GALVENAIS NODAĻĀ

Ko Jēzus mācīja par Dieva valstību

1., 2. Kādu Jehovas norādījumu dzirdēja trīs Jēzus apustuļi, un kā viņi rīkojās?

KĀ JŪS rīkotos, ja pats Dievs Jehova jums dotu kādu norādījumu? Jūs noteikti no sirds to pildītu, lai arī kāds tas būtu.

2 Kaut ko līdzīgu kādu laiku pēc mūsu ēras 32. gada Pashas svētkiem pieredzēja trīs Jēzus apustuļi — Pēteris, Jēkabs un Jānis. (Nolasīt Mateja 17:1—5.) Kopā ar savu Kungu viņi bija uzkāpuši ”augstā kalnā”, kur viņi parādībā redzēja Jēzu debesu ķēniņa godā. Šī parādība bija tik reāla, ka Pēteris pat mēģināja iesaistīties notiekošajā. Kamēr Pēteris runāja, virs viņiem parādījās spožs mākonis. Tad Pēteris un viņa biedri izdzirdēja kaut ko tādu, ko ir dzirdējuši tikai daži cilvēki, — paša Jehovas balsi. Apstiprinājis, ka Jēzus ir viņa Dēls, Jehova teica: ”Klausiet viņam!” Apustuļi pildīja šo norādījumu. Viņi klausīja Jēzus mācībām un mudināja to darīt arī citus. (Ap. d. 3:19—23; 4:18—20.)

Galvenais, par ko Jēzus runāja, bija Dieva valstība

3. Kāpēc Jehova vēlas, lai mēs klausītu viņa Dēlam, un kam mums tāpēc ir jāpievērš nopietna uzmanība?

3 Vārdi ”Klausiet viņam!” ir pierakstīti Bībelē, lai mēs tos ņemtu vērā. (Rom. 15:4.) Kāpēc mums ir jāklausa Jēzum? Tāpēc, ka Jēzus ir Jehovas pārstāvis, kas ir pilnvarots runāt viņa vārdā. Ikreiz, kad Jēzus mācīja citus, viņš ar tiem dalījās zināšanās, ko cilvēkiem gribēja atklāt viņa Tēvs. (Jāņa 1:1, 14.) Galvenais, par ko Jēzus runāja, bija Dieva valstība — mesiāniskā debesu valdība, ko veido Jēzus Kristus un 144 tūkstoši viņa līdzvaldnieku —, tāpēc mums ir jāpievērš nopietna uzmanība visam, ko Jēzus par to mācīja. (Atkl. 5:9, 10; 14:1—3; 20:6.) Bet vispirms padomāsim, kāpēc Jēzus tik daudz stāstīja par Dieva valstību.

”Ar ko sirds pilna...”

4. Kas liecina, ka Dieva valstība Jēzum ir dārga?

4 Jēzum Dieva valstība ir ļoti dārga. Kas par to liecina? Cilvēka vārdi atklāj, kas ir viņa sirdī — kas viņam ir  patiešām nozīmīgs. Jēzus teica: ”Ar ko sirds pilna, to mute runā.” (Mat. 12:34.) Katrā izdevīgā brīdī Jēzus stāstīja par Dieva valstību. Evaņģēlijos vārds ”valstība” parādās vairāk nekā 100 reižu, un visbiežāk to ir pieminējis Jēzus. Viņa sludināšanas galvenā tēma bija Dieva valstība, kā var redzēt no vārdiem: ”Arī citās pilsētās man jāsludina labā vēsts par Dieva valstību, jo tāpēc es esmu sūtīts.” (Lūk. 4:43.) Jēzus turpināja mācekļiem stāstīt par Dieva valstību pat pēc tam, kad bija piecelts no nāves. (Ap. d. 1:3.) Nav šaubu, ka Jēzum valstība ir ļoti svarīga un viņš nevarēja nerunāt par to.

5.—7. a) Kā var zināt, ka Jehovam valstība ir dārga? Paskaidrojiet ar piemēru. b) Kā mēs varam apliecināt, ka Dieva valstība mums ir dārga?

5 Arī Jehovam valstība ir dārga. Kā to var zināt? Viņš sūtīja uz zemi savu vienīgo Dēlu, un viss, ko Dēls runāja un mācīja, nāca no Jehovas. (Jāņa 7:16; 12:49, 50.) Tāpat Jehovas iedvesmots ir viss, kas četros evaņģēlijos stāstīts par Jēzus dzīvi un kalpošanu. Nedaudz padomāsim par to.

Mums visiem būtu jāpārdomā: vai man Dieva valstība ir dārga?

