1. JEHOVAS DRAUGI IEVĒRO VIŅA NORĀDĪJUMUS

”Klausait maniem norādījumiem, tad Es būšu jūsu Dievs, un jūs būsit mana tauta.” (Jeremijas 7:23.)

Vai ir iespējams kļūt par Dieva draugu?

 • 1. Mozus 22:18; Jēkaba 2:23

  Ābrahāms kļuva par Jehovas draugu tāpēc, ka viņš klausīja un ticēja Jehovam.

 • 2. Laiku 16:9

  Jehova palīdz tiem, kas viņam paklausa.

 • Psalms 25:14; 32:8

  Jehova dod gudrību saviem draugiem.

 • Psalms 55:23

  Jehova atbalsta savus draugus.

2. ĪJABS BIJA UZTICĪGS DIEVA DRAUGS

”Pie visa tā Ījabs nekādu grēku neizdarīja un neizteica nekādu aplamību pret Dievu.” (Ījaba 1:22.)

Kā Sātans uzbruka Ījabam, un kā rīkojās Ījabs?

 • Ījaba 1:10, 11

  Sātans apgalvoja, ka Ījabs domā tikai par sevi un nemīl Dievu.

 • Ījaba 1:12—19; 2:7

  Jehova pieļāva, ka Sātans atņem Ījabam visu un pat uzsūta viņam briesmīgu slimību.

 • Ījaba 27:5

  Kaut arī Ījabs nezināja, kāpēc viņam ir tik daudz jācieš, viņš tomēr palika uzticīgs Dievam.

3. SĀTANS CENŠAS MŪS NOVĒRST NO JEHOVAS

”Visu, kas ir cilvēkam, viņš dod par savu dzīvību.” (Ījaba 2:4.)

Kā Sātans mēģina izjaukt mūsu draudzību ar Jehovu?

 • 2. Korintiešiem 11:14

  Sātans ar viltīgiem paņēmieniem mēģina panākt, lai mēs kļūtu nepaklausīgi Jehovam.

 • Salamana Pamācības 24:10

  Sātans mēģina panākt, lai mēs domātu, ka neesam cienīgi kalpot Jehovam.

 • 1. Pētera 5:8

  Sātans mūs vajā.

 • Salamana Pamācības 27:11

  Ja mēs izvēlamies paklausīt Jehovam un esam viņa uzticami draugi, mēs pierādām, ka Sātans ir melis.

4. MĒS PAKLAUSĀM JEHOVAM TĀPĒC, KA VIŅU MĪLAM

”Tā ir mīlestība pret Dievu, ka pildām viņa likumus, un viņa likumi nav apgrūtinoši.” (1. Jāņa 5:3.)

Kas mums palīdz iemantot Jehovas draudzību?

 • 5. Mozus 6:5

  Ja mēs mīlam Dievu, mums ir vieglāk būt viņam paklausīgiem.

 • Jesajas 48:17, 18

  Paklausība Jehovam nāk par labu mums pašiem.

 • 5. Mozus 30:11—14

  Mēs varam nešaubīties, ka Jehova nekad neprasīs no mums neko tādu, ko mēs nespējam izdarīt.

 • Filipiešiem 4:13

  Ja rīkosimies pareizi, Jehova mums dos nepieciešamo spēku.