Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko mums māca Bībele?. Kopsavilkums

6. Kas notiek pēc nāves?

6. Kas notiek pēc nāves?

1. KAD CILVĒKS NOMIRST, VIŅA DZĪVE BEIDZAS

”Nomirušie.. nezina vairāk nekā.” (Salamans Mācītājs 9:5.)

Kas notiek ar cilvēku, kad viņš nomirst?

 • Psalms 146:3, 4; Salamans Mācītājs 9:6, 10

  Kad cilvēks nomirst, viņš vairs neredz, nedzird un nedomā.

 • Jāņa 11:11—14

  Jēzus salīdzināja nāvi ar miegu.

2. JEHOVA VĒLĒJĀS, LAI CILVĒKI DZĪVOTU MŪŽĪGI

”No laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi.” (1. Mozus 2:17.)

Kāpēc cilvēki mirst?

 • 1. Mozus 3:1—6

  Sātans meloja par to, kas notiks, ja Ieva pārkāps Dieva pavēli. Kad Ādams un Ieva nepaklausīja Jehovam, viņi sagrēkoja, un ar laiku viņi nomira.

 • 1. Mozus 3:19

  Kad Ādams nomira, viņš pārstāja eksistēt.

 • Romiešiem 5:12

  Grēks ir kā briesmīga slimība, ko mēs esam mantojuši no Ādama un Ievas. Mēs visi piedzimstam grēcīgi un tāpēc mirstam.

 • 1. Korintiešiem 15:26

  Bībelē nāve ir saukta par ienaidnieku.

3. PATIESĪBA PAR TO, KAS NOTIEK PĒC NĀVES, MŪS ATBRĪVO

”Kad vīrs mirst, vai tas atkal dzīvos? Es gaidītu.., kamēr nāktu mana atsvabināšana.” (Ījaba 14:14, LB-26.)

Kā zināšanas par mirušo stāvokli atbrīvo mūs no maldīgiem priekšstatiem?

 • 1. Jāņa 4:8

  Mācība par elli ceļ neslavu Jehovam. Viņam pat prātā nenāktu mocīt cilvēkus.

 • Atklāsmes 4:11

  Daudzi cilvēki baidās no mirušajiem, tāpēc viņi pielūdz savus senčus, nevis Jehovu. Jehova ir patiesais Dievs, un mums ir jāpielūdz vienīgi viņš.