Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Dieva valstība valda

 17. NODAĻA

Dieva kalpotāju apmācība

Dieva kalpotāju apmācība

GALVENAIS NODAĻĀ

Teokrātiskās skolas sagatavo Dieva kalpotājus dažādiem pienākumiem

1.—3. Kā Jēzus parūpējās par to, lai labā vēsts tiktu sludināta aizvien plašāk, un kādus jautājumus mēs apskatīsim?

DIVUS gadus Jēzus bija plaši sludinājis pa visu Galileju. (Nolasīt Mateja 9:35—38.) Viņš bija apstaigājis daudzas pilsētas un ciemus, mācīdams sinagogās un sludinādams labo vēsti par valstību. Kur vien Jēzus sludināja, ap viņu pulcējās ļaudis. Jēzus redzēja, ka ”pļaujamā ir daudz” un vajag vairāk strādnieku.

2 Jēzus parūpējās par to, lai labās vēsts sludināšana vērstos plašumā. Kā viņš to panāca? Viņš savus divpadsmit apustuļus ”izsūtīja sludināt Dieva valstību”. (Lūk. 9:1, 2.) Apustuļiem varbūt nebija pilnīgi skaidrs, kā paveikt šo uzdevumu. Tāpēc pirms tam, kad Jēzus sūtīja apustuļus sludināt, viņš ar mīlestību tiem sniedza norādījumus, gluži kā viņa debesu Tēvs senāk bija mācījis viņu.

3 Pārdomāsim dažus jautājumus: kādu apmācību Jēzus saņēma no sava Tēva? Ko Jēzus mācīja saviem apustuļiem? Vai mesiāniskais ķēniņš arī mūsdienās apmāca savus sekotājus? Ja apmāca, tad kā viņš to dara?

”Es.. runāju tā, kā Tēvs mani ir mācījis”

4. Kad Tēvs mācīja Jēzu, un kur tas bija?

4 Jēzus atklāti atzina, ka viņu ir mācījis viņa Tēvs. Reiz savas kalpošanas laikā Jēzus sacīja: ”Es.. runāju tā, kā Tēvs mani ir mācījis.” (Jāņa 8:28.) Kad Tēvs Jēzu mācīja, un kur tas bija? Acīmredzot Jehova Jēzu, savu pirmdzimto Dēlu, sāka mācīt drīz pēc viņa radīšanas. (Kol. 1:15.) Būdams debesīs pie Tēva, Jēzus neizmērojami ilgu laiku klausījās un vēroja savu Skolotāju. (Jes. 48:17.) Tā Dēls ieguva izcilas zināšanas par Tēva īpašībām, darbiem un nodomiem.

5. Ko Tēvs savam Dēlam bija mācījis par kalpošanu uz zemes?

5 Noteiktā laikā Jehova sagatavoja savu Dēlu kalpošanai uz zemes. Pievērsīsim uzmanību pravietojumam, kurā ir aprakstītas īpašās attiecības starp Diženo Skolotāju un viņa pirmdzimto Dēlu. (Nolasīt Jesajas 50:4, 5.) Pravietojumā  ir stāstīts, ka Jehova ”ik rītu” modināja savu Dēlu. Šī vārdu glezna palīdz iztēloties to, kā skolotājs agri no rīta modina savu skolnieku, lai to mācītu. Kādā Bībeles komentārā bija rakstīts: ”Jehova.., tēlaini izsakoties, ved viņu uz skolu kā skolnieku, un māca viņam, kas un kā viņam jāsludina.” Šajā debesu ”skolā” Jehova mācīja savam Dēlam, ”ko teikt un ko runāt”. (Jāņa 12:49.) Tāpat Tēvs savam Dēlam norādīja, kā ir jāmāca citi. * Būdams uz zemes, Jēzus iegūtās zināšanas labi izmantoja ne vien savā kalpošanā, bet arī apmācot savus sekotājus, lai viņi varētu veikt savu kalpošanu.

6., 7. a) Kā Jēzus apmācīja savus apustuļus, un kam viņš tos bija sagatavojis? b) Par kādu apmācību Jēzus ir parūpējies mūsdienās?

