Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācieties no Izcilā Skolotāja

 13. NODAĻA

Jēzus mācekļi

Jēzus mācekļi

Kas ir šis cilvēks, un kā viņš kļuva par Jēzus mācekli?

KURŠ ir vislabākais Dieva kalps, kāds jebkad dzīvojis? ... Pareizi, tas ir Jēzus Kristus. Kā tu domā — vai mēs varam būt līdzīgi viņam? ... Bībelē rakstīts, ka viņš ir rādījis priekšzīmi, kurai mums jāseko. Viņš mūs aicina kļūt par viņa mācekļiem.

Vai tu zini, ko nozīmē būt Jēzus māceklim? ... Tas ir saistīts ar vairākām prasībām. Pirmkārt, mums jāmācās no Jēzus. Bet tas vēl nav viss. Mums arī no sirds jātic tam, ko viņš ir teicis. Ja mēs ticēsim Jēzus vārdiem, mēs pildīsim to, ko viņš liek.

Daudzi cilvēki apgalvo, ka viņi tic Jēzum. Kā tu domā, vai viņi visi patiešām arī ir Jēzus mācekļi? ... Nē, lielākā daļa no viņiem tādi nav. Varbūt viņi iet uz baznīcu, bet viņi nekad nav atvēlējuši laiku, lai uzzinātu, ko Jēzus mācīja. Īstenībā Jēzus mācekļi ir tikai tie, kas seko viņa paraugam.

Nedaudz parunāsim par dažiem cilvēkiem, kas bija Jēzus mācekļi tolaik, kad viņš dzīvoja uz zemes. Viens no pirmajiem par Jēzus mācekli kļuva Filips. Pēc tam viņš aizgāja sameklēt savu draugu Nātānaēlu (sauktu arī par Bartolomeju), kas ir attēlots šeit zīmējumā sēžam zem koka. Kad Nātānaēls atnāca pie Jēzus, Jēzus izsaucās: ”Redzi, patiesi izraēlietis, kurā nav viltības!” Nātānaēls izbrīnījies vaicāja: ”Kā tu mani pazīsti?”

Kas ir šie vīri, ko Jēzus aicina kļūt par viņa mācekļiem?

 ”Pirms Filips tevi sauca, kad tu biji zem vīģes koka, es tevi redzēju,” atbildēja Jēzus. Pārsteigts, ka Jēzus precīzi zināja, kur viņš bija atradies, Nātānaēls atzina: ”Tu esi Dieva Dēls, tu esi Israēla Ķēniņš!” (Jāņa 1:49.)

Jūda Iskariots, Jūda (saukts arī par Tadeju), Sīmanis

Daži citi bija kļuvuši par Jēzus mācekļiem iepriekšējā dienā. Tie bija Andrejs un viņa brālis Pēteris, Jānis un laikam arī viņa brālis Jēkabs. (Jāņa 1:35—51.) Taču pēc kāda laiciņa šie četri mācekļi, kas pirms tam bija bijuši zvejnieki, atgriezās pie sava iepriekšējā darba. Tad kādu dienu Jēzus, staigādams gar Galilejas jūru, ieraudzīja Pēteri un Andreju metam jūrā tīklu un sauca tiem: ”Nāciet man līdz!”

Jēkabs (Alfeja dēls), Toms, Matejs

Pagājis gabaliņu tālāk, Jēzus ieraudzīja Jēkabu un Jāni, kas sēdēja laivā kopā ar savu tēvu un lāpīja tīklus. Jēzus arī šos abus  brāļus aicināja sekot viņam. Ko tu būtu darījis, ja Jēzus būtu pasaucis tevi? Vai tu tūlīt pat būtu gājis viņam līdzi? ... Šie cilvēki zināja, kas ir Jēzus, un zināja, ka viņu ir sūtījis Dievs, tāpēc viņi nekavējoties pameta zvejošanu un sekoja Jēzum. (Mateja 4:18—22.)

