Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 36. NODAĻA

Kādi cilvēki tiks celti augšā? Kur viņi dzīvos?

Kādi cilvēki tiks celti augšā? Kur viņi dzīvos?

VAI atceries, cik cilvēku, kas tika piecelti no mirušajiem, bija minēti iepriekšējās divās nodaļās? ... Pieci. Un cik no viņiem bija bērni? ... Trīs. Un vēl viens bija jauneklis, kā par viņu teikts Bībelē. Ko tas, pēc tavām domām, liecina? ...

Tas liecina, ka Dievs mīl bērnus un jauniešus. Bet viņš cels augšā arī daudzus citus cilvēkus. Kā tu domā, vai Dievs cels augšā tikai tos, kas darījuši labu? ... Tā varētu likties. Taču daudzi nav zinājuši patiesību par Dievu Jehovu un viņa Dēlu. Viņi darīja sliktu tāpēc, ka viņus bija iespaidojuši nepareizi uzskati. Kā tev šķiet, vai Jehova cels augšā šādus cilvēkus? ...

Bībelē teikts: ”Būs taisno un netaisno augšāmcelšanās.” (Apustuļu darbi 24:15.) Kāpēc tiks celti augšā netaisnie, tas ir, tie cilvēki, kas nav darījuši labu? ... Tāpēc, ka viņi nav zinājuši par Jehovu un viņiem nav bijusi iespēja uzzināt, ko Jehova prasa no cilvēkiem.

Kāpēc Dievs cels augšā arī tādus cilvēkus, kas nav darījuši labu?

 Kad, tavuprāt, notiks augšāmcelšana? ... Atceries, kad bija nomiris Lācars, Jēzus viņa māsai Martai solīja: ”Tavs brālis celsies augšām!” Marta atteica: ”Es zinu, ka viņš celsies augšām, kad miroņi celsies augšām, pastarā dienā.” (Jāņa 11:23, 24.) Kā tev liekas, ko Marta domāja ar vārdiem ”pastarā [jeb pēdējā] dienā”? ...

Kur būs tā paradīze, par ko Jēzus runāja ar šo cilvēku?

Marta zināja Jēzus solījumu: ”Visi, kas ir kapos, ..nāks ārā.” (Jāņa 5:28, 29.) Minētā pēdējā diena būs tad, kad visiem, ko Dievs ir paturējis savā atmiņā, tiks atdota dzīvība. Šī pēdējā diena ilgs nevis divdesmit četras stundas, bet tūkstoš gadu. Kā rakstīts Bībelē, Dievs tad tiesās zemes iedzīvotājus, un viņu vidū būs arī tie, kas piecelti no nāves. (Apustuļu darbi 17:31; 2. Pētera 3:8.)

Tas patiesi būs brīnišķīgs laiks! Tūkstoš gadu ilgās ”dienas” laikā tiks celti augšā daudzi miljoni cilvēku. Jēzus teica, ka augšāmcelšana notiks paradīzē. Noskaidrosim, kur atradīsies paradīze un kā tur izskatīsies.

Apmēram trīs stundas pirms tam, kad Jēzus nomira pie moku staba, viņš runāja ar cilvēku, kas atradās pie otra staba viņam blakus, un pieminēja paradīzi. Šim cilvēkam bija piespriests nāvessods par noziegumiem, ko viņš bija izdarījis. Bet, vērodams Jēzu un dzirdēdams, ko par Jēzu runā, noziedznieks sāka ticēt Jēzum.  Tāpēc viņš lūdza: ”Piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā!” Jēzus atbildēja: ”Tu būsi ar mani paradīzē.” (Lūkas 23:42, 43.)

Kas mums jāiztēlojas, lasot par paradīzi?

Ko Jēzus gribēja teikt ar šiem vārdiem? Par kādu paradīzi viņš runāja? ... Padomāsim. Kur bija pirmā paradīze? ... Atceries, Dievs Ādamam un Ievai bija devis paradīzi, kas atradās šeit, uz zemes. To sauca par Ēdenes dārzu. Tur dzīvoja daudz zvēru, bet tie nevienam nedarīja ļauna, tur auga koki, kas nesa garšīgus augļus, un tecēja liela upe. Tā bija lieliska dzīves vieta! (1. Mozus 2:8—10.)

