Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 20. NODAĻA

Kā mūsdienās darbojas Vadošā padome?

Kā mūsdienās darbojas Vadošā padome?

Pirmā gadsimta vadošā padome

Tiek lasīta vadošās padomes vēstule

Pirmajā gadsimtā neliela kristiešu grupa Jeruzālemē — ”apustuļi un vecākie” — veidoja padomi, kas pieņēma svarīgus lēmumus, kuri attiecās uz visu svaidīto kristiešu draudzi. (Apustuļu darbi 15:2.) Kad bija jāizlemj kāds jautājums, šī kristiešu grupa iedziļinājās Svētajos Rakstos un pakļāvās Dieva gara ietekmei. (Apustuļu darbi 15:25.) Tāpat dara Vadošā padome mūsdienās.

Dievs to izmanto savas gribas īstenošanai. Svaidītie kristieši, kas darbojas Vadošajā padomē, rūpīgi pēta Dieva Rakstus, un viņiem ir liela pieredze dažādu praktisku un garīgu jautājumu risināšanā. Katru nedēļu viņi sanāk kopā, lai pārrunātu, kādas vajadzības ir kristiešu saimei visā pasaulē. Līdzīgi kā pirmajā gadsimtā, arī mūsdienās uz Bībeli balstīti norādījumi tiek nodoti draudzēm vai nu ar vēstuļu, vai ceļojošo pārraugu palīdzību. Tas ļauj Dieva kalpiem būt vienotiem domās un darbos. (Apustuļu darbi 16:4, 5.) Vadošā padome pārrauga garīgā uztura sagatavošanu un mudina visus dedzīgi piedalīties valstības sludināšanā, un tās vadībā tiek piešķirti atbildīgi pienākumi brāļiem.

Tā pakļaujas Dieva gara vadībai. Vadošā padome meklē Visuma Augstākā valdnieka Jehovas un draudzes galvas Jēzus vadību. (1. Korintiešiem 11:3; Efesiešiem 5:23.) Šīs padomes locekļi neuzskata sevi par Dieva tautas vadītājiem. Viņi līdz ar pārējiem svaidītajiem kristiešiem ”seko Jēram [Jēzum], lai kurp tas ietu”. (Atklāsmes 14:4.) Vadošās padomes locekļi ir pateicīgi par lūgšanām, ko mēs sakām par viņiem.

  • Kas veidoja vadošo padomi pirmajā gadsimtā?

  • Kā Vadošā padome mūsdienās meklē Dieva vadību?