Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Tuvojieties Jehovam

Dievs aicina mūs tuvoties viņam. Šajā grāmatā ir stāstīts, kā mēs to varam darīt.

Priekšvārds

Jūs varat izveidot tik ciešas attiecības ar Dievu Jehovu, ka tās nebeigsies nekad.

1. NODAĻA

”Redzi, tas ir mūsu Dievs!”

Kāpēc Mozus vaicāja, kāds ir Dieva vārds, ja viņš to jau zināja?

2. NODAĻA

Vai ir iespējams ”tuvoties Dievam”?

Dievs Jehova, debesu un zemes Radītājs, mūs aicina tuvoties viņam un apsola, ka viņš tuvosies mums.

3. NODAĻA

”Svēts, svēts, svēts ir tas Kungs”

Kāpēc Bībelē svētums ir minēts kopā ar skaistumu?

4. NODAĻA

”Tas Kungs ir.. varens spēkā”

Vai Dieva spēkam būtu jāvieš mūsos bailes? Uz šo jautājumu var atbildēt gan apstiprinoši, gan noliedzoši.

5. NODAĻA

Spēja radīt — viņš ”radījis debesis un zemi”

Dieva radītā pasaule — no milzīgās Saules līdz niecīgajam kolibri — liecina par viņa spēku un varenību.

6. NODAĻA

Spēja iznīcināt. Jehova — ”varens karavīrs”

Kas miera Dievam liek karot?

7. NODAĻA

Spēja aizsargāt — ”Dievs ir mūsu patvērums”

Dievs saviem kalpiem sniedz divu veidu aizsardzību, un viens no šiem veidiem ir īpaši svarīgs.

8. NODAĻA

Spēja atjaunot — Jehova ”visu.. dara jaunu”

Jehova jau ir atjaunojis tīro pielūgsmi. Kas nākotnē vēl tiks atjaunots?

9. NODAĻA

”Kristus ir Dieva spēks”

Ko par Jehovu atklāj Jēzus Kristus veiktie brīnumi un mācības?

10. NODAĻA

”Sekojiet Dievam”, izmantojot savu varu un spēku

Varbūt jums ir vairāk spēka, nekā varat iedomāties. Kā jūs to varat izmantot pareizā veidā?

11. NODAĻA

”Visi Viņa ceļi ir tiesa”

Kāpēc Dieva taisnīgums cilvēkus piesaista?

12. NODAĻA

”Vai Dieva rīcība ir netaisna?”

Ja reiz Jehova ienīst netaisnību, kāpēc pasaulē tā ir tik izplatīta?

13. NODAĻA

”Tā Kunga likumi ir pilnīgi”

Kā likumu krājums var veicināt mīlestību?

14. NODAĻA

Jehova sagādā ”izpirkšanas maksu par daudziem”

Šī vienkāršā, bet ļoti nozīmīgā mācība var palīdzēt tuvoties Dievam.

15. NODAĻA

Jēzus ”nodibina taisnību virs zemes”

Kā Jēzus, būdams uz zemes, veicināja taisnīgumu? Kā viņš to dara tagad? Kā viņš nodibinās taisnību uz zemes nākotnē?

16. NODAĻA

”Dariet taisnību”, staigājot ar Dievu

Kāpēc Jēzus izteica brīdinājumu: ”Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti.”

17. NODAĻA

Kāds Dieva gudrības dziļums!

Kāpēc Dieva gudrība ir vērtējama vēl augstāk par viņa zināšanām, spriestspēju un sapratni?

18. NODAĻA

Gudrība, kas izpaužas ”Dieva vārdos”

Kāpēc Dievs Bībeles sarakstīšanai izmantoja cilvēkus, nevis rakstīja pats vai ar eņģeļu starpniecību?

19. NODAĻA

”Dieva gudrība noslēpumā”

Kas ir svētais noslēpums, ko Dievs ar laiku ir darījis zināmu?

20. NODAĻA

”Gudrs savā sirdsprātā”, tomēr pazemīgs

Kā Visuma Augstākais valdnieks var būt pazemīgs?

21. NODAĻA

Jēzus atklāj ”Dieva gudrību”

Kāpēc Jēzus mācības tik ļoti ietekmēja karavīrus, kas bija sūtīti apcietināt viņu, ka viņi atgriezās tukšām rokām?

22. NODAĻA

Vai jūsu dzīvē izpaužas Dieva ”gudrība, kas nāk no augšienes”?

Bībelē ir doti padomi, kas palīdz iegūt Dieva gudrību — gudrību, ”kas nāk no augšienes”.

23. NODAĻA

”Viņš ir mūs pirmais mīlējis”

Ko īsti nozīmē vārdi ”Dievs ir mīlestība”?

24. NODAĻA

Nekas mūs nevar ”šķirt no Dieva mīlestības”

Noraidiet melus, kas liek domāt, ka Dievs mūs nemīl un ka mēs nekam neesam derīgi.

25. NODAĻA

”Mūsu Dieva sirsnīgā žēlastība”

Kā Dieva mīlestību pret jums var salīdzināt ar mātes mīlestību?

26. NODAĻA

Dievs, kurš ”piedod labprāt”

Ja Dievs visu atceras, kā viņš var piedot un aizmirst?

27. NODAĻA

”Cik daudz gan viņā ir laba!”

Ko sevī ietver Dieva labestība?

28. NODAĻA

”Tu vien esi uzticams”

Kas ir uzticība, un kā tā ir aprakstīta Bībelē?

29. NODAĻA

”Izprast Kristus mīlestību”

Trīs Jēzus mīlestības šķautnes precīzi atspoguļo Jehovas mīlestību.

30. NODAĻA

”Dzīvojiet mīlestībā”

No pirmās vēstules korintiešiem var uzzināt, kas ir un kas nav raksturīgs mīlestībai.

31. NODAĻA

”Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums”

Kāds ir vissvarīgākais jautājums, kādu jūs varat sev uzdot? Kā jūs uz to atbildētu?