6 Kā Jēzus apmācīja apustuļus? Mateja evaņģēlija 10. nodaļā var lasīt, ka viņš mācekļiem deva konkrētus norādījumus par sludināšanu, piemēram, kur jāsludina (5., 6. pants) un kāda vēsts jānes cilvēkiem (7. pants). Tāpat viņš paskaidroja, ka mācekļiem ir jāpaļaujas uz Jehovu (9., 10. pants), kā jāuzrunā cilvēki (11.—13. pants), kā rīkoties, ja vēsts tiek atraidīta (14., 15. pants), un ko darīt, ja sākas vajāšanas (16.—23. pants). * Šie skaidrie norādījumi sagatavoja apustuļus tam, lai viņi varētu vadīt labās vēsts sludināšanu pirmajā gadsimtā.

7 Ko var teikt par mūsdienām? Dieva valstības ķēniņš Jēzus saviem sekotājiem ir uzticējis sludināt ”labo vēsti par valstību.. pa visu apdzīvoto zemi par liecību visām tautām”. (Mat. 24:14.) Vai ķēniņš mūs ir mācījis, kā veikt šo vissvarīgāko uzdevumu? Tiešām, viņš to ir darījis! No debesīm ķēniņš ir parūpējies par to, lai viņa sekotāji tiktu apmācīti, kā sludināt labo vēsti un kā pildīt pienākumus draudzē.

Dieva kalpotāji tiek gatavoti par sludinātājiem

8., 9. a) Kāds ir teokrātiskās kalpošanas skolas galvenais mērķis? b) Kā teokrātiskā kalpošanas skola jums ir palīdzējusi būt prasmīgākiem kalpošanā?

8 Lai sagatavotu Dieva Jehovas kalpus sludināšanai, Jehovas organizācija jau gadiem ilgi sniedz tiem apmācību kongresos, kā arī draudzes sapulcēs, piemēram, kalpošanas sapulcē. Savukārt, sākot ar 20. gadsimta 40. gadiem, Jehovas liecinieku galvenā pārvalde organizē dažādas skolas un kursus.

9 Teokrātiskā kalpošanas skola. Kā mēs uzzinājām iepriekšējā nodaļā, šī skola tika dibināta 1943. gadā. Vai teokrātiskās kalpošanas skolas mērķis bija tikai mācīt, kā uzstāties ar labām runām draudzes sapulcēs? Nē, tā nebija. Skolas galvenais mērķis bija mācīt Dieva kalpus izmantot savas runas dāvanas, lai kalpošanā slavētu Jehovu. (Ps. 150:6.) Teokrātiskā kalpošanas skola visiem, kas tajā mācījās, palīdzēja  kļūt par prasmīgākiem Jehovas kalpotājiem. Tagad šāda apmācība tiek piedāvāta darbdienu sapulcēs.

10., 11. Kas tagad var mācīties Gileādas skolā, un kāds ir tās mērķis?

10 Gileādas skola. Gileādas skola tika atklāta 1943. gada 1. februārī. Skolas sākotnējais mērķis bija apmācīt pionierus un citus pilnas slodzes kalpotājus par misionāriem, kas varēs doties kalpot uz citām zemēm. Bet, sākot ar 2011. gada oktobri, mācīties šajā skolā tiek aicināti tikai tie Jehovas liecinieki, kas jau ir speciālie pilnas slodzes kalpotāji — speciālie pionieri, ceļojošie pārraugi un viņu sievas, Bēteles darbinieki, kā arī misionāri, kas vēl nav apmeklējuši šo skolu.

11 Kāds ir Gileādas skolas mērķis? Kāds ilggadējs pasniedzējs paskaidroja: ”Mērķis ir stiprināt studentu ticību ar padziļinātām Bībeles studijām un palīdzēt viņiem attīstīt īpašības, kas ļaus pārvarēt grūtības, kuras var rasties norīkojuma vietā. Tāpat viens no galvenajiem mācību programmas mērķiem ir vairot studentu vēlmi piedalīties labās vēsts sludināšanā.” (Efes. 4:11.)

12., 13. Kā Gileādas skola ir ietekmējusi labās vēsts sludināšanu visā pasaulē? Miniet piemēru.

12 Kā Gileādas skola ir ietekmējusi labās vēsts sludināšanu visā pasaulē? Kopš 1943. gada šo skolu ir absolvējuši vairāk nekā 8500 studentu *, un viņi par misionāriem ir kalpojuši vairāk nekā 170 zemēs. Misionāri iegūto apmācību liek lietā, rādīdami labu paraugu ar savu dedzību sludināšanā un mācīdami arī citus būt dedzīgiem sludinātājiem. Bieži vien misionāri ir ielikuši pamatus sludināšanai tādās vietās, kur ir bijis pavisam maz valstības sludinātāju vai to nav bijis vispār.

