KĀDS ir pirmais jautājums, ko tu parasti uzdod cilvēkam, ar kuru iepazīsties? ... Pareizi, tu jautā, kā viņu sauc. Katram no mums ir savs vārds. Dievs deva vārdu pirmajam cilvēkam — viņš nosauca to par Ādamu. Ādama sieva tika nosaukta par Ievu.

Taču vārdi ir ne tikai cilvēkiem. Ja tev uzdāvina lelli vai kādu dzīvnieciņu, tu taču dod tam vārdu, vai ne? ... Vārds patiešām ir ļoti svarīgs.

Paskaties uz daudzajām zvaigznēm, kas naktī spīd pie debesīm. Kā tu domā: vai zvaigznēm arī ir vārdi? ... Jā, Dievs katrai zvaigznei pie debesīm ir devis savu vārdu. Bībelē rakstīts: ”Viņš nosaka zvaigznēm to skaitu un sauc tās visas vārdā.” (Psalms 147:4.)

Vai tu zināji, ka ikvienai zvaigznei ir savs vārds?

Bet kas, tavuprāt, ir vissvarīgākā persona Visumā? ... Jā, tas ir Dievs. Kā tev šķiet, vai viņam ir vārds? ... Jēzus sacīja, ka Dievam ir vārds. Reiz, lūgdams Dievu, viņš par saviem sekotājiem teica: ”Es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu.” (Jāņa 17:26.) Vai tu zini, kāds ir Dieva vārds? ... Dievs pats ir teicis, ka viņa vārds ir Jehova. Taču latviešu Bībelē tulkotāji Dieva vārdu parasti ir aizstājuši ar vārdiem ”tas Kungs”.

Vai tev patīk, ja citi atceras, kā tevi sauc? ... Jā, mēs esam priecīgi, ja citi atceras mūsu vārdu. Arī Jehova vēlas, lai cilvēki zinātu viņa vārdu, tāpēc mums jālieto vārds ”Jehova”, kad runājam par Dievu. Jēzus, runādams ar cilvēkiem, sauca Dievu vārdā. Reiz viņš ļaudīm teica, ka Dievs Jehova jāmīl no visas savas sirds. (Marka 12:30.)

 Jēzus zināja, ka vārdam ”Jehova” ir ļoti liela nozīme, tāpēc viņš mācīja saviem sekotājiem lietot Dieva vārdu. Viņš tiem pat mācīja runāt par Dieva vārdu savās lūgšanās. Jēzus zināja, ka Dievs vēlas, lai visi cilvēki zinātu — Dieva vārds ir Jehova.

Pirms daudziem gadu simtiem Dievs Mozum norādīja, cik svarīgs ir viņa vārds. Mozus bija viens no izraēliešiem, un izraēlieši, Dieva tauta, tolaik dzīvoja Ēģiptē. Ēģiptieši bija paverdzinājuši izraēliešus, un viņi izturējās pret tiem ļoti nežēlīgi. Izaudzis liels, Mozus reiz mēģināja palīdzēt vienam no saviem tautas brāļiem, bet tas ļoti sadusmoja faraonu — Ēģiptes valdnieku. Viņš gribēja Mozu nogalināt! Tāpēc Mozus aizbēga no Ēģiptes.

Mozus devās uz Midiana zemi. Tur viņš apprecējās un audzināja bērnus. Midiana zemē Mozus kļuva par aitu  ganu. Kādu dienu, kad viņš ganīja aitas pie kāda kalna, viņš ieraudzīja kaut ko ārkārtīgi neparastu. Ērkšķu krūms liesmoja, bet nesadega! Mozus piegāja tuvāk, lai to labāk aplūkotu.

Vai zini, kas notika tālāk? ... Mozus izdzirdēja balsi, kas viņu uzrunāja no degošā ērkšķu krūma. Balss sauca: ”Mozu! Mozu!” Kas sauca Mozu? ... Tas bija Dievs! Viņš bija paredzējis uzdot Mozum lielu darbu. Dievs teica: ”Ej! Es tevi sūtīšu pie faraona. Izved manu tautu no Ēģiptes!” Dievs apsolīja, ka viņš palīdzēs Mozum to paveikt.

Ko svarīgu Mozus uzzināja pie degošā ērkšķu krūma?

Bet Mozus atbildēja: ”Kad es nākšu pie Israēla bērniem un viņiem sacīšu: ”Dievs mani pie jums ir sūtījis,” tad tie jautās: ”Kā viņu sauc?” Ko tad lai es viņiem saku?” Dievs lika Mozum pavēstīt izraēliešiem, ka viņa vārds ir Jehova, un piebilda: ”Tas ir mans vārds mūžīgi.” (2. Mozus 3:1—15.) Tas nozīmē, ka Dieva vārds vienmēr būs Jehova un viņš to nekad nemainīs. Dievs vēlas, lai viņu mūžīgi sauktu šajā vārdā.

Kā Dievs darīja zināmu savu vārdu pie Sarkanās jūras?

