Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Dieva valstība valda

Miljoniem cilvēku, kas pakļaujas Dieva nevainojamajai valdībai, dzīvo laimīgi un droši. Vai jūs vēlētos būt Dieva valstības pavalstnieki?

Vadošās padomes vēstule

Kas apliecina, ka Č. Rasela īpašais paziņojums, kas tika izteikts 1914. gada 2. oktobrī, ir patiess?

1. NODAĻA

”Lai nāk tava valstība”

Galvenais, par ko Jēzus runāja, bija Dieva valstība. Kā un kad tā nāks?

2. NODAĻA

Dieva valstība ir dzimusi debesīs

Kas Jēzus patiesos sekotājus palīdzēja sagatavot Dieva valstībai? Kāpēc var teikt, ka Dieva valstība ir reāla valdība?

3. NODAĻA

Jehova atklāj savu nodomu

Vai sākotnēji valstība ietilpa Dieva nodomā? Kā Jēzus palīdzēja saprast patiesību par Dieva valstību?

4. NODAĻA

Jehova pagodina savu vārdu

Ko Dieva valstība ir paveikusi, lai tiktu pagodināts Dieva vārds? Kā jūs piedalāties Dieva vārda svētīšanā?

5. NODAĻA

Ķēniņš vairo Dieva tautas zināšanas par valstību

Uzziniet vairāk par Dieva valstību, tās valdniekiem un pavalstniekiem, kā arī par to, ko nozīmē uzticība šai valstībai.

6. NODAĻA

Sludinātāji. Dieva kalpi ir labprātīgi

Kāpēc Jēzus bija pārliecināts, ka pēdējās dienās būs daudz labprātīgu sludinātāju? Kā jūs varat apliecināt, ka tiecaties vispirms pēc valstības?

7. NODAĻA

Sludināšanas paņēmieni. Tiek izmantotas visdažādākās metodes

Uzziniet, kādus paņēmienus Dieva kalpi ir izmantojuši, lai pēc iespējas vairāk cilvēku dzirdētu labo vēsti, pirms nāk gals.

8. NODAĻA

Sludināšanas palīglīdzekļi. Tiek iespiesta literatūra, kas domāta cilvēkiem visā pasaulē

Kā mūsu literatūras tulkošanas darbs apstiprina, ka mūs atbalsta valstības ķēniņš? Kādi fakti par mūsu publikācijām jūs pārliecina, ka valstība ir reāla?

9. NODAĻA

Kas ir sasniegts sludināšanā. ”Druvas” ir ”baltas pļaujai”

Jēzus saviem mācekļiem mācīja divas svarīgas domas par lielo garīgo pļauju. Kā tās ietekmē mūs?

10. NODAĻA

Ķēniņš garīgā ziņā attīra savus sekotājus

Kas Ziemassvētkiem ir kopīgs ar krustu?

11. NODAĻA

Attīrīti morālā ziņā, Dieva kalpi atspoguļo Dieva svētumu

Kopš 1914. gada Dieva kalpu acīs īpaša nozīme ir bijusi Ecēhiēlam dotajā tempļa redzējumā attēlotajām sardzes istabām un tempļa ieejām.

12. NODAĻA

Organizēti, lai kalpotu ”miera Dievam”

Bībelē nekārtība ir pretstatīta nevis kārtībai, bet gan mieram. Kāpēc tā ir, un kā atbilde uz šo jautājumu skar kristiešus mūsdienās?

13. NODAĻA

Valstības sludinātāji aizstāv savas tiesības tiesā

Tiesneši dažās mūsdienu augstākajās tiesās rīkojas tāpat kā senatnē bauslības skolotājs Gamaliēls.

14. NODAĻA

Uzticīgs atbalsts Dieva valdībai un nevienai citai

Vajāšanu ”upi”, kas nāk pār Jehovas lieciniekiem viņu politiskās neitralitātes dēļ, ir aprijis negaidīts palīgs.

15. NODAĻA

Cīņa par tiesībām brīvi pielūgt Dievu

Dieva kalpi ir cīnījušies par tiesībām paklausīt Dieva valstības likumiem.

16. NODAĻA

Sapulces, kurās tiek pielūgts Dievs

Kā mēs varam gūt vislielāko labumu no sapulcēm, kur tiek pielūgts Jehova?

17. NODAĻA

Dieva kalpotāju apmācība

Kā teokrātiskās skolas sagatavo Dieva kalpotājus dažu uzdevumu veikšanai?

18. NODAĻA

Kā tiek iegūti līdzekļi valstības darbam

No kurienes nāk nauda? Kā tā tiek izmantota?

19. NODAĻA

Būvniecība, kas sagādā godu Jehovam

Pielūgsmes vietas sagādā Dievam godu, bet ir kaut kas cits, ko viņš vērtē vēl augstāk.

20. NODAĻA

Palīdzība ārkārtas situācijās

Kāpēc var teikt, ka ārkārtas palīdzība ir svēta kalpošana Jehovam?

21. NODAĻA

Dieva valstība uzveic savus ienaidniekus

Kā būt gataviem Armagedona kaujai.

22. NODAĻA

Valstība īsteno Dieva gribu uz zemes

Kā var zināt, ka Jehovas solījumi tiešām piepildīsies?