1. Kāpēc mums ir vajadzīga Dieva vadība?

Kā Bībeles principi mudina rūpēties par drošību? (PSALMS 36:10)

Mūsu Radītājam piemīt daudz lielāka gudrība nekā mums. Viņš ir mīlošs Tēvs, kas par mums gādā. Turklāt viņš mūs nav radījis tā, lai mēs būtu no viņa neatkarīgi. (Jeremijas 10:23.) Tāpēc mums ir vajadzīga Dieva vadība, tāpat kā mazam bērnam ir vajadzīga vecāku vadība. (Jesajas 48:17, 18.) Dievs savā mīlestībā mūs vada ar Bībeles likumu un principu starpniecību. (Izlasiet 2. Timotejam 3:16.)

Jehovas likumi un principi mums norāda vislabāko dzīves ceļu un māca dzīvot tā, lai nākotnē mēs iegūtu mūžīgas svētības. Tā kā Dievs mūs ir radījis, mums ir jābūt pateicīgiem par viņa vadību un labprāt tai jāpakļaujas. (Izlasiet Psalmu 19:8, 12; Atklāsmes 4:11.)

2. Kā Bībele mūs vada?

Bībeles principi ir Bībelē ietvertās pamatpatiesības. Savukārt likumi bieži ir domāti noteiktiem apstākļiem. (5. Mozus 22:8.) Lai saprastu, kā principi attiecas uz konkrētām situācijām, mums ir jāliek lietā sava spēja analizēt un spriest. (Salamana Pamācības 2:10—12.) Piemēram, Bībele māca, ka dzīvība ir Dieva dāvana. Pēc šī principa mēs varam vadīties gan mājās, gan darbā, gan tad, kad atrodamies ceļā. Tas mūs mudina rūpēties par savu un citu drošību. (Izlasiet Apustuļu darbus 17:28.)

3. Kuri ir divi galvenie baušļi?

Jēzus runāja par diviem galvenajiem baušļiem. Pirmais no tiem norāda, kāda ir cilvēka dzīves jēga — pazīt un mīlēt Dievu un uzticīgi viņam kalpot. Pieņemot lēmumus, mums vienmēr ir jāņem vērā šis svarīgais  princips. (Salamana Pamācības 3:6.) Tie, kas dzīvo saskaņā ar šo principu, iegūst Dieva draudzību, patiesu laimi un mūžīgu dzīvi. (Izlasiet Mateja 22:36—38.)

Otrais bauslis mums palīdz veidot labas attiecības ar citiem. (1. Korintiešiem 13:4—7.) Lai to ievērotu, mums ir jāizturas pret citiem tā, kā to dara Dievs. (Izlasiet Mateja 7:12; 22:39, 40.)

4. Kā mums palīdz Bībeles principi?

Bībeles principi māca ģimenēm būt vienotām mīlestībā. (Kolosiešiem 3:12—14.) Bībele arī aizsargā ģimeni, mācot, ka laulības saitēm ir jābūt pastāvīgām. (Izlasiet 1. Mozus 2:24.)

Bībeles principu ievērošana sekmē mūsu materiālo un emocionālo labklājību. Piemēram, darba devēji bieži vien labprāt pieņem darbā cilvēkus, kas ir godīgi un čakli, kā to māca Bībele. (Salamana Pamācības 10:4, 26; Ebrejiem 13:18.) Dieva Raksti arī māca būt apmierinātiem, ja mums ir viss dzīvē nepieciešamais, un draudzību ar Dievu vērtēt augstāk par materiālām lietām. (Izlasiet Mateja 6:24, 25, 33; 1. Timotejam 6:8—10.)

Ja dzīvojam pēc Bībeles principiem, mēs varam aizsargāt arī savu veselību. (Salamana Pamācības 14:30; 22:24, 25.) Piemēram, ja ievērojam Dieva likumus, kas aizliedz piedzerties, mēs varam sevi pasargāt no alkohola izraisītām slimībām un nelaimes gadījumiem. (Salamana Pamācības 23:20.) Jehova ir atļāvis lietot alkoholiskos dzērienus, taču vienīgi mērenā daudzumā. (Psalms 104:15; 1. Korintiešiem 6:10.) Bībeles principi mums palīdz, mācot kontrolēt ne tikai savu rīcību, bet arī savas domas. (Psalms 119:97—100.) Taču patiesie kristieši turas pie Dieva normām ne tikai tāpēc, ka tās viņiem nāk par labu. Pirmām kārtām viņi tās ievēro tāpēc, ka vēlas godāt Jehovu. (Izlasiet Mateja 5:14—16.)