Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācieties no Izcilā Skolotāja

 26. NODAĻA

Kāpēc ir grūti darīt labu

Kāpēc ir grūti darīt labu

KAM patika tas, ka Sauls rīkojās slikti? ... Tas patika Sātanam Velnam. Taču Saula darbi patika arī ebreju reliģiskajiem vadoņiem. Kad Sauls kļuva par Jēzus mācekli un viņu sāka saukt par Pāvilu, reliģiskie vadoņi sāka viņu ienīst. Vai tu saproti, kāpēc Jēzus māceklim ir grūti darīt labu? ...

Kas bija jācieš Pāvilam, kad viņš darīja labu?

Reiz augstais priesteris Ananija lika, lai Pāvilam iesit pa seju. Ananija pat gribēja, lai Pāvils tiktu ieslodzīts cietumā. Pāvils daudz cieta, kad bija kļuvis par Jēzus mācekli. Piemēram, ļauni cilvēki viņu sita ar rīkstēm un, gribēdami nogalināt, apmētāja ar akmeņiem. (Apustuļu darbi 23:1, 2; 2. Korintiešiem 11:24, 25.)

Daudzi gribēs panākt, lai mēs darītu to, kas Dievam nepatīk. Tāpēc tev ir jāpadomā, cik liela ir tava mīlestība pret labo. Vai tā tevi mudinās darīt labu pat tad, ja citi tevi tāpēc ienīdīs? Lai tā rīkotos, ir vajadzīga drosme, vai ne? ...

 Bet varbūt tu domā: ”Kāpēc gan lai mūs ienīstu par to, ka mēs darām labu? Vai tad citiem nebūtu jābūt par to priecīgiem?” Tiešām, varētu likties, ka tā tam vajadzētu būt. Daudziem cilvēkiem patika labie darbi, ko darīja Jēzus. Reiz, piemēram, kādā pilsētā tā nama durvju priekšā, kurā uzturējās Jēzus, sapulcējās visi pilsētas iedzīvotāji. Viņi bija atnākuši tāpēc, ka Jēzus dziedināja slimus cilvēkus. (Marka 1:33.)

Bet reizēm ļaudīm nepatika tas, ko Jēzus mācīja. Kaut arī Jēzus vienmēr mācīja to, kas ir pareizs, daži izturējās pret viņu ar dziļu naidu, jo viņš runāja patiesību. Reiz Jēzus to piedzīvoja Nācaretē  — tajā pilsētā, kurā viņš bija uzaudzis. Viņš iegāja sinagogā, kur ebreji parasti pulcējās, lai pielūgtu Dievu.

Sinagogā Jēzus teica uz Svētajiem rakstiem balstītu runu, un sākumā tā klausītājiem patika. Viņi brīnījās par Jēzus vārdiem, un viņiem bija grūti noticēt, ka tas ir tas pats cilvēks, kas uzaudzis viņu pilsētā.

Bet tad Jēzus mainīja tēmu. Viņš pieminēja laiku, kad Dievs parādīja īpašu labvēlību pret cilvēkiem, kas nebija ebreji. To izdzirdējuši, sinagogas apmeklētāji sadusmojās. Vai tu noproti, kāpēc? ... Viņi domāja, ka ir vienīgie, pret ko Dievs ir īpaši labvēlīgs, un uzskatīja sevi par labākiem nekā pārējie cilvēki. Jēzus vārdi viņos izraisīja naidu. Vai tu zini, ko viņi mēģināja ar Jēzu izdarīt? ...

Bībelē rakstīts, ka viņi sagrāba Jēzu, izveda no pilsētas un gribēja nogrūst no kraujas, lai tas nosistos. Bet Jēzum izdevās no viņiem atbrīvoties un aiziet. (Lūkas 4:16—30.)

Kāpēc šie ļaudis gribēja nogalināt Jēzu?

Ja tā būtu noticis ar tevi, vai tu vēl kādreiz atgrieztos pie šiem cilvēkiem, lai viņiem stāstītu par Dievu? ... Tam būtu vajadzīga liela drosme, vai ne? ... Interesanti, ka aptuveni pēc gada Jēzus atgriezās Nācaretē. Bībelē teikts: ”Viņš tos mācīja viņu sinagogā.” Jēzus nebeidza runāt patiesību, jo viņam nebija bail no cilvēkiem, kas nemīlēja Dievu. (Mateja 13:54.)

