Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācieties no Izcilā Skolotāja

 25. NODAĻA

Vai tie, kas rīkojas slikti, var mainīties?

Vai tie, kas rīkojas slikti, var mainīties?

VAI nebūtu brīnišķīgi, ja visi cilvēki darītu tikai labu? ... Taču nav neviena tāda cilvēka, kas vienmēr darītu tikai labu. Vai tu zini, kāpēc mēs visi reizēm izdarām kaut ko sliktu, kaut arī gribam darīt labu? ... Tāpēc, ka mēs visi piedzimstam grēcīgi. Taču ir cilvēki, kas rīkojas ļoti slikti — viņi ienīst citus un tīšuprāt dara tiem ļaunu. Kā tev šķiet: vai šādi cilvēki var mainīties un kļūt labi? ...

Paskaties attēlā uz jauno cilvēku, kas sargā to vīru drēbes, kuri met akmeņus uz Stefanu. Viņa ebreju vārds ir Sauls, bet romiešu vārds — Pāvils. Viņš ir apmierināts, ka Izcilā Skolotāja māceklis Stefans tiek nogalināts. Uzzināsim, kāpēc Saulam bija tāda attieksme.

Sauls piederēja pie reliģiska grupējuma, ko sauca par farizejiem. Farizejiem bija Dieva Raksti, bet viņi savu reliģisko vadoņu mācībām pievērsa vairāk uzmanības nekā Dieva Rakstiem. Tas bija iespaidojis arī Saulu, tāpēc viņš rīkojās slikti.

Kad Jeruzalemē tika apcietināts Stefans, tur atradās arī Sauls. Stefanu aizveda uz tiesu, kur daži tiesneši bija farizeji. Lai gan Stefans tiesā tika apmelots, viņš nenobijās, bet drosmīgi stāstīja tiesnešiem par Dievu Jehovu un Jēzu.

Bet tiesnešiem nepatika to dzirdēt. Viņi jau diezgan daudz zināja par Jēzu. Pirms neilga laika viņi taču bija likuši Jēzu nogalināt! Jehova pēc tam piecēla Jēzu no mirušajiem un uzņēma  atpakaļ debesīs. Bet tiesneši savu nostāju nemainīja — viņi sāka vajāt Jēzus mācekļus.

Tiesneši sagrāba Stefanu un izveda ārā no pilsētas. Tur viņi nogrūda Stefanu zemē un sāka mest uz viņu akmeņus. Kā var redzēt attēlā, Sauls stāvēja turpat blakus un visu vēroja. Viņam likās, ka ir pareizi nogalināt Stefanu.

Kāpēc Saulam likās, ka nogalināt Stefanu ir pareizi?

Vai tu zini, kāpēc Sauls tā domāja? ... Sauls visu savu mūžu bija bijis farizejs, un viņš, protams, ticēja, ka farizeju mācības ir pareizas. Viņš vienmēr bija uzskatījis farizeju vadoņus par savu paraugu un tāpēc centās tiem līdzināties. (Apustuļu darbi 7:54—60.)

Ko Sauls darīja pēc Stefana nāves? ... Viņš sāka vajāt pārējos Jēzus mācekļus! Sauls gāja iekšā viņu namos, tvēra gan vīriešus, gan sievietes un lika tos ieslodzīt cietumā. Daudziem mācekļiem bija jāatstāj Jeruzaleme, bet viņi nebeidza sludināt patiesību par Jēzu. (Apustuļu darbi 8:1—4.)

 Tāpēc Sauls Jēzus mācekļus sāka ienīst vēl vairāk. Viņš devās pie augstā priestera Kajafas un saņēma atļauju apcietināt kristiešus, kas dzīvoja Damaskā. Sauls gribēja tos atvest uz Jeruzalemi, lai tie tiktu sodīti. Bet, kad viņš bija ceļā uz Damasku, notika kaut kas pārsteidzošs.

Kas uzrunāja Saulu, un ko viņš Saulam lika darīt?

No debesīm atspīdēja gaisma un atskanēja balss, kas vaicāja: ”Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā?” Tas bija Jēzus, kas runāja no debesīm! Spožā gaisma tā apžilbināja Saulu, ka viņš kļuva akls, un ceļabiedriem nācās viņu pie rokas aizvest uz Damasku.

