1. Kāpēc likumīga laulība ir svarīga ģimenes laimei?

Labās vēsts autors, Dievs Jehova, ir laimīgs Dievs, un viņš vēlas, lai ģimenes būtu laimīgas. (1. Timotejam 1:11.) Viņš ir laulības iedibinātājs. Likumīga laulība ir būtiska ģimenes laimei, jo tā dzīvesbiedriem un bērniem sniedz drošības sajūtu un ļauj justies mīlētiem. Kristiešiem ir jāievēro valsts likumi, kas attiecas uz laulības reģistrāciju. (Izlasiet Lūkas 2:1, 4, 5.)

Kāds ir Dieva viedoklis par laulību? Viņš grib, lai laulība būtu pastāvīga savienība starp vīrieti un sievieti. Jehova vēlas, lai vīrs un sieva būtu viens otram uzticīgi. (Ebrejiem 13:4.) Viņš ienīst šķiršanos. (Maleahija 2:16.) Tomēr Dievs ir atļāvis kristiešiem šķirties un stāties jaunā laulībā, ja viņu dzīvesbiedrs ir pārkāpis laulību. (Izlasiet Mateja 19:3—6, 9.)

2. Kā vīram un sievai ir jāizturas vienam pret otru?

Jehova vīrieti un sievieti radīja tā, lai viņi laulībā viens otru papildinātu. (1. Mozus 2:18.) Vīrs ir ģimenes galva, tāpēc viņam jāuzņemas galvenā atbildība par to, lai tiktu apmierinātas ģimenes materiālās vajadzības un lai ģimene mācītos par Dievu. Viņam pašaizliedzīgi jāmīl sava sieva. Vīram un sievai ir jāmīl un jāciena vienam otrs. Tā kā visi cilvēki ir nepilnīgi, vīram un sievai ir jāmācās arī piedot, citādi viņu laulība nevarēs būt laimīga. (Izlasiet Efesiešiem 4:31, 32; 5:22—25, 33; 1. Pētera 3:7.)

3. Ko darīt, ja laulība ir nelaimīga?

Ja laulāto attiecībās ir sarežģījumi, abiem ir jāmācās izturēties vienam pret otru ar mīlestību. (1. Korintiešiem 13:4, 5.) Bībelē nav ieteikts dzīvot šķirti, lai mēģinātu risināt problēmas, kas mēdz rasties laulībā. (Izlasiet 1. Korintiešiem 7:10—13.)

 4. Kā izpaužas Dieva rūpes par bērniem?

Jehova grib, lai bērni būtu laimīgi. Tā kā viņš zina, kas bērniem ir vajadzīgs, viņš tiem dod pašus labākos padomus. Dievs vēlas, lai bērni klausītu vecākiem un tā gūtu labumu no vecāku gudrības un pieredzes. (Kolosiešiem 3:20.) Jehova arī grib, lai bērni klausītu viņam, savam Radītājam, un viņa Dēlam un pieredzētu svētības, ko tas nes. (Izlasiet Salamana Mācītāja 11:9—12:1; Mateja 19:13—15; 21:15, 16.)

5. Ko vecāki var darīt, lai viņu bērni būtu laimīgi?

Vecāku pienākums ir gādāt, lai bērniem būtu ēdiens, pajumte un apģērbs. (1. Timotejam 5:8.) Bet, lai bērni būtu laimīgi, vecākiem arī ir jāmāca viņiem mīlēt Dievu un dzīvot pēc Dieva likumiem. (Efesiešiem 6:4.) Ja vecāki paši mīl Dievu un rāda bērniem labu piemēru, viņi var dziļi ietekmēt bērnu sirdi. Audzināšana, kas balstīta uz Dieva Rakstiem, pozitīvi ietekmē bērnu domāšanu un palīdz attīstīt labas īpašības. (Izlasiet 5. Mozus 6:4—7; Salamana Pamācības 22:6.)

Bērniem ir svarīgi saņemt no vecākiem iedrošinājumu un uzslavas. Tāpat vecākiem ir jādisciplinē bērni un jālabo viņu nepareizā uzvedība. Tā bērni mācās nedarīt to, kas viņiem liegtu būt laimīgiem. (Salamana Pamācības 22:15.) Taču vecāki nedrīkst izturēties pret bērniem skarbi un nežēlīgi. (Izlasiet Kolosiešiem 3:21.)

Jehovas liecinieki ir izdevuši vairākas grāmatas, kuras domātas tieši vecākiem un bērniem un kurās dotie padomi ir balstīti uz Bībeli. (Izlasiet Psalmu 19:8, 12.)