6 Iztēlojieties, ka jūs veidojat ģimenes fotoalbumu. Jums ir daudz fotogrāfiju, un albumā tām visām nebūs vietas. Ko jūs darīsiet? No visām fotogrāfijām jūs izraudzīsieties tās, kas jums ir svarīgākās. Savā ziņā evaņģēliji līdzinās fotoalbumam, kas palīdz iegūt skaidru priekšstatu par Jēzu. Jehovas iedvesmotie evaņģēliju sarakstītāji nav pieminējuši visu, ko, dzīvodams uz zemes, teica un darīja Jēzus. (Jāņa 20:30; 21:25.) Jehovas gars viņus rosināja pierakstīt tos Jēzus vārdus un darbus, kuri palīdz saprast, kāpēc Jēzus nāca uz zemi un kas ir svarīgākais Jehovam. (2. Tim. 3:16, 17; 2. Pēt. 1:21.) Tā kā evaņģēlijos ir daudz stāstīts, ko Jēzus mācīja par valstību, mēs droši varam teikt, ka Jehovam valstība ir dārga. Jehova tiešām vēlas, lai mēs dziļi izprastu, kas ir viņa valstība.

7 Mums visiem būtu jāpārdomā: vai man Dieva valstība ir dārga? Ja tā ir, mēs labprāt pievērsīsim uzmanību tam, ko Jēzus stāstīja un mācīja par valstību — cik tā ir nozīmīga, kā tā nāks un kad tas notiks.

Kā Dieva valstība nāks?

8. Kā Jēzus uzsvēra, cik valstība ir nozīmīga?

8 Pievērsiet uzmanību, cik vienkāršiem, bet izteiksmīgiem vārdiem Jēzus parauglūgšanā minēja, ko paveiks valstība, un šādi uzsvēra, cik valstība ir nozīmīga. Parauglūgšanu veido septiņi lūgumi, un pirmie trīs no tiem ir saistīti ar Jehovas nodomu. Jēzus lūdza, lai tiek svētīts Dieva vārds, lai nāk viņa valstība un lai viņa griba notiek  uz zemes, tāpat kā debesīs. (Nolasīt Mateja 6:9, 10.) Šie trīs lūgumi ir cieši saistīti. Jehova svētīs savu vārdu un īstenos savu gribu ar mesiāniskās valstības starpniecību.

9., 10. a) Kā Dieva valstība nāks? b) Kādu Bībeles solījumu piepildīšanos jūs īpaši gaidāt?

9 Kā Dieva valstība nāks? Vēršoties pie Dieva ar vārdiem ”Lai nāk tava valstība”, mēs lūdzam, lai viņa valstība izšķirīgi rīkojas. Kad tā nāks, tā pārņems varu pār visu zemi. Tā darīs galu pašreizējai ļaunajai pasaules kārtībai, arī visām cilvēku valdībām, un nodibinās jaunu, taisnīgu pasauli. (Dan. 2:44; 2. Pēt. 3:13.) Valdot Dieva valstībai, visa zeme kļūs par paradīzi. (Lūk. 23:43.) Tie, kas ir Dieva atmiņā, tiks piecelti no nāves un satiks savus tuviniekus. (Jāņa 5:28, 29.) Jehovam paklausīgie cilvēki sasniegs pilnību un varēs dzīvot mūžīgi. (Atkl. 21:3—5.) Beidzot Dieva Jehovas griba notiks uz zemes, tāpat kā tā notiek debesīs. Vai jūs ilgojaties pieredzēt, kā piepildīsies šie Bībeles solījumi? Atcerieties, ka ikreiz, kad jūs lūdzat, lai nāk Dieva valstība, jūs lūdzat, lai šie brīnišķīgie solījumi piepildās.

10 Jāatzīst, ka parauglūgšanā ietvertie vārdi vēl nav īstenojušies un Dieva valstība nav atnākusi. Cilvēku valdības joprojām pastāv, un taisnīgā jaunā pasaule vēl nav izveidota. Bet iepriecinoši ir tas, ka valstība jau ir nodibināta. Par to ir runa nākamajā nodaļā. Tagad aplūkosim, ko Jēzus teica par to, kad Dieva valstība tiks nodibināta un kad tā nāks.

Kad bija jātiek nodibinātai Dieva valstībai?

11. Ko Jēzus teica par Dieva valstības nodibināšanu?

11 Jēzus norādīja, ka Dieva valstība netiks nodibināta mūsu ēras pirmajā gadsimtā, kaut arī daži mācekļi gaidīja, ka tā notiks. (Ap. d. 1:6.) Īsi apskatīsim divas Jēzus līdzības. Pirmo no tām viņš pastāstīja, iespējams, 31. gada pavasarī, bet otro — gandrīz divus gadus vēlāk.