Kādā citā dienā, sabatā, Jēzus atradās sinagogā, kur bija arī kāds cilvēks ar kroplu roku. Dievs Jēzum bija devis spēku, ar kuru Jēzus varēja izdziedināt šo vīrieti. Bet daži klātesošie to vien gaidīja kā iespēju apsūdzēt Jēzu kādā nodarījumā. Kā tu domā, ko darīja Izcilais Skolotājs? ... Vispirms viņš pavaicāja: ”Ja jums sabatā aita iekristu bedrē, vai jūs to nevilktu ārā?”

 Protams, viņi vilktu aitu laukā arī sabatā, lai gan šajā dienā pēc likuma nedrīkstēja strādāt. Tāpēc Jēzus turpināja: ”Vēl labāk ir sabatā palīdzēt cilvēkam, jo cilvēks ir vērtīgāks par aitu.” Bija pilnīgi skaidrs, ka ir jāpalīdz slimajam cilvēkam un tas jāizdziedina.

Jēzus lika slimajam izstiept roku, un tā tūlīt pat kļuva vesela. Iedomājies, cik priecīgs bija šis cilvēks! Bet pārējie? Vai viņi arī bija priecīgi? ... Nē, nebija vis. Viņi sāka ienīst Jēzu vēl vairāk — viņi izgāja ārā un nolēma Jēzu nogalināt. (Mateja 12:9—14.)

Līdzīgi ir arī mūsu laikos. Lai ko mēs darītu, mēs nekad neizdarīsim pa prātam pilnīgi visiem. Tāpēc mums ir jāizlemj, kam pa prātam mēs gribam darīt. Ja gribam patikt Dievam Jehovam un viņa Dēlam Jēzum Kristum, mums vienmēr jāpilda tas, ko viņi liek. Bet kas mūs tādā gadījumā ienīdīs? Kas mums liks šķēršļus, lai mums būtu grūti darīt labu? ...

Tas būs Sātans Velns. Bet kas vēl? ... Tie cilvēki, kurus Velns ir apmānījis un kuri tāpēc tic meliem. Jēzus sava laika reliģiskajiem vadoņiem sacīja: ”Jūs esat no sava tēva — velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības.” (Jāņa 8:44.)

Ir daudz tādu cilvēku, kas patīk Velnam. Jēzus viņus visus kopā sauca par ”pasauli”. Kas, tavuprāt, ietilpst ”pasaulē”, par kuru runāja Jēzus? ... Paskatīsimies Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas 19. pantā. Tur lasāmi šādi Jēzus vārdi: ”Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder. Bet, tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst.”

Tātad ”pasaule”, kas ienīst Jēzus mācekļus, ir visi tie cilvēki, kas nav Jēzus sekotāji. Kāpēc pasaule ienīst Jēzus mācekļus? ...  Padomāsim. Kas ir pasaules valdnieks? ... Bībelē rakstīts: ”Visa pasaule ir grimusi ļaunumā.” Jā, pasaule atrodas ļaunā varā — pār to valda Sātans Velns. (1. Jāņa 5:19.)

Vai tagad tu saproti, kāpēc ir tik grūti darīt labu? ... Darīt labu traucē Sātans un viņa pasaule. Bet ir vēl kāds iemesls. Vai atceries, kāds tas ir? ... Divdesmit trešajā nodaļā mēs uzzinājām, ka mēs visi piedzimstam grēcīgi. Padomā, vai tas nebūs lieliski, kad vairs nebūs ne Velna, ne viņa pasaules, ne iedzimtā grēka? ...

Kad šī pasaule ies bojā, kas notiks ar tiem cilvēkiem, kuri dara labu?

Bībelē ir apsolīts: ”Pasaule iznīkst.” Tas nozīmē, ka drīz vairs nebūs to, kas neseko Jēzum. Viņiem netiks ļauts dzīvot mūžīgi. Vai tu zini, kas dzīvos mūžīgi? ... Turpat tālāk Bībelē teikts: ”Kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi.” (1. Jāņa 2:17.) Jā, Dieva jaunajā pasaulē mūžīgi dzīvos tikai tie cilvēki, kas dara labu — kas dara ”Dieva prātu”. Tātad, pat ja tas ir grūti, mums jācenšas darīt labu, vai ne? ...

Izlasīsim vēl vairākus pantus, kas liecina, ka darīt labu nav viegli: Mateja 7:13, 14; Lūkas 13:23, 24; Apustuļu darbi 14:21, 22.