13 Kā piemēru var minēt Japānu, kur Otrā pasaules kara laikā tika pārtraukta organizēta sludināšana. 1949. gada augustā šajā valstī nebija pat desmit vietējo sludinātāju, taču gada beigās Japānā aktīvi sludināja jau 13 misionāri, kas bija absolvējuši Gileādas skolu. Vēlāk viņiem pievienojās vēl vairāk misionāru. Sākumā misionāri galvenokārt pievērsās sludināšanai lielās pilsētās; vēlāk viņi pārcēlās arī uz citām pilsētām. Misionāri savus Bībeles skolniekus un citus sludinātājus sirsnīgi mudināja kalpot par pionieriem. Misionāru dedzībai bija labi rezultāti: tagad Japānā ir vairāk nekā 216 tūkstoši valstības sludinātāju, un gandrīz 40 procenti sludinātāju kalpo par pionieriem. *

14. Par ko liecina teokrātiskās skolas? (Sk. ” Skolas, kurās tiek apmācīti Dieva kalpotāji”.)

14 Citas teokrātiskās skolas. Pionieru kalpošanas skola, Bībeles skola laulātiem pāriem un Bībeles skola neprecētiem brāļiem ir palīdzējušas šo skolu absolventiem stiprināt  savu garīgumu un vairot dedzību labās vēsts sludināšanā. * Minētās teokrātiskās skolas skaidri apliecina, ka mūsu ķēniņš ir sagatavojis savus sekotājus, lai tie spētu ”pienācīgi izpildīt savu kalpošanu”. (2. Tim. 4:5.)

Apmācība, kas brāļiem palīdz pildīt viņiem uzticētos pienākumus

15. Kā brāļi, kam ir uzticēti atbildīgi pienākumi, var līdzināties Jēzum?

15 Atsauksim prātā Jesajas pravietojumu, kurā bija stāstīts, kā Jēzu apmācīja Dievs. Šajā debesu ”skolā” Dēls mācījās, kā ”ar savu uzrunu.. stiprināt nogurušos”. (Jes. 50:4.) Jēzus izmantoja kalpošanā to, ko bija mācījies. Būdams uz zemes, viņš atspirdzināja tos, kas bija ”nopūlējušies un smagu nastu mākti”. (Mat. 11:28—30.) Sekojot Jēzus piemēram, vīrieši, kuriem ir uzticēti atbildīgi pienākumi, vēlas būt par atspirdzinājuma avotu saviem brāļiem un māsām. Tāpēc bija izveidotas dažādas skolas un kursi, kurās brāļi var mācīties, kā vēl labāk kalpot saviem ticības biedriem.

16., 17. Kāds ir valstības kalpošanas kursu mērķis? (Sk. arī piezīmi.)

 16 Valstības kalpošanas kursi. Šie kursi pirmo reizi notika 1959. gada 9. martā Sautlānsingā (ASV, Ņujorkas štats). Uz mēnesi garajiem kursiem tika uzaicināti ceļojošie pārraugi un draudžu kalpotāji (tagad tos sauc par draudzes vecāko koordinatoriem). Vēlāk kursu materiāls no angļu valodas tika pārtulkots arī citās valodās, un ar laiku kursi tika organizēti arī citās valstīs. *

Brālis Loids Berijs pasniedz valstības kalpošanas kursus Japānā, 1970. gads

17 1962. gada Jehovas liecinieku gadagrāmatā par valstības kalpošanas kursu mērķi bija rakstīts: ”Mūsdienu saspringtajā dzīves ritmā par Jehovas liecinieku draudzes pārraugu var kalpot cilvēks, kas spēj organizēt savu dzīvi tā, lai visiem draudzē veltītu pienācīgu uzmanību un būtu viņiem par svētību. Tai pašā laikā viņš draudzes pienākumu dēļ nedrīkst atstāt novārtā savu ģimeni. Viņam ir jābūt saprātīgam. Draudžu kalpotājiem visā pasaulē ir brīnišķīga iespēja apmeklēt valstības kalpošanas kursus, lai iegūtu apmācību, kas viņiem palīdzēs veikt pienākumus,  kādi, saskaņā ar Bībeli, pārraugam jāveic.” (1. Tim. 3:1—7; Titam 1:5—9.)