Tātad, lasot, ka noziedznieks būs paradīzē, mums jāiztēlojas zemeslode, kas pārvērsta par brīnišķīgu mājvietu. Vai Jēzus dzīvos šajā paradīzē uz zemes kopā ar bijušo noziedznieku? ... Nē, nedzīvos vis. Kā tev liekas, kāpēc? ...

Tāpēc, ka Jēzus valdīs pār zemi no debesīm. Jēzus būs ar šo cilvēku tādā nozīmē, ka viņš to piecels no mirušajiem un rūpēsies par to. Bet kāpēc Jēzus ļaus kādreizējam noziedzniekam dzīvot paradīzē? ... Mēģināsim to noskaidrot.

Vai pirms sarunas ar Jēzu pie moku staba šis noziedznieks zināja par Dieva nodomiem? ... Nē, nezināja. Viņš bija darījis ļaunu tāpēc, ka nezināja patiesību par Dievu. Paradīzē viņš  varēs mācīties, kādi ir Dieva nodomi, un viņam būs iespēja pierādīt savu mīlestību pret Dievu, pildot Dieva gribu.

Vai visi cilvēki, kas tiks celti augšā no mirušajiem, dzīvos paradīzē uz zemes? ... Nē, visi ne. Vai zini, kāpēc daļa augšā celto nedzīvos uz zemes? ... Tāpēc, ka viņi tiks piecelti no mirušajiem, lai dzīvotu debesīs un kopā ar Jēzu valdītu pār zemi. Paskatīsimies, kā mēs to varam zināt.

Jēzus savas nāves priekšvakarā apustuļiem teica: ”Mana Tēva namā ir daudz mājokļu, un es eju sataisīt jums vietu.” Tad Jēzus viņiem apsolīja: ”Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs.” (Jāņa 14:2, 3.)

Uz kurieni Jēzus devās pēc augšāmcelšanās? ... Jā, atpakaļ uz debesīm pie sava Tēva. (Jāņa 17:4, 5.) Tātad Jēzus saviem apustuļiem  un citiem sekotājiem apsolīja, ka cels tos augšā, lai tie varētu būt pie viņa debesīs. Ko viņi tur darīs kopā ar Jēzu? ... Bībelē rakstīts, ka Jēzus mācekļi, kas saņems ”pirmo augšāmcelšanos” un dzīvos debesīs, kopā ar Jēzu tūkstoš gadu valdīs pār zemi. (Atklāsmes 5:10; 20:6; 2. Timotejam 2:12.)

Cik daudz būs to, kas saņems ”pirmo augšāmcelšanos” un valdīs kopā ar Jēzu? ... Jēzus saviem mācekļiem sacīja: ”Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību!” (Lūkas 12:32.) ”Mazajā ganāmajā pulciņā”, kas pēc augšāmcelšanas būs kopā ar Jēzu debesu Valstībā, ietilpst konkrēts skaits Jēzus sekotāju. Bībelē rakstīts, ka no zemes tiks celti augšā ”simts četrdesmit četri tūkstoši”. (Atklāsmes 14:1, 3.)

Kur dzīvos tie, kas tiks celti augšā no mirušajiem, un ko viņi darīs?

Bet cik daudz cilvēku dzīvos paradīzē uz zemes? ... Tas Bībelē nav teikts. Kad Ādams un Ieva vēl bija Ēdenes dārzā, Dievs viņiem lika laist pasaulē bērnus un piepildīt zemi. Zeme netika piepildīta, kā Dievs to bija iecerējis, taču Dievs parūpēsies, lai viņa nodoms īstenotos un galu galā visu zemi apdzīvotu labi un taisnīgi cilvēki. (1. Mozus 1:28; Jesajas 45:18; 55:11.)

Pamēģini iztēloties, cik brīnumjauki būs dzīvot paradīzē! Visa zeme būs kā parks, kur dzīvos daudz dažādu putnu un zvēru, augs visdažādākie koki un ziedēs skaistas puķes. Nevienam vairs nebūs jācieš sāpes slimību dēļ, un nevienam nebūs jāmirst. Visi savā starpā būs draugi. Ja mēs gribam dzīvot mūžīgi paradīzē, mums tam jāgatavojas jau tagad.

Par Dieva nodomu attiecībā uz zemi var lasīt arī šādos Bībeles pantos: Salamana Pamācības 2:21, 22; Salamans Mācītājs 1:4; Jesajas 2:4; 11:6—9; 35:5, 6; 65:21—24.