12. Kā līdzība par kviešiem un nezālēm norāda, ka valstība netika nodibināta mūsu ēras pirmajā gadsimtā?

12 Līdzība par kviešiem un nezālēm. (Nolasīt Mateja 13:24—30.) Pēc tam, kad Jēzus bija pastāstījis šo līdzību, viņš to paskaidroja saviem mācekļiem. (Mat. 13:36—43.) Lūk, īsumā līdzība un tās skaidrojums: pēc apustuļu nāves Sātans kviešu (”valstības dēlu” jeb svaidīto kristiešu) starpā iesēj nezāles (kristiešus, kas tādi ir tikai vārdos). Kviešiem un nezālēm ļauj augt kopā līdz pļaujai, kas ir ”laikmeta nobeigums”. Pēc pļaujas laika sākuma tiek savāktas nezāles, un tad tiek vākti kvieši. Šī līdzība norāda, ka valstībai bija jātiek nodibinātai nevis pirmajā  gadsimtā, bet tikai tad, kad būs beidzies augšanas laiks. 1914. gadā šis laiks beidzās un sākās pļaujas laiks.

13. Kā Jēzus paskaidroja, ka par mesiānisko ķēniņu viņš netiks iecelts uzreiz pēc atgriešanās debesīs?

13 Līdzība par minām. (Nolasīt Lūkas 19:11—13.) Šo līdzību Jēzus pastāstīja 33. gadā, kad viņš pēdējo reizi bija devies uz Jeruzālemi. Daži no Jēzus klausītājiem domāja, ka valstība tiks nodibināta, līdzko viņi nonāks Jeruzālemē. Lai labotu šo uzskatu un paskaidrotu, ka valstības nodibināšana ir gaidāma tālā nākotnē, Jēzus sevi salīdzināja ar ”kādu augstdzimušu cilvēku”, kam bija jāceļo ”uz tālu zemi, lai saņemtu ķēniņa varu”. * ”Tālā zeme”, uz kuru bija jādodas Jēzum, bija debesis, kur viņam no Tēva bija jāsaņem ķēniņa vara. Bet Jēzus zināja, ka pēc atgriešanās debesīs viņš netiks uzreiz iecelts par mesiānisko ķēniņu un viņam būs jāsēž pie Dieva labās rokas un jāgaida līdz noteiktajam laikam. Viņam bija jāgaida simtiem gadu. (Ps. 110:1, 2; Mat. 22:43, 44; Ebr. 10:12, 13.)

Kad Dieva valstība nāks?

14. a) Kā Jēzus atbildēja uz jautājumu, ko viņam uzdeva apustuļi? b) Ko Jēzus pravietojuma piepildīšanās atklāj par viņa klātbūtni un Dieva valstību?

14 Dažas dienas pirms Jēzus nāves četri apustuļi viņam jautāja: ”Kāda zīme liecinās par tavu klātbūtni un šī laikmeta nobeigumu?” (Mat. 24:3; Marka 13:4.) Atbildot uz viņu jautājumu, Jēzus izteica plašu pravietojumu, ko var lasīt Mateja evaņģēlija 24. un 25. nodaļā. Jēzus sīki aprakstīja  pasaules notikumus, kas piederēs pie ”zīmes”, kura liecinās, ka ir sācies laikposms, ko sauc par viņa ”klātbūtni”. Viņa klātbūtnei bija jāsākas līdz ar Dieva valstības nodibināšanu; un viņa klātbūtnes kulminācija būs valstības nākšana. Ir daudz pierādījumu tam, ka Jēzus izteiktais pravietojums piepildās kopš 1914. gada. * Tieši tajā gadā sākās viņa klātbūtne un tika nodibināta valstība.

15., 16. Uz ko attiecas vārdi ”šī paaudze”?

15 Bet kad Dieva valstība nāks? Jēzus nepateica precīzu laiku, kad tas notiks. (Mat. 24:36.) Tomēr viņš atklāja kaut ko tādu, kas mums ļauj būt pārliecinātiem, ka tas būs pavisam drīz. Jēzus norādīja, ka valstība nāks tad, kad ”šī paaudze” būs pieredzējusi pravietiskās zīmes piepildīšanos. (Nolasīt Mateja 24:32—34.) Uz ko attiecas vārdi ”šī paaudze”? Izpētīsim to sīkāk.

16 ”Šī paaudze.” Vai Jēzus runāja par neticīgiem cilvēkiem? Nē, tā nebija. Jāņem vērā, kas bija Jēzus klausītāji. Pravietojumu par savu klātbūtni un laikmeta nobeigumu Jēzus pastāstīja tikai dažiem apustuļiem, kas ”vieni paši piegāja pie viņa”. (Mat. 24:3.) Apustuļiem drīz bija jātiek svaidītiem ar svēto garu. Padomāsim arī par Jēzus vārdu kontekstu. Pirms Jēzus runāja par ”šo paaudzi”, viņš sacīja: ”Mācieties, piemēram, no tā, kas notiek ar vīģes koku: tiklīdz tā zari pildās sulām un salapo, jūs zināt, ka vasara ir tuvu. Tāpat, kad jūs to visu redzat, ziniet, ka viņš ir tuvu, pie durvīm.” Ar garu svaidītie Jēzus sekotāji — nevis neticīgi cilvēki — redzēs pasaules notikumus, par kuriem viņš pravietoja, un sapratīs to nozīmi, proti, ka Jēzus ”ir tuvu, pie durvīm”. Tātad ar vārdiem ”šī paaudze” Jēzus domāja savus svaidītos sekotājus.