Nātānaēls, Filips, Jānis

Vai, kļuvuši par Jēzus mācekļiem, viņi pēc tam vienmēr rīkojās pareizi? ... Nē, tā nebija. Varbūt tu atceries, ka mācekļi pat strīdējās par to, kurš no viņiem ir lielākais. Taču viņi uzklausīja Jēzu un bija gatavi mainīties. Ja mēs būsim gatavi mainīties, arī mēs varēsim būt Jēzus mācekļi.

Jēkabs (Jāņa brālis), Andrejs, Pēteris

Jēzus visdažādākos cilvēkus aicināja kļūt par viņa mācekļiem. Reiz pie Jēzus pienāca kāds bagāts un ietekmīgs jauneklis un vaicāja, kā iegūt mūžīgu dzīvi. Kad viņš bija paskaidrojis, ka jau no bērnības ievēro Dieva likumus, Jēzus viņu uzaicināja: ”Nāc man līdz!” Vai tu zini, kas notika tālāk? ...

Uzzinājis, ka būt par Jēzus mācekli ir daudz svarīgāk nekā būt bagātam, viņš ļoti noskuma. Bagātais jauneklis nekļuva par Jēzus mācekli tāpēc, ka savu mantu viņš mīlēja vairāk par Dievu. (Lūkas 18:18—25.)

Kad Jēzus bija sludinājis jau gandrīz pusotru gadu, divpadsmit mācekļus, kam bija paredzēts īpašs uzdevums, viņš izraudzījās par saviem apustuļiem. Vai tu zini, kā viņus visus sauca? ... Pamēģināsim iemācīties. Skaties šeit attēlā un centies iegaumēt apustuļu vārdus, bet pēc tam mēģini nosaukt tos pēc atmiņas.

Kā sauca dažas no sievietēm, kas palīdzēja Jēzum, kad viņš sludināja?

Pēc kāda laika viens no apustuļiem kļuva slikts — tas bija Jūda Iskariots. Vēlāk viņa vietā par apustuli tika izraudzīts cits māceklis. Vai tu zini, kā viņu sauca? ... Tas bija Matijs. Vēl  pēc kāda laika par apustuļiem kļuva arī Pāvils un Barnaba, taču viņi netika iekļauti starp divpadsmit apustuļiem. (Apustuļu darbi 1:23—26; 14:14.)

Kā mēs jau uzzinājām pirmajā nodaļā, Jēzus interesējās par maziem bērniem. Kāpēc viņš to darīja? ... Jēzus zināja, ka arī mazi bērni var kļūt par viņa mācekļiem. Bērni bieži vien prot izteikties tā, ka pat pieaugušie ieklausās un grib kaut ko vairāk uzzināt par Izcilo Skolotāju Jēzu.

Par Jēzus māceklēm kļuva arī daudzas sievietes. Dažas sievietes gāja Jēzum līdzi, kad viņš devās sludināt uz citām pilsētām. Viņu vidū bija Marija  Magdalēna, Joanna un Zuzanna. Viņas ne vien klausījās, ko Jēzus māca, bet arī palīdzēja Jēzum, gatavojot viņam ēst un mazgājot drēbes. (Lūkas 8:1—3.)

Vai tu gribi būt Jēzus māceklis? ... Neaizmirsti: nepietiek ar to vien, ka mēs sevi saucam par Jēzus mācekļiem. Mums ir jāizturas kā Kristus mācekļiem ne tikai kristiešu sapulcēs, bet arī visur citur. Kā tev šķiet, kur mums ir īpaši svarīgi ar saviem darbiem pierādīt, ka esam Jēzus mācekļi? ...

Protams, mums tā jārīkojas mājās. Bet arī skolā tev jāizturas tā, kā pienākas Jēzus māceklim. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka īsti Jēzus mācekļi ir tikai tie, kas vienmēr un visur cenšas rīkoties tāpat kā viņš.

Kur ir svarīgi uzvesties tā, kā pienākas Jēzus mācekļiem?

Izlasīsim, kas vēl Bībelē teikts par Jēzus mācekļiem! Mateja 28:19, 20; Lūkas 6:13—16; Jāņa 8:31, 32; 1. Pētera 2:21.