viņam ir prieks saņemt dāvanas, ko dodam no sirds, lai kādas tās būtu salīdzinājumā ar to, ko spēj dot citi. Jehova ir izvēlējies vislabāko paņēmienu, kā paskaidrot mums šo brīnišķīgo patiesību.

Par ko Bībelē nav stāstīts

16., 17. Kā Jehovas gudrība izpaužas pat tajā, ko viņš ir nolēmis neiekļaut savos Rakstos?

16 Vēstulē var iekļaut tikai ierobežotu informācijas daudzumu, tāpēc, rakstot vēstuli tuvam cilvēkam, jūs rūpīgi pārdomājat, ko rakstīt un ko ne. Arī Jehova ir izvēlējies pieminēt savos Rakstos noteiktus cilvēkus un notikumus. Bet Bībelē ne vienmēr viss ir aprakstīts sīkumos. (Jāņa 21:25.) Piemēram, ar to, kas Bībelē stāstīts par Dieva tiesas spriedumiem, varbūt nepietiek, lai rastu atbildes uz visiem jautājumiem. Bet Jehovas gudrība izpaužas pat tajā, ka viņš ir nolēmis kaut ko arī neiekļaut savos Rakstos. Kāpēc tā var teikt?

 17 Bībele ir uzrakstīta tā, lai pārbaudītu, kas ir tās lasītāja sirdī. Vēstulē ebrejiem, 4. nodaļas 12. pantā, ir teikts: ”Dieva vārds [jeb vēsts] ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķiŗ dvēseli un garu.., un ir domu un sirds prāta tiesnesis.” Bībeles vēsts iespiežas ļoti dziļi, atklājot mūsu īstās domas un pamudinājumus. Cilvēki, kas lasa Bībeli ar kritisku attieksmi, bieži nespēj pieņemt tos fragmentus, kuri, pēc viņu domām, satur nepietiekamu informāciju. Šādi cilvēki pat mēdz apšaubīt, vai Jehova ir mīlošs, gudrs un taisnīgs.

18., 19. a) Kāpēc mums nebūtu jābūt pārsteigtiem, ja kāds Bībeles fragments rada jautājumus, uz kuriem tūlīt nevaram atrast atbildes? b) Kas ir vajadzīgs, lai saprastu Dieva Rakstus, un kā tas liecina par Jehovas lielo gudrību?

18 Turpretī tad, ja uzmanīgi pētām Bībeli ar patiesu vēlēšanos to saprast, mēs ieraugām Jehovu tādu, kāds viņš attēlots Bībelē kopumā. Tādā gadījumā mūs nemulsina tas, ka lasot rodas daži jautājumi, uz kuriem tūlīt nevaram atrast atbildes. Ilustrēsim ar šādu piemēru: liekot lielu saliekamattēlu, mēs varbūt uzreiz nevaram atrast īsto gabaliņu vai arī neredzam, kurā vietā kāds gabaliņš iederas. Taču mēs, iespējams, jau esam salikuši kopā pietiekami daudz gabaliņu, lai rastos priekšstats, kā izskatīsies viss attēls. Līdzīgi ir ar Bībeles studēšanu: pamazām mēs mācāmies, kāds Dievs ir Jehova, un mūsu prātā veidojas noteikts ”attēls”. Pat ja mēs sākumā nesaprotam kādu vietu Bībelē vai arī mums nav skaidrs, kā tas, kas teikts kādā konkrētā fragmentā, ir savienojams ar Dieva personību, mēs no Bībeles jau esam uzzinājuši par Jehovu vairāk nekā pietiekami, lai būtu pārliecināti, ka viņš vienmēr ir mīlošs, godīgs un taisnīgs Dievs.

19 Tātad, lai saprastu Bībeli, mums tā jālasa un jāstudē ar dziļu un patiesu interesi un jābūt brīviem no aizspriedumiem. Vai tas nav Jehovas lielās gudrības pierādījums? Intelektuāli noskaņoti cilvēki var sarakstīt grāmatas, kas saprotamas vienīgi ”gudriem un prātniekiem”, bet radīt grāmatu,  ko spēj saprast tikai cilvēki ar pareizi noskaņotu sirdi, — tam ir vajadzīga Dieva gudrība! (Mateja 11:25.)