Pēc trim dienām Jēzus parādībā uzrunāja Ananiju — vienu no saviem mācekļiem, kas dzīvoja Damaskā. Jēzus Ananijam lika doties pie Saula, padarīt viņu atkal redzīgu un aprunāties ar viņu. Kad Ananija sāka runāt ar Saulu, Sauls pieņēma patiesību par Jēzu un atguva arī redzi. Pēc šīs sarunas visa viņa dzīve izmainījās, un viņš kļuva par uzticīgu Dieva kalpotāju. (Apustuļu darbi 9:1—22.)

Vai tu saproti, kāpēc Sauls bija rīkojies slikti? ... Tāpēc, ka viņu bija iespaidojušas nepareizas mācības un viņš sekoja cilvēkiem, kas nebija uzticīgi Dievam. Viņš piederēja pie tādu ļaužu grupas, kuriem cilvēku uzskati bija svarīgāki par Dieva vārdiem. Bet kāpēc tad Sauls mainīja savu dzīvi un sāka darīt labu, lai gan citi farizeji joprojām pretojās Dievam? ... Tāpēc, ka īstenībā Sauls neienīda patiesību. Kad viņš saprata, kā rīkoties ir pareizi, viņš labprāt tā arī darīja.

Vai tu zini, par ko Sauls vēlāk kļuva? ... Jā, viņš kļuva par Jēzus apustuli un kļuva pazīstams kā apustulis Pāvils. Atcerēsimies, ka Pāvils ir uzrakstījis tik daudz Bībeles grāmatu kā neviens cits.

 Ir daudz cilvēku, kas var mainīties tāpat kā Sauls. Bet tas nav viegli, jo ir kāds, kas ļoti neatlaidīgi cenšas panākt, lai cilvēki rīkotos slikti. Vai tu zini, kas tas ir? ... Jēzus pieminēja šo būtni, kad viņš parādījās Saulam ceļā uz Damasku. No debesīm uzrunājot Saulu, Jēzus sacīja: ”Es tevi sūtu atvērt ļaužu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dieva.” (Apustuļu darbi 26:17, 18.)

Jā, Sātans Velns spiež cilvēkus rīkoties slikti. Vai tev reizēm nav grūti rīkoties pareizi? ... Tā ir mums visiem. Sātans ir tas, kas mums traucē. Bet ir vēl kāds iemesls, kāpēc ne vienmēr ir viegli rīkoties pareizi. Vai tu zini šo iemeslu? ... Otrais iemesls ir tas, ka mēs esam piedzimuši grēcīgi.

Iedzimtā grēka dēļ mums bieži ir vieglāk rīkoties nepareizi nekā pareizi. Kas mums tāpēc ir jādara? ... Jā, mums visiem spēkiem jāpūlas rīkoties pareizi. Ja mēs pūlēsimies, tad Jēzus, kas mūs mīl, mums noteikti palīdzēs.

Kad Jēzus bija uz zemes, viņš apliecināja, ka mīl cilvēkus, kas bija rīkojušies slikti, bet pēc tam bija mainījušies. Jēzus zināja, ka viņiem nebija viegli  mainīties. Piemēram, bija tādas sievietes, kas bija stājušās seksuālās attiecībās ar daudziem vīriešiem, un tas, protams, bija slikti. Bībelē šādas sievietes ir sauktas par netiklēm.

Kāpēc Jēzus piedeva šai sievietei, kas bija rīkojusies slikti?

Reiz šāda sieviete izdzirdēja par Jēzu un atnāca uz kāda farizeja māju, kur tobrīd atradās Jēzus. Viņa lēja eļļu uz Jēzus kājām un ar matiem slaucīja no tām savas asaras. Sieviete dziļi nožēloja savus grēkus, tāpēc Jēzus viņai piedeva. Bet farizejs gan nedomāja, ka šādai sievietei drīkst piedot. (Lūkas 7:36—50.)

Vai tu zini, ko Jēzus reiz teica dažiem farizejiem? ... Viņš sacīja: ”Netikles drīzāk nāks Dieva valstībā nekā jūs.” (Mateja 21:31.) To viņš teica tāpēc, ka netikles viņam ticēja un atmeta savu slikto rīcību, bet farizeji nepārstāja izturēties slikti pret Jēzus mācekļiem.

Tātad, ja mēs no Bībeles uzzinām, ka darām kaut ko sliktu, mums ir jāmainās. Un, kad mēs esam uzzinājuši, ko Jehova liek darīt, mums tas labprāt jādara. Tad Jehova būs ar mums apmierināts un dos mums mūžīgu dzīvi.

Izlasīsim vēl vairākus Bībeles pantus, kas mums palīdzēs nedarīt sliktus darbus: Psalms 119:9—11; Salamana Pamācības 3:5—7; 12:15.