RUNA ir par dažiem no pašiem būtiskākajiem jautājumiem, uz kuriem cilvēki vēstures gaitā ir meklējuši atbildes. Varbūt arī jūs esat domājis par kādu no tālāk minētajiem jautājumiem.

  • Vai Dievam rūp, kas ar mums notiek?

  • Vai kariem un ciešanām kādreiz pienāks gals?

  • Kas ar cilvēkiem notiek pēc nāves?

  • Vai mirušajiem ir kāda cerība?

  • Kā lūgt Dievu, lai viņš mūs uzklausītu?

  • Kā iegūt dzīvē patiesu laimi?

Kur jūs meklētu atbildes uz šiem jautājumiem? Bibliotēku un grāmatveikalu plauktos jūs varētu atrast neskaitāmas grāmatas, kurās apgalvots, ka tajās ir atrodamas atbildes uz tiem. Tomēr atbildes, ko sniedz viena grāmata, bieži vien ir pretrunā ar skaidrojumiem, ko piedāvā cita. Dažkārt varbūt rodas iespaids, ka noteikta grāmata ir sniegusi īsto atbildi, bet pēc neilga laika izrādās, ka šī informācija jau ir novecojusi. Grāmatas tiek pārstrādātas vai aizstātas ar citām.

Tomēr pastāv grāmata, kas sniedz uzticamas atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem dzīvē. Tā ir grāmata, kurā ir atklāta patiesība. Lūgšanā Dievam Jēzus Kristus reiz teica: ”Tavi vārdi ir patiesība.” (Jāņa 17:17.) Dieva vārdi mūsdienās ir lasāmi Svētajos Rakstos, Bībelē. Nākamajās lappusēs īsumā ir pievērsta uzmanība Bībeles skaidrajām, uzticamajām atbildēm uz tikko minētajiem jautājumiem.

 Vai Dievam rūp, kas notiek ar cilvēkiem?

KĀPĒC RODAS ŠĀDS JAUTĀJUMS. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā valda nežēlība un netaisnība. Daudzas reliģijas māca, ka ciešanas, ko mēs pieredzam, ir saskaņā ar Dieva gribu.

KO MĀCA BĪBELE. Dievs nekad neizraisa neko ļaunu. ”Nekad Dievs nedomā darīt ļaunu nedz tas Visuvarenais — viltu!” teikts Ījaba grāmatas 34. nodaļas 10. pantā. Saskaņā ar Dieva nodomu cilvēkiem ir paredzēta brīnišķīga nākotne. Tāpēc Jēzus mūs mācīja lūgt, lai šis nodoms īstenotos: ”Mūsu Tēvs debesīs! [..] Lai nāk tava valstība. Lai tava griba notiek uz zemes, tāpat kā debesīs.” (Mateja 6:9, 10.) Dievs savā mīlestībā pret cilvēkiem ir izdarījis ļoti daudz, lai viņa nodoms galu galā varētu īstenoties. (Jāņa 3:16.)

Skatīt arī 1. Mozus 1:26—28 un 1. Pētera 5:6, 7.

Vai kariem un ciešanām kādreiz pienāks gals?

KĀPĒC RODAS ŠĀDS JAUTĀJUMS. Pasaulē nerimstas kari, kas prasa neskaitāmus upurus. Ciešanas nav svešas nevienam no mums.

KO MĀCA BĪBELE. Dievs ir paredzējis, ka pienāks laiks, kad viņš nodibinās uz zemes mieru. Kad pār zemi valdīs Dieva debesu valstība, cilvēki ”nemācīsies vairs karot”. Viņi ”pārkals savus zobenus par lemešiem”. (Jesajas 2:4.) Dievs darīs galu visām netaisnībām un ciešanām. Bībelē ir apsolīts: ”[Dievs] noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Agrākais [arī visas netaisnības un ciešanas] ir pagājis.” (Atklāsmes 21:3, 4.)

Skatīt arī Psalmu 37:10, 11; 46:10 un Mihas 4:1—4.

Kas ar cilvēkiem notiek pēc nāves?

KĀPĒC RODAS ŠĀDS JAUTĀJUMS. Lielākā daļa reliģiju māca, ka cilvēkā ir kaut kas tāds, kas pēc nāves turpina dzīvot. Daudzi tic, ka mirušie var nodarīt ļaunu dzīvajiem un ka Dievs soda ļaunos cilvēkus, likdams tiem ciest mūžīgas mokas elles ugunīs.

KO MĀCA BĪBELE. Nomirstot cilvēks pārstāj eksistēt. ”Nomirušie.. vispār nezina vairāk nekā,” teikts Salamana Mācītāja grāmatas 9. nodaļas 5. pantā. Tā kā mirušie it neko nezina un nejūt, viņi dzīvajiem nevar nedz kaitēt, nedz palīdzēt. (Psalms 146:3, 4.)

Skatīt arī 1. Mozus 3:19 un Salamana Mācītāja 9:6, 10.

 Vai mirušajiem ir kāda cerība?

KĀPĒC RODAS ŠĀDS JAUTĀJUMS. Mēs vēlamies dzīvot un vēlamies, lai mums nekad nebūtu jāšķiras no cilvēkiem, ko mēs mīlam. Gluži dabiski, mēs ilgojamies atkal satikt tuvos cilvēkus, kas ir miruši.

