REIZ Izcilais Skolotājs uzdeva pārsteidzošu jautājumu. ”Kas ir mana māte, un kas ir mani brāļi?” viņš vaicāja. (Mateja 12:48.) Kā tu atbildētu uz šo jautājumu? ... Tu droši vien atceries, ka Jēzus māti sauca Marija. Bet vai tu zini, kā sauca Jēzus brāļus? ... Vai viņam bija arī māsas? ...

Bībelē teikts, ka Jēzus brāļus sauca Jēkabs, Jozefs, Sīmanis un Jūda. Jēzum bija arī māsas, kas bija dzīvas tajā laikā, kad viņš sludināja. Jēzus ģimenē bija pirmdzimtais bērns, tātad pārējie brāļi un māsas bija jaunāki par viņu. (Mateja 13:55, 56; Lūkas 1:34, 35.)

Vai Jēzus brāļi bija arī viņa mācekļi? ... Bībelē rakstīts, ka sākumā ”viņa brāļi neticēja viņam”. (Jāņa 7:5.) Tomēr vēlāk Jēkabs un Jūda kļuva par Jēzus mācekļiem un pat uzrakstīja katrs savu Bībeles grāmatu. Vai tu zini, kādas Bībeles grāmatas šie brāļi uzrakstīja? ... Jā, Jēkaba un Jūdas vēstuli.

Lai gan Jēzus māsu vārdi Bībelē nav minēti, mēs zinām, ka Jēzum bija vismaz divas māsas. Vai viņa māsas arī kļuva par viņa sekotājām? ... Tas Bībelē nav teikts, tāpēc mēs to nezinām. Bet kā tev šķiet, kāpēc Jēzus vaicāja: ”Kas ir mana māte, un kas ir mani brāļi?” ... Mēģināsim to noskaidrot.

Jēzus patlaban mācīja savus sekotājus, kad viņu kāds pārtrauca, sakot: ”Tava māte un tavi brāļi stāv ārā un meklē  ar tevi runāt.” Jēzus izmantoja šo gadījumu, lai paskaidrotu kādu svarīgu domu, tāpēc viņš uzdeva pārsteidzošo jautājumu: ”Kas ir mana māte, un kas ir mani brāļi?” Tad viņš pastiepa roku pret mācekļiem un teica: ”Redzi, mana māte un mani brāļi!”

Pēc tam Jēzus paskaidroja, ko viņš bija domājis ar šiem vārdiem. Viņš teica: ”Kas dara mana debesu Tēva prātu, tas ir mans brālis, un mana māsa, un mana māte.” (Mateja 12:47—50.) Tas liecina, cik sirsnīgi Jēzus mīlēja savus mācekļus. Viņam tie bija kā miesīgie brāļi, māsas un māte.

Par ko Jēzus teica, ka tie ir viņa brāļi un māsas?

Tajā laikā Jēzus paša brāļi — Jēkabs, Jāzeps, Sīmanis un Jūda — vēl neticēja, ka Jēzus ir Dieva Dēls. Viņi acīmredzot neticēja tam, ko eņģelis Gabriēls bija teicis viņu mātei. (Lūkas 1:30—33.) Iespējams, viņi tāpēc pat slikti izturējās pret Jēzu. Ja kāds tā dara, tad  viņš nerīkojas kā īsts brālis vai māsa. Vai tu esi dzirdējis par kādu, kas ir izturējies slikti pret savu brāli vai māsu? ...

Bībelē ir stāstīts par brāļiem Jēkabu un Ēzavu. Ēzavs reiz tā sadusmojās, ka sacīja: ”Es gribu nokaut savu brāli Jēkabu.” Viņu māte Rebeka tā izbijās, ka mudināja Jēkabu pārcelties uz citurieni, lai Ēzavs to nenogalinātu. (1. Mozus 27:41—46.) Pēc daudziem gadiem Ēzava attieksme pret brāli tomēr mainījās, un viņš Jēkabu pat apkampa un skūpstīja. (1. Mozus 33:4.)

Jēkabam piedzima divpadsmit dēli. Vecākie dēli nemīlēja Jāzepu, vienu no saviem jaunākajiem brāļiem, un apskauda viņu, jo Jāzeps tēvam bija mīļākais dēls. Tāpēc brāļi pārdeva Jāzepu vergu tirgotājiem, kas devās uz Ēģipti, un pēc tam tēvam pateica, ka Jāzepu esot saplosījis plēsīgs zvērs. (1. Mozus 37:23—36.) Vai tā nebija briesmīga rīcība? ...