18. Kā valstības kalpošanas kursi nāk par labu visiem Dieva kalpiem?

18 Valstības kalpošanas kursi nāk par labu visiem Dieva kalpiem. Kāpēc tā var apgalvot? Kad draudžu vecākie un kalpotāji izmanto to, ko viņi ir iemācījušies šajos kursos, viņi, līdzīgi Jēzum, ir atspirdzinājuma avots saviem ticības biedriem. Mēs visi augstu vērtējam draudžu vecāko un kalpotāju laipnos vārdus, gatavību mūs uzklausīt un uzmundrinošos apmeklējumus. (1. Tes. 5:11.) Šādi vīrieši ir īsta svētība draudzei!

19. Kādas skolas un kursus vēl pārrauga mācību komiteja, un kāds ir šo skolu un kursu mērķis?

19 Citi teokrātiskie kursi. Vadošās padomes mācību komiteja pārrauga arī citus kursus, kuros tiek apmācīti brāļi, kam ir uzticēti atbildīgi pienākumi Dieva tautā. Šo kursu mērķis ir palīdzēt draudžu vecākajiem, ceļojošajiem pārraugiem un filiāļu komiteju locekļiem vēl labāk veikt savus daudzos pienākumus. Uz Bībeli balstītā mācību programma šos brāļus mudina stiprināt savu garīgumu un izmantot Bībeles principus, rūpējoties par Jehovas dārgajām avīm, kas viņiem ir uzticētas. (1. Pēt. 5:1—3.)

Pirmā draudzes vecāko un kalpotāju skola Malāvijā, 2007. gads

20. Kāpēc Jēzus varēja teikt, ka mēs visi esam ”Jehovas mācīti”, un ko jūs esat apņēmušies darīt?

20 Mesiāniskais ķēniņš tiešām ir parūpējies par to, lai viņa sekotāji būtu labi apmācīti. Apmācība, ko mēs saņemam, nāk no debesīm: Jehova ir mācījis savu Dēlu, bet Dēls ir mācījis savus sekotājus. Tāpēc Jēzus varēja teikt, ka mēs visi esam ”Jehovas mācīti”. (Jāņa 6:45; Jes. 54:13.) Centīsimies gūt pilnu labumu no ķēniņa piedāvātās apmācības un paturēsim prātā, ka šīs apmācības galvenais mērķis ir stiprināt mūsu garīgumu, lai mēs pienācīgi izpildītu savu kalpošanu.

^ 5. rk. Kāpēc var apgalvot, ka Tēvs mācīja savam Dēlam, mācīt citus? Padomāsim par šo faktu: Jēzus, mācot citus, bieži izmantoja līdzības, un šādi viņš piepildīja pravietojumu, kas bija pierakstīts daudzus gadsimtus pirms viņa piedzimšanas. (Ps. 78:2; Mat. 13:34, 35.) Ir pilnīgi skaidrs, ka šī pravietojuma autors, Jehova, jau sen bija noteicis, ka viņa Dēls mācīs ar līdzībām. (2. Tim. 3:16, 17.)

^ 6. rk. Pēc vairākiem mēnešiem Jēzus ”izraudzījās septiņdesmit citus un tos pa diviem izsūtīja” sludināt. Arī šajā reizē viņš apmācīja savus sekotājus. (Lūk. 10:1—16.)

^ 12. rk. Daži Gileādas skolas absolventi tajā ir mācījušies vairāk nekā vienu reizi.

^ 13. rk. Lai uzzinātu vairāk par to, kā labās vēsts sludināšanu visā pasaulē ir ietekmējuši Gileādas skolu absolvējušie misionāri, sk. grāmatu Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom (Jehovas liecinieki — Dieva Valstības sludinātāji), 23. nodaļu.

^ 14. rk. Tagad šīs skolas aizstāj valstības sludinātāju skola.

^ 16. rk. Tagad visi draudžu vecākie var mācīties valstības kalpošanas kursos, kuri notiek ik pēc dažiem gadiem un kuru garums var atšķirties. Sākot ar 1984. gadu, šajos kursos mācās arī draudzes kalpotāji.