Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 28. NODAĻA

Kā noskaidrot, kam klausīt

Kā noskaidrot, kam klausīt

DAŽREIZ ir grūti saprast, kam jāklausa. Varbūt mamma vai tētis tev liek darīt vienu, bet skolotājs vai policists liek darīt kaut ko citu. Kam tev būtu jāklausa šādā gadījumā? ...

Šīs grāmatas 7. nodaļā mēs lasījām Efeziešiem 6:1—3. Tur bija runāts par to, ka bērniem jāklausa savi vecāki. Vienā no Bībeles tulkojumiem (JDV) 6. nodaļas 1. pantā teikts: ”Esiet paklausīgi saviem vecākiem Kungā.” Vai tu saproti, ko tas nozīmē? ... Tas nozīmē, ka bērniem jāklausa, kad vecāki viņiem māca ievērot Dieva likumus.

Bet daudzi pieaugušie netic Jehovam. Ja nu kāds no viņiem apgalvo, ka nav nekas slikts kontroldarbā norakstīt vai arī paņemt kaut ko no veikala un nesamaksāt par to? Vai tādā gadījumā bērns drīkst mānīties un zagt? ...

Atceries, ķēniņš Nebukadnecars reiz visiem lika mesties zemē zelta tēla priekšā, ko viņš bija uzstādījis. Bet Sadrahs, Mesahs un Abed-Nego to nedarīja. Vai tu zini, kāpēc? ... Tāpēc, ka ir jāpielūdz vienīgi Jehova, kā teikts Bībelē. (2. Mozus 20:3; Mateja 4:10.)

Ko Pēteris sacīja Kajafam?

Reiz, kad pēc Jēzus nāves jau bija pagājis kāds laiks, viņa apustuļus atveda uz sinedriju — ebreju augstāko reliģisko tiesu. Tajā augstais priesteris Kajafa sacīja: ”Mēs esam jums  stingri pavēlējuši nemācīt šinī [Jēzus] vārdā, un jūs ar savu mācību esat piepildījuši Jeruzālemi.” Kāpēc apustuļi neklausīja sinedrija pavēlei? ... Pēteris, runādams visu apustuļu vārdā, Kajafam atbildēja: ”Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.” (Apustuļu darbi 5:27—29.)

Tajā laikā ebreju reliģiskajiem vadītājiem bija liela vara, tomēr viņu zeme atradās Romas pakļautībā. Romas valdnieks bija imperators jeb, kā agrāk teica, ķeizars. Lai gan ebrejiem nepatika, ka pār viņiem valda romieši, Romas valdība daudz ko darīja iedzīvotāju labā. Arī tagad valstu valdības rūpējas par iedzīvotājiem. Vai tu vari minēt, ko labu tās, piemēram, dara? ...

Valsts būvē ceļus un uztur policijas un ugunsdzēsības dienestu. Valsts uztur skolas un gādā par veselības aprūpi. Bet tam visam ir vajadzīga nauda. Vai tu zini, no kurienes valsts dabū naudu? ... No iedzīvotājiem. Naudu, ko iedzīvotāji maksā valstij, sauc par nodokļiem.

 Kad uz zemes dzīvoja Jēzus, daudzi ebreji negribēja maksāt nodokļus Romas valstij. Kādu dienu priesteri, gribēdami sagādāt Jēzum nepatikšanas, aizsūtīja pie viņa vairākus cilvēkus, lai tie viņam uzdotu šādu jautājumu: ”Vai ir jāmaksā ķeizaram nodokļi vai ne?” Tas bija viltīgs jautājums. Ja Jēzus atbildētu: ”Jā, ir jāmaksā,” — daudziem ebrejiem viņa atbilde nepatiktu. Bet Jēzus nevarēja teikt: ”Nē, nodokļi nav jāmaksā,” — jo tas būtu nepareizi.