Vēlāk Jāzepa brāļi nožēloja izdarīto un Jāzeps viņiem piedeva. Kā tu teiktu, kādā ziņā Jāzeps līdzinājās Jēzum? ... Kad Jēzus bija nonācis nelaimē, apustuļi viņu  pameta un aizbēga un Pēteris pat noliedza, ka vispār pazīst Jēzu. Taču Jēzus, tāpat kā Jāzeps, viņiem visiem piedeva.

Kas mums jāmācās no tā, ko Kains izdarīja ar Ābelu?

Vēl Bībelē ir stāstīts par brāļiem Kainu un Ābelu. Mēs varam kaut ko mācīties arī no tā, kas notika viņu starpā. Dievs redzēja, ka Kaina sirdī nebija mīlestības pret brāli, tāpēc viņš brīdināja Kainu, ka tam ir jāmainās. Ja Kains būtu mīlējis Dievu, viņš būtu ieklausījies Dieva vārdos, taču viņš Dievu nemīlēja. Kādu dienu Kains aicināja Ābelu doties uz lauku, un Ābels devās viņam līdzi. Kad viņi bija laukā vieni paši, Kains Ābelu nosita. (1. Mozus 4:2—8.)

Bībelē teikts, ka no šī notikuma ir jāmācās kaut kas svarīgs. Kā tev liekas, ko mēs varam no tā mācīties? ... Lūk, kas rakstīts Bībelē: ”Šī ir tā vēsts, ko esat dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt, ne kā Kains, kas bija no ļaunā.” Tātad brāļiem un māsām ir jāmīl citam cits, viņi nedrīkst būt tādi kā Kains. (1. Jāņa 3:11, 12.)

Bet kāpēc ir slikti būt tādam kā Kains? ... Tāpēc, ka Kains, kā teikts Bībelē, ”bija no ļaunā”, tas ir, no Sātana Velna. Tā kā Kains rīkojās līdzīgi Velnam, varēja teikt, ka Velns ir viņa tēvs.

Vai tu saproti, kāpēc ir svarīgi mīlēt brāļus un māsas? ... Ja kāds nemīl savus brāļus un māsas, tad arī viņš ir ”no ļaunā”, tātad no Velna. Tu taču negribi tāds būt, vai ne? ... Bet kā tu vari pierādīt, ka gribi, lai tavs Tēvs ir Dievs? ... Tu to vari apliecināt, no sirds mīlot savus brāļus un māsas.

Kā tu teiktu, kas ir mīlestība? ... Mīlestība ir dziļas jūtas, kas mūs mudina darīt labu tiem, ko mīlam. Mēs pierādām savu mīlestību pret citiem, izturēdamies pret viņiem ar sirsnību un darīdami viņiem labu. Kā tev šķiet, kas ir mūsu brāļi  un māsas, kuri mums ir jāmīl? ... Atceries, Jēzus mācīja, ka tie ir viņa sekotāji — cilvēki, kas veido lielo kristiešu saimi.

Kā tu vari parādīt, ka mīli savu brāli?

Kā tu domā, cik svarīgi ir mīlēt kristīgos brāļus un māsas? ... Bībelē rakstīts: ”Kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis.” (1. Jāņa 4:20.) Tātad mēs nedrīkstam mīlēt tikai dažus kristīgos brāļus un māsas — mums jāmīl visi. Jēzus teica: ”No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.” (Jāņa 13:35.) Vai tu mīli visus kristīgos brāļus un māsas? ... Atceries, ka citādi tu nemaz nevari īsti mīlēt Dievu.

Kā mēs varam apliecināt, ka mīlam brāļus un māsas? ... Ja mēs viņus mīlēsim, tad nebūs tā, ka mēs negribēsim ar dažiem sarunāties un mēģināsim no viņiem izvairīties. Mēs būsim laipni un sirsnīgi pret visiem un vienmēr darīsim viņiem labu. Ja viņi nonāks grūtībās, mēs viņiem centīsimies palīdzēt, tāpēc ka mēs esam viena liela saime.

Ko mēs pierādām ar to, ka mīlam visus mūsu brāļus un māsas? ... Tā mēs pierādām, ka esam Izcilā Skolotāja Jēzus mācekļi. Un mēs taču tādi gribam būt, vai ne? ...

Par mīlestību pret brāļiem un māsām ir runāts arī Galatiešiem 6:10 un 1. Jāņa 4:8, 21. Atver Bībeli un izlasi šos pantus!