17. Kādā nozīmē ir lietots vārds ”paaudze”, un kas ir ”tas viss”?

17 ”Nezudīs, līdz tas viss būs noticis.” Kā šie vārdi piepildīsies? Lai to saprastu, mums ir jāzina, kādā nozīmē lietots vārds ”paaudze” un kas ir ”tas viss”. Bībelē vārds ”paaudze” bieži apzīmē cilvēkus, kuru vecums var atšķirties, bet kuri dzīvo vienā un tajā pašā laikposmā. Laika periods, kurā pastāv attiecīgā paaudze, nav pārāk ilgs un kādreiz beidzas. (2. Moz. 1:6.) Ar vārdiem ”tas viss” ir apzīmēti visi pravietotie notikumi, kuriem jārisinās Jēzus klātbūtnes laikā — no 1914. gada, kad Jēzus klātbūtne sākās, līdz tās kulminācijai ”lielajā postā”. (Mat. 24:21.)

18., 19. Kā mums būtu jāsaprot tas, ko Jēzus teica par ”šo paaudzi”, un kāds secinājums no tā izriet?

18 Kā mums būtu jāsaprot tas, ko Jēzus teica par ”šo paaudzi”? Paaudzi veido divas svaidīto kristiešu grupas, kuru dzīves laiks daļēji sakrīt, — pirmā ir svaidītie kristieši, kas pieredzēja, kā 1914. gadā sāka piepildīties  Kristus klātbūtnes zīme, bet otrā grupa ir svaidītie kristieši, kas ir bijuši pirmās grupas laikabiedri. Vismaz daži otrās grupas pārstāvji pieredzēs gaidāmā posta sākumu. Šīs abas grupas veido vienu paaudzi, jo viņi ir dzīvojuši vienā laikā, būdami ar garu svaidīti kristieši. *

19 Kāds secinājums no tā izriet? Mēs skaidri redzam, ka visā pasaulē piepildās zīme, kas liecina par valstības ķēniņa Jēzus klātbūtni, un mēs zinām, ka svaidītie kristieši, kas vēl ir dzīvi un pieder pie ”šīs paaudzes”, ir jau gados; tomēr daži no viņiem vēl nebūs miruši, kad sāksies lielais posts. Tāpēc var secināt, ka pavisam drīz Dieva valstība nāks un pārņems varu pār zemi. Būs ļoti aizraujoši vērot, kā piepildīsies vārdi no lūgšanas, ko mums ir mācījis Jēzus: ”Lai nāk tava valstība.”

20. Kādai tēmai ir veltīta šī grāmata, un kam mēs pievērsīsim uzmanību nākamajā nodaļā?

20 Nekad neaizmirsīsim vārdus, ko Jehova no debesīm teica par savu Dēlu: ”Klausiet viņam!” Mēs, patiesie kristieši, labprāt pildām šo norādījumu, un mūs ļoti interesē viss, ko Jēzus teica un mācīja par Dieva valstību. Šī grāmata ir veltīta nozīmīgai tēmai — tam, ko valstība jau ir paveikusi un ko tā vēl paveiks. Nākamajā nodaļā mēs pievērsīsim uzmanību notikumiem, kas risinājās laikā, kad debesīs tika izveidota Dieva valstība.

^ 13. rk. Klausoties Jēzus stāstīto līdzību, cilvēkiem varbūt nāca prātā Hēroda Lielā dēls Arhelavs (Arhelajs). Pirms savas nāves Hērods testamentā bija norādījis, ka Arhelavs mantos varu pār Jūdeju un citām teritorijām. Taču, pirms Arhelavs varēja sākt valdīt, viņam bija jādodas tālā ceļā uz Romu, lai viņu par valdnieku apstiprinātu Cēzars Augusts.

^ 14. rk. Vairāk informācijas var atrast grāmatā Ko patiesībā māca Bībele?, 9. nodaļā.

^ 18. rk. Ja kāds tiek svaidīts ar svēto garu tad, kad ir miruši visi svaidītie kristieši no pirmās grupas — no tiem, kas pieredzēja ”moku sākumu” 1914. gadā —, viņš nepieder pie ”šīs paaudzes”. (Mat. 24:8.)