Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 40. NODAĻA

Kā iepriecināt Dievu

Kā iepriecināt Dievu

KĀ MĒS varam iepriecināt Dievu? Vai mēs varam viņam kaut ko uzdāvināt? ... Jehova ir teicis: ”Man pieder visi meža zvēri,” — un arī: ”Man pieder sudrabs, un Man pieder zelts.” (Psalms 24:1; 50:10; Hagaja 2:8.) Tomēr ir kaut kas tāds, ko mēs varam Dievam dot. Kā tev liekas, kas tas ir? ...

Jehova mums ļauj izvēlēties, vai mēs gribam viņam kalpot vai ne. Viņš mūs nespiež darīt to, ko viņš vēlas. Pamēģināsim saprast, kāpēc Dievs mūs ir radījis tādus, ka mēs paši varam izvēlēties, vai kalpot viņam vai ne.

Tu droši vien zini, kas ir robots. Tā ir mašīna, kas dara visu, ko ir ieprogrammējis ražotājs. Robots nevar pats izvēlēties, ko darīt. Jehova būtu varējis mūs izveidot līdzīgus robotiem, kas darītu tikai to, ko viņš grib. Bet Dievs tā nerīkojās. Vai zini, kāpēc? ... Padomāsim nedaudz par to. Arī dažas rotaļlietas ir roboti. Kad nospiež pogu, tās dara tieši to, kas tajās ir ieprogrammēts. Vai esi kādreiz redzējis tādu rotaļlietu? ... Bet daudziem ātri vien apnīk spēlēties ar tādu rotaļlietu, kas dara  tikai to, ko ražotājs ir ieprogrammējis. Dievs negrib, lai mēs viņam klausītu automātiski, kā roboti. Jehova vēlas, lai mēs viņam kalpotu tāpēc, ka mīlam viņu un gribam viņam klausīt.

Kāpēc Dievs mūs nav radījis līdzīgus robotiem?

Ko, tavuprāt, jūt mūsu debesu Tēvs, kad mēs viņam paklausām tāpēc, ka paši to vēlamies? ... Kā tev šķiet, kā tava uzvedība iespaido tavus vecākus? ... Bībelē rakstīts: ”Prātīgs dēls ir tēva prieks, bet negudrs dēls ir savas mātes sirdēsti.” (Salamana Pamācības 10:1.) Vai tu esi pamanījis, ka mamma un tētis priecājas, ja tu dari, ko viņi ir teikuši? ... Bet kā viņi jūtas, ja tu viņiem neklausi? ...

Kā tu vari iepriecināt gan Jehovu, gan vecākus?

Tagad padomāsim par mūsu debesu Tēvu Jehovu. Viņš pats ir teicis, kā mēs varam viņu iepriecināt. Lūdzu, paņem Bībeli un atver Salamana Pamācību grāmatas 27. nodaļu. Tur 11. pantā Dievs mūs uzrunā šādi: ”Ņemies prātu, mans dēls, tad mana sirds priecāsies, un tad es atbildēšu tiem, kas mani nievā.” Kā tu saproti, ko nozīmē nievāt? ... Nievāt nozīmē kādu pelt un izsmiet, piemēram, apgalvojot, ka viņš nespēj izdarīt to, ko pats teicis. Kā tev liekas, kā Sātans nievā Jehovu? ... Mēģināsim noskaidrot.

Atceries, šīs grāmatas 8. nodaļā mēs lasījām par to, ka Sātans grib būt pārāks par visiem citiem un ka viņš vēlas, lai visi klausītu  viņam. Sātans apgalvo, ka cilvēki pielūdz Jehovu tikai tāpēc, ka Jehova viņiem ir solījis dot mūžīgu dzīvi. Kad Sātanam izdevās panākt, ka Ādams un Ieva nepaklausa Jehovam, viņš izaicinoši teica Dievam: ”Cilvēki tev kalpo tikai tāpēc, ka daudz ko no tevis saņem. Es viņus visus varētu novērst no tevis, ja vien tu man dotu tādu iespēju.”

Ko Sātans apgalvoja Jehovam, kad Ādams un Ieva bija izdarījuši grēku?

Lai gan tieši tādi vārdi Bībelē nav rakstīti, tomēr, lasot Ījaba grāmatu, kļūst skaidrs, ka Sātans Dievam ir teicis kaut ko tamlīdzīgu. Jautājums, vai Ījabs paliks uzticīgs Jehovam vai ne, bija svarīgs gan Sātanam, gan Jehovam. Atvērsim Bībelē Ījaba grāmatu un paskatīsimies 1. un 2. nodaļā, kas notika ar Ījabu.