Grāmata, kurā atrodama praktiska gudrība

20. Kāpēc vienīgi Jehova var paskaidrot, kāds ir labākais ceļš dzīvē, un kas noderīgs ir atrodams Bībelē?

20 Savos Rakstos Jehova paskaidro, kāds ir labākais ceļš dzīvē. Būdams Radītājs, viņš zina mūsu vajadzības labāk par mums pašiem. Un galvenās cilvēku vajadzības, starp kurām ir vajadzība tikt mīlētam, būt laimīgam un veidot labas attiecības ar citiem, ir palikušas nemainīgas. Bībelē bagātīgi ir atrodama ”praktiska gudrība”, kas palīdz dzīvot saturīgi. (Salamana Pamācības 2:7, NW.) Katrā šīs grāmatas daļā ir nodaļa, kurā paskaidrots, kā praktiski izmantot Bībeles gudros padomus, bet tagad apskatīsim tikai vienu piemēru.

21.—23. Kādi gudri padomi mums var palīdzēt nepaturēt sevī dusmas un aizvainojumu?

21 Varbūt jūs esat ievērojuši, ka cilvēki, kas mēdz turēt ļaunu prātu uz citiem un paturēt sevī aizvainojumu, nodara pāri paši sev, jo aizvainojums ir ļoti smaga nasta. Ja neatbrīvojamies no tā, tas nodarbina mūsu domas, laupa mieru un atņem prieku. Zinātniskos pētījumos iegūtie dati ir likuši izteikt pieņēmumu, ka cilvēkam, kas neatbrīvojas no dusmām, palielinās risks saslimt ar kādu sirdsslimību, kā arī daudzām citām hroniskām slimībām. Jau ilgi pirms tam, kad tika veikti šādi pētījumi, Bībelē bija lasāmi gudri vārdi: ”Atmet dusmas un neļaujies bardzībai.” (Psalms 37:8.) Bet kā tas ir iespējams?

22 Dieva Rakstos ir ietverts arī šāds gudrs padoms: ”Prātīgs cilvēks ir lēns uz dusmām, un viņa rota ir, kaitināšanu aizmirst.” (Salamana Pamācības 19:11, LB-26.) Prātīgs cilvēks spēj ieskatīties jautājuma būtībā, pamanīt vairāk par acīm redzamo. Šādam cilvēkam piemīt sapratne, jo viņš spēj noteikt, kāpēc kāds cits kaut ko ir izdarījis vai pateicis. Ja centīsimies saprast, kādi ir otra cilvēka patiesie rīcības motīvi,  izjūtas un apstākļi, mums būs vieglāk kliedēt negatīvās domas un emocijas, kas radušās viņa dēļ.

23 Bībelē ir dots vēl kāds padoms: ”Cits citu panesat un cits citam piedodat.” (Kolosiešiem 3:13.) Vārdi ”cits citu panesat” norāda, ka jābūt pacietīgiem pret citiem, jāpacieš tās viņu rakstura iezīmes, kas mums liekas kaitinošas. Pacietība palīdz neapvainoties par sīkumiem. Savukārt vārds ”piedodat” ietver domu, ka jāatbrīvojas no aizvainojuma. Mūsu gudrais Dievs zina, ka mums jāpiedod citiem, ja ir pamatots iemesls to darīt. Tas nāk par labu ne tikai viņiem, bet arī mums pašiem, jo ļauj saglabāt sirdsmieru. (Lūkas 17:3, 4.) Nav šaubu, ka Dieva Rakstos ir atrodama liela gudrība.

24. Kas notiek, kad saskaņojam savu dzīvi ar Dieva gudrību?

24 Jehovas lielā mīlestība viņu ir mudinājusi sazināties ar mums. Viņš ir izvēlējies vislabāko veidu, kā to darīt, — ”vēstuli”, ko viņa svētā gara vadībā ir uzrakstījuši cilvēki. Tāpēc tajā ir ietverta paša Jehovas gudrība, kas ir ”visai uzticama”. (Psalms 93:5.) Saskaņojot ar šo gudrību savu dzīvi un stāstot par to citiem, mēs arvien vairāk tuvojamies neizmērojami gudrajam Dievam. Nākamajā nodaļā būs runa par vēl kādu Jehovas gudrības izpausmi — viņa spēju paredzēt nākotni un piepildīt savus nodomus.

^ 8. rk. Piemēram, Dāvids, kas bija gans, izmantoja piemērus no ganu dzīves. (23. psalms.) Matejs, kas bija bijis muitnieks, bieži minēja dažādus skaitļus un noteiktas vērtības monētas. (Mateja 17:27; 26:15; 27:3.) Lūka, kas bija ārsts, lietoja vārdus, kas liecina par viņa nodarbošanos. (Lūkas 4:38; 14:2; 16:20.)

^ 14. rk. Abas šīs monētas bija leptas — vissīkākās ebreju monētas, kas tolaik bija apgrozībā. Divas leptas pēc savas vērtības atbilda vienas dienas algas sešdesmit ceturtajai daļai. Par šīm monētām nevarēja nopirkt pat vienu zvirbuli — vislētāko putnu, ko trūcīgie ļaudis lietoja uzturā.