KO MĀCA BĪBELE. Lielākā daļa cilvēku, kas ir miruši, tiks celti augšā. Jēzus apsolīja, ka ”visi, kas ir kapos, ..nāks ārā”. (Jāņa 5:28, 29.) Augšāmceltie cilvēki varēs dzīvot paradīzē uz zemes, kā jau Dievs sākotnēji bija paredzējis. (Lūkas 23:43.) Dievs ir apsolījis, ka cilvēki, kas viņam klausīs, iegūs nevainojamu veselību un varēs dzīvot mūžīgi. Bībelē ir lasāms pravietojums: ”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi.” (Psalms 37:29.)

Skatīt arī Ījaba 14:14, 15; Lūkas 7:11—17 un Apustuļu darbus 24:15.

Kā lūgt Dievu, lai viņš mūs uzklausītu?

KĀPĒC RODAS ŠĀDS JAUTĀJUMS. Gandrīz visu reliģiju piekritēji saka lūgšanas. Tomēr daudzi domā, ka viņu lūgšanas paliek bez atbildes.

KO MĀCA BĪBELE. Jēzus norādīja, ka mums nav jāskaita no galvas iemācītas lūgšanas. ”Lūdzot nesakiet visu laiku vienu un to pašu,” teica Jēzus. (Mateja 6:7.) Ja mēs vēlamies, lai Dievs uzklausītu mūsu lūgšanas, mums jāņem vērā, kādas lūgšanas viņam ir patīkamas. Lai tas būtu iespējams, mums vispirms jāuzzina, kāda ir Dieva griba jeb prāts, un pēc tam jālūdz saskaņā ar viņa gribu. 1. Jāņa vēstules 5. nodaļas 14. pantā ir paskaidrots: ”Lai ko mēs lūgtu saskaņā ar viņa [Dieva] gribu, viņš mūs uzklausa.”

Skatīt arī Psalmu 65:3; Jāņa 14:6, 14 un 1. Jāņa 3:22.

Kā iegūt dzīvē patiesu laimi?

KĀPĒC RODAS ŠĀDS JAUTĀJUMS. Daudzi domā, ka laimi viņiem sniegs nauda, slava vai skaistums, tāpēc viņi tiecas pēc šādiem mērķiem. Tomēr laimi viņi tā arī neiegūst.

KO MĀCA BĪBELE. Jēzus norādīja, kas patiesībā ir vajadzīgs, lai cilvēks būtu laimīgs: ”Laimīgi tie, kas apzinās savas garīgās vajadzības.” (Mateja 5:3.) Patiesi laimīgi mēs būsim tikai tad, ja apzināsimies, ka mums ir ne tikai fiziskas, bet arī garīgas vajadzības, un spersim konkrētus soļus, lai apmierinātu pašu svarīgāko vajadzību, proti, vajadzību zināt patiesību par Dievu un viņa nodomiem. Šī patiesība ir atrodama Dieva vārdos, Bībelē. Ja mēs zinām Bībeles patiesību, mums ir vieglāk izsvērt, kas dzīvē ir patiesi svarīgs un kas — ne. Ja mēs savus lēmumus un rīcību saskaņojam ar Bībelē atklāto patiesību, mūsu dzīve iegūst daudz dziļāku jēgu. (Lūkas 11:28.)

Skatīt arī Salamana Pamācības 3:5, 6, 13—18 un 1. Timotejam 6:9, 10.

 Mēs tikai īsumā apskatījām, kādas atbildes Bībele sniedz uz sešiem svarīgiem jautājumiem. Vai jūs vēlaties iegūt vairāk informācijas? Ja jūs esat cilvēks, kas apzinās savas garīgās vajadzības, jūs noteikti nodarbina vēl daudzi citi jautājumi. Iespējams, jūs vēlaties saprast, kāpēc tad, ja Dievam nav vienalga, kas ar mums notiek, viņš vēstures gaitā ir pieļāvis tik daudz ļaunuma un ciešanu. Varbūt jūs gribētu zināt, kā padarīt laimīgāku savu ģimenes dzīvi. Bībelē var atrast izsmeļošas un pārliecinošas atbildes gan uz šiem, gan uz neskaitāmiem citiem jautājumiem.

Tomēr mūsdienās daudzi vilcinās uzsākt Bībeles pētīšanu. Viņuprāt, Bībele ir pārāk apjomīga grāmata, ko vietām ir ļoti grūti saprast. Vai jūs vēlētos, lai kāds jums palīdzētu atrast Bībelē atbildes uz jums aktuāliem jautājumiem? Jehovas liecinieki piedāvā šādu palīdzību.

Pirmkārt, jums ir iespēja saņemt grāmatu Ko patiesībā māca Bībele?, kas ir izdota ar mērķi, lai palīdzētu aizņemtiem cilvēkiem iedziļināties Bībelē un iegūt skaidras atbildes uz saviem jautājumiem. Otrkārt, Jehovas liecinieki piedāvā bezmaksas Bībeles nodarbības. Pēc jūsu vēlēšanās pienācīgi sagatavots Bībeles skolotājs labprāt apciemos jūs mājās vai arī kādā citā piemērotā vietā, lai reizi nedēļā īsi apspriestu ar jums Bībeles tēmas. Miljoniem cilvēku visā pasaulē ir ļoti daudz guvuši, veltot laiku šādām Bībeles nodarbībām. Daudzi no viņiem ir nonākuši pie saviļņojoša secinājuma, ka ir atraduši patiesību.

Nav nekā labāka, ko cilvēks dzīvē varētu atrast. Bībeles patiesība atbrīvo no aizspriedumiem, neizpratnes un bailēm. Patiesība, ko cilvēks uzzina no Bībeles, dod pamatu cerībai uz nākotni, ļauj saskatīt dzīves jēgu un sagādā lielu prieku. Jēzus apsolīja: ”Jūs iepazīsiet patiesību un patiesība jūs atbrīvos.” (Jāņa 8:32.)