1. Kāpēc Dievs izveidoja seno izraēliešu tautu?

Dievs sava uzticīgā kalpa Ābrahāma pēcnācējus padarīja par savu tautu. Viņš nosauca šo tautu par Izraēlu un deva tai likumu krājumu. Viņš deva izraēliešiem norādījumus, kā pareizi viņu pielūgt, un uzticēja tiem savus Svētos Rakstus. (Psalms 147:19, 20.) No tā, ko Dievs darīja izraēliešu labā, labumu varēja gūt visas zemes tautas. (Izlasiet 1. Mozus 22:18.)

Dievs izraudzījās izraēliešus par saviem lieciniekiem. Šīs tautas vēsture pierāda, ka tad, ja cilvēki paklausa Dieva likumiem, viņiem klājas labi. (5. Mozus 4:6.) Vērojot izraēliešus un mācoties no viņiem, arī citi varēja iepazīt patieso Dievu. (Izlasiet Jesajas 43:10, 12.)

2. Kāpēc ir izveidota patieso kristiešu organizācija?

Vēlāk izraēlieši zaudēja Dieva labvēlību. Tad viņš atmeta šo tautu un izveidoja kristiešu draudzi. (Mateja 21:43; 23:37, 38.) Kopš tā laika Dieva Jehovas liecinieki ir nevis izraēlieši, bet gan patiesie kristieši. (Izlasiet Apustuļu darbus 15:14, 17.)

Jēzus sūtīja savus sekotājus sludināt un gatavot par mācekļiem cilvēkus no visām tautām un organizēja viņus šī uzdevuma veikšanai. (Mateja 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20.) Tagad, pašreizējās pasaules kārtības beigu laikā, šis darbs ir sasniedzis vislielāko vērienu. Pirmo reizi vēsturē Jehova ir apvienojis patiesajā pielūgsmē miljoniem cilvēku, kas pieder pie visdažādākajām tautām. (Atklāsmes 7:9, 10.) Patiesie kristieši veido vienotu organizāciju, kurā viņi gūst savstarpēju uzmundrinājumu un atbalstu. Visā pasaulē viņi savās sapulcēs mācās Bībeli pēc vienas un tās pašas programmas. (Izlasiet Ebrejiem 10:24, 25.)

 3. Kā izveidojās Jehovas liecinieku mūsdienu organizācija?

19. gadsimta 70. gados neliela Bībeles pētnieku grupa sāka no jauna celt gaismā Bībeles patiesības, kas ilgu laiku bija nodotas aizmirstībai. Viņi zināja, ka Jēzus organizēja kristiešu draudzi, lai sludinātu, tāpēc viņi sāka starptautiskā mērogā sludināt Dieva valstību. 1931. gadā viņi pieņēma nosaukumu Jehovas liecinieki. (Izlasiet Apustuļu darbus 1:8; 2:1, 4; 5:42.)

4. Kā Jehovas liecinieki ir organizēti?

Pirmajā gadsimtā kristiešu draudzes, kas bija dibinātas dažādās zemēs, pārraudzīja vadošā padome, kas atzina Jēzu par draudzes galvu. (Apustuļu darbi 16:4, 5.) Tāpat arī mūsdienās Jehovas liecinieki visā pasaulē pakļaujas Vadošajai padomei, ko veido pieredzējuši kristiešu vecākie. Tā pārrauga Jehovas liecinieku filiāles, kas tulko, iespiež un izplata Bībeles studēšanai paredzētas publikācijas vairāk nekā 600 valodās. Šādi Vadošā padome sniedz uz Svētajiem Rakstiem balstītu uzmundrinājumu un vadību vairāk nekā 100 tūkstošiem draudžu visā pasaulē. Katrā draudzē noteiktām Bībeles prasībām atbilstoši vīrieši kalpo par draudzes vecākajiem. Viņi ar mīlestību rūpējas par Dieva ganāmpulku. (Izlasiet 1. Pētera 5:2, 3.)

Jehovas liecinieki organizēti sludina labo vēsti un gatavo mācekļus. Tāpat kā Jēzus apustuļi, viņi sludina pa mājām. (Apustuļu darbi 20:20.) Visiem, kas vēlas uzzināt patiesību, viņi piedāvā mācīties Bībeli. Bet Jehovas liecinieki nav tikai organizācija. Viņi ir garīgi brāļi un māsas, kurus vieno ciešas mīlestības saites, — garīga ģimene, kuras mīlošais Tēvs ir Dievs. (2. Tesalonikiešiem 1:3.) Jehovas kalpi cenšas dzīvot tā, lai būtu patīkami Dievam, un nesavtīgi palīdzēt citiem, tāpēc šī ģimene ir ļoti laimīga. (Izlasiet Psalmu 33:12; Apustuļu darbus 20:35.)