Ievēro 1. nodaļā, ka tad, kad pie Jehovas ieradās eņģeļi, turpat debesīs atradās arī Sātans. Jehova Sātanam jautāja: ”No kurienes tad tu nākdams?” Sātans atbildēja, ka viņš ir pārlūkojis zemi. Jehova viņam vaicāja: ”Vai tu esi ievērojis  Ījabu, kas man kalpo un nedara neko ļaunu?” (Ījaba 1:6—8.)

Sātanam tūlīt pat bija, ko iebilst: ”Ījabs tevi pielūdz tikai tāpēc, ka viņam labi klājas. Ja tu beigsi viņu aizsargāt un svētīt, viņš no tevis atklāti atsacīsies.” Jehova atbildēja: ”Labi, viss, kas tam pieder, lai ir tavā varā, tikai neaiztiec viņu pašu.” (Ījaba 1:9—12.)

Vai zini, ko Sātans darīja? ... Vispirms Sātans panāca, ka tika nozagti Ījaba liellopi un ēzeļi un nogalināti to gani. Pēc tam zibens nospēra Ījaba aitas un aitu ganus. Vēlāk tika nolaupīti kamieļi un nogalināti kamieļu gani. Beigās Sātans sacēla lielu vētru, kas sagrāva namu, kurā atradās Ījaba desmit bērni, un viņi visi gāja bojā. Taču, par spīti šīm nelaimēm, Ījabs nepārstāja kalpot Jehovam. (Ījaba 1:13—22.)

Kad Jehova nākamo reizi runāja ar Sātanu, viņš norādīja, ka Ījabs ir saglabājis viņam uzticību. Bet Sātans atkal iebilda: ”Ja tu man ļautu sagādāt Ījabam fiziskas mokas, viņš atklāti no tevis atsacītos.” Jehova atļāva Sātanam to darīt, taču aizliedza viņam Ījabu nogalināt.

Ko izturēja Ījabs, un kāpēc Ījaba izturība iepriecināja Dievu?

 Tad Sātans uzsūtīja Ījabam smagu slimību, tā ka viss viņa augums pārklājās augoņiem. No tiem nāca tāda smaka, ka neviens negribēja pat tuvoties Ījabam. Pat sieva viņam teica, lai viņš novēršas no Dieva un mirst. Apraudzīt Ījabu ieradās vairāki cilvēki, kas uzdevās par viņa draugiem, taču tie tikai vēl vairāk sāpināja Ījabu, apgalvodami, ka viņš noteikti ir izdarījis kaut ko briesmīgu un tāpēc viņam ir jācieš. Kaut gan Sātans Ījabam bija sagādājis tik daudz moku un sāpju, Ījabs tomēr palika uzticīgs Jehovam. (Ījaba 2:1—13; 7:5; 19:13—20.)

Ko, tavuprāt, juta Jehova, redzot Ījaba uzticību? ... Jehova bija priecīgs, jo viņš varēja Sātanam teikt: ”Paskaties uz Ījabu! Viņš man kalpo tāpēc, ka viņš to vēlas.” Vai tu būsi tāds cilvēks kā Ījabs, ko Jehova var minēt, lai pierādītu, ka Sātans ir melis? ... Iedomājies — mums ir iespēja atspēkot Sātana apgalvojumu, ka viņš jebkuru cilvēku var novērst no Jehovas! Jēzus ļoti augstu vērtēja šo godpilno iespēju.

Jēzus nepieļāva, ka Sātans viņu kaut reizi piespiestu izdarīt kaut ko sliktu, un viņa Tēvs no sirds priecājās par viņu. Jehova varēja norādīt uz Jēzu un teikt Sātanam: ”Paskaties uz manu Dēlu! Viņš ir palicis man uzticīgs it visā, jo viņš mani mīl!” Padomā arī, kādu prieku gūst Jēzus, apzinādamies, ka viņš iepriecina savu Tēvu. Šī prieka dēļ Jēzus pat bija ar mieru mirt pie moku staba. (Ebrejiem 12:2, JDV.)

Vai tu gribi būt tāds kā mūsu Izcilais Skolotājs un iepriecināt Jehovu? ... Tad vienmēr centies uzzināt, ko Jehova grib, lai tu darītu, un pildi to, jo tā tu viņu iepriecināsi.

Izlasiet, ko Jēzus darīja, lai iepriecinātu Dievu, un kas jādara arī mums: Salamana Pamācības 23:22—25; Jāņa 5:30; 6:38; 8:28; 2. Jāņa 4.