 Kad Mozus ieradās Ēģiptē, ēģiptieši domāja, ka Jehova ir kaut kāds nenozīmīgs izraēliešu dievs. Viņi neuzskatīja Jehovu par visas pasaules Dievu. Tāpēc Jehova paziņoja Ēģiptes valdniekam: ”Es darīšu savu vārdu zināmu visā zemē.” (2. Mozus 9:16.) Jehova patiešām panāca, ka viņa vārds kļuva plaši pazīstams. Vai tu zini, kā viņš to izdarīja? ...

Jehova lika Mozum izvest izraēliešus no Ēģiptes. Kad izraēlieši bija nonākuši pie Sarkanās jūras, Jehova pašķīra jūru, lai viņi varētu sausām kājām pāriet tai pāri. Tā izraēlieši veiksmīgi nonāca otrā krastā. Bet, kad faraons ar savu armiju metās pa sauso jūras dibenu viņiem pakaļ, ūdeņi, kas abās pusēs bija stāvējuši kā siena, nogāzās pār ēģiptiešiem, un tie visi noslīka.

Ziņas par varenajiem darbiem, ko Jehova bija darījis pie Sarkanās jūras, drīz sasniedza cilvēkus visās zemēs. Kā mēs, tavuprāt, varam to zināt? ... Apmēram 40 gadu pēc minētajiem notikumiem izraēlieši ieradās Kanaānā — zemē, ko Jehova bija apsolījis viņiem dot. Tur kāda jauna sieviete, vārdā Rahāba, diviem izraēliešiem teica: ”Mēs esam dzirdējuši, ka Jehova ir licis izsīkt jūras ūdeņiem jūsu priekšā, kad jūs bijāt iznākuši no Ēģiptes.” (Jozuas 2:10.)

 Mūsu dienās daudzi cilvēki līdzinās ēģiptiešiem, kas dzīvoja Mozus laikā. Viņi netic, ka Jehova ir visas pasaules Dievs. Tāpēc Jehova vēlas, lai viņa kalpi stāstītu par viņu citiem cilvēkiem. Jēzus tā arī darīja. Kad viņa dzīve uz zemes tuvojās beigām, viņš reiz lūgšanā Jehovam sacīja: ”Es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu.” (Jāņa 17:26.)

Jēzus darīja ļaudīm zināmu Dieva vārdu. Vai tu vari darīt to pašu?

Vai tu vēlies būt tāds kā Jēzus? Tad stāsti citiem, ka Dieva vārds ir Jehova. Varbūt tu redzēsi, ka daudzi to nemaz nezina. Viens no iemesliem ir tas, ka daži Bībeles tulkotāji,  kā jau bija minēts, ir aizstājuši Dieva vārdu ar vārdiem ”tas Kungs”. Ja tev ir Bībeles 1965. gada izdevums, tu vari citiem parādīt, piemēram, 2. Mozus grāmatas 6. nodaļas 3. pantu. Tur pie vārda ”Kungs” zemsvītras piezīmē rakstīts ”Jahve” (tas ir viens no Dieva vārda izrunas variantiem). Bet, ja tev ir Bībeles revidētais teksts ar pielikumiem, tu vari redzēt Dieva vārdu vienā no šiem pielikumiem — skaidrojošajā vārdnīcā.

Ko mēs esam iemācījušies, lasot šo nodaļu? ... Mēs uzzinājām, ka vārds Jehova ir vissvarīgākais vārds, jo tā sauc Visvareno Dievu, Jēzus Tēvu, kas ir radījis visu pasauli. Atceries, Jēzus teica, ka mums jāmīl Dievs Jehova no visas savas sirds. Vai tu mīli Jehovu? ...

Kā mēs varam pierādīt, ka mīlam Jehovu? ... Viens veids ir iepazīt viņu aizvien labāk, lai viņš kļūtu par mūsu Draugu. Vēl viens veids ir stāstīt citiem, kāds ir Dieva vārds. Mēs varam viņiem stāstīt arī par visām tām brīnišķīgajām lietām, ko Jehova ir radījis, un par viņa labajiem darbiem. Ja mēs tā darīsim, Jehova ļoti priecāsies, jo viņš grib, lai cilvēki zinātu par viņu. Mēs taču varam stāstīt citiem par Jehovu, vai ne? ...

Ne jau katrs gribēs klausīties, kad mēs runāsim par Jehovu. Daudzi neklausījās pat tad, kad par Jehovu stāstīja Izcilais Skolotājs Jēzus. Taču Jēzu tas neapturēja, un viņš turpināja stāstīt ļaudīm par Jehovu.

Tāpēc centīsimies līdzināties Jēzum un runāsim par Jehovu. Tad Dievam Jehovam būs prieks par mums, jo mēs būsim parādījuši mīlestību pret viņa vārdu.

Izlasīsim kopā vēl vairākus Bībeles pantus, kas liecina, cik liela nozīme ir Dieva vārdam. Tie ir Jesajas 12:4, 5, Mateja 6:9, Jāņa 17:6 un Romiešiem 10:13.