Ko tad Jēzus atbildēja? Viņš sacīja: ”Parādiet man vienu denāriju!” Kad Jēzum to parādīja, viņš vaicāja: ”Kā attēls un vārds ir uz šīs monētas?” Ļaudis atbildēja: ”Ķeizara.” Jēzus teica: ”Tad nu dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder!” (Lūkas 20:19—26.)

Kā Jēzus atbildēja uz viltīgo jautājumu, ko uzdeva šie cilvēki?

Neviens nevarēja neko iebilst. Ja valsts kaut ko dara iedzīvotāju labā, ir pareizi izmantot valsts izlaisto naudu, lai samaksātu tai par pakalpojumiem. Tā Jēzus paskaidroja, ka ir  pareizi maksāt valstij nodokļus, jo mēs no tās daudz ko saņemam.

Tu, protams, vēl esi par mazu, lai maksātu nodokļus. Taču arī no tevis valsts kaut ko gaida. Vai tu zini, kas no tevis tiek prasīts? ... Tā ir paklausība valsts likumiem. Bībelē rakstīts: ”Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda.” Tātad Dievs liek paklausīt valsts noteiktajiem likumiem. (Romiešiem 13:1, 2.)

Piemēram, varbūt pastāv noteikums, kas aizliedz mest uz ielas papīrus un citus atkritumus. Vai tev tas ir jāievēro? ... Jā, Dievs grib, lai tu to ievērotu. Vai ir jāklausa policistiem? ... Valsts ir uzdevusi policistiem rūpēties par iedzīvotāju drošību. Paklausīt policistiem nozīmē paklausīt valsts prasībām.

Kas tev būtu jādara, ja tu gribi iet pāri ielai, bet policists rāda, ka ir jāgaida? ... Ja citi tomēr skrien pāri ielai, vai tev arī jāskrien pāri? ... Tev ir jāstāv un jāgaida, pat ja tu esi vienīgais, kas paliek uz vietas. Dievs vēlas, lai tu tā darītu.

Varbūt uz ielas izceļas nekārtības un policija ziņo: ”Neejiet ārā uz ielas!” Bet tu varbūt izdzirdi kliedzienus un gribi uzzināt, kas tur notiek. Vai tev jāiet ārā skatīties? ... Vai tā būtu paklausība ”varām, kas valda”? ...

Daudzās zemēs valsts ceļ skolas un algo skolotājus. Kā tu domā: vai Dievs grib, lai tu klausītu skolotājiem? ... Padomā mazliet. Valsts algo skolotājus, lai viņi mācītu bērnus, tāpat kā tā algo policistus, lai viņi aizsargātu cilvēkus. Tātad arī paklausība policistiem un skolotājiem savā ziņā ir paklausība valsts varai.

Kāpēc ir jāklausa policistiem?

 Bet ja nu skolotājs tev liek pielūgt kādu tēlu? Ko tu iesāksi? ... Trīs ebreji nemetās zemē tēla priekšā, kad ķēniņš Nebukadnecars to lika. Vai tu atceries, kāpēc viņi atteicās to darīt? ... Viņi negribēja būt nepaklausīgi Dievam.

Vēsturnieks Vils Djūrents rakstīja, ka agrīnajiem kristiešiem uzticība ķeizaram nebija augstāka par visu citu. Viņiem svarīgākā bija uzticība Jehovam. Tātad atceries, ka Dievam mūsu dzīvē ir jābūt galvenajam.

Mēs pakļaujamies valsts likumiem tāpēc, ka to vēlas Dievs. Bet kas mums ir jāsaka, ja mums liek darīt kaut ko tādu, ko Dievs aizliedz? ... Mums jāsaka tāpat, kā apustuļi teica augstajam priesterim: ”Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.” (Apustuļu darbi 5:29.)

Bībele māca ievērot likumus. Izlasīsim, kas rakstīts Mateja 5:41, Titam 3:1 un 1. Pētera 2:12—14.