Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele. Kāda ir tās vēsts?

 1. NODAĻA

Radītājs dod cilvēkiem paradīzi

Radītājs dod cilvēkiem paradīzi

Dievs rada Visumu un dzīvību uz zemes. Viņš rada pilnīgu vīrieti un sievieti, dod viņiem par mājvietu skaistu dārzu, kā arī dod norādījumus, kas viņiem jāievēro.

BĪBELE sākas ar vienkāršiem, bet iespaidīgiem vārdiem: ”Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” (1. Mozus 1:1.) Tā Bībele iepazīstina ar galveno personu, par kuru tajā ir stāstīts, — visvareno Dievu Jehovu. Bībeles pirmais pants atklāj, ka Dievs ir mūsu planētas un visa milzīgā Visuma Radītājs. Tālāk ir stāstīts, kā vairākos garos laika posmos, kas Bībelē ir saukti par dienām, Dievs sagatavoja zemi par piemērotu dzīvesvietu cilvēkiem, radīdams visus dzīvās un nedzīvās dabas brīnumus.

Visizcilākā no Dieva radītajām būtnēm uz zemes bija cilvēks, kas bija veidots pēc Dieva līdzības — ar spēju atspoguļot Dieva Jehovas īpašības, piemēram, mīlestību un gudrību. Dievs radīja pirmo cilvēku no zemes pīšļiem. Viņš nosauca to par Ādamu un deva tam brīnišķīgu mājvietu — paradīzi jeb Ēdenes dārzu. Dievs pats bija ierīkojis šo dārzu, kurā bija daudz skaistu, auglīgu koku.

Dievs redzēja, ka cilvēkam nav labi būt vienam. Tāpēc, izmantodams vienu no Ādama ribām, viņš radīja sievieti un deva to Ādamam par sievu. Vēlāk pirmo sievieti nosauca par Ievu. Sajūsmināts par savu sievu, Ādams izsaucās: ”Šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas!” Dievs paskaidroja: ”Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.” (1. Mozus 2:22—24; 3:20.)

Dievs Ādamam un Ievai deva divus norādījumus. Pirmkārt, viņiem bija jāapstrādā un jākopj paradīzes dārzs un pamazām jāpiepilda zeme ar saviem pēcnācējiem. Otrkārt, Dievs viņiem aizliedza ēst augļus no viena koka — no ”laba un ļauna atzīšanas koka”. (1. Mozus 2:17.) Dievs brīdināja, ka tad, ja viņi pārkāps šo aizliegumu, viņi mirs. Dodams pirmajiem cilvēkiem šos norādījumus, Dievs tiem sniedza iespēju parādīt, ka tie atzīst viņu par savu valdnieku un pakļaujas viņa varai. Paklausot Dieva pavēlēm, viņi varēja arī apliecināt Dievam savu mīlestību un pateicību. Ādams un Ieva bija radīti pilnīgi, un nekas viņiem netraucēja pakļauties Dievam. Bībelē ir sacīts: ”Dievs pārbaudīja visu, ko Viņš bija darījis, un, lūk, viss bija ļoti labs.” (1. Mozus 1:31.)

1. Mozus grāmata, 1., 2. nodaļa.

Uzzināt vairāk

LABA VĒSTS NO DIEVA

Kāds ir Dieva nodoms par dzīvi uz zemes?

Bībelē ir paskaidrots, kāpēc Dievs radīja zemi, kad beigsies ciešanas, kas nākotnē gaida zemi un kas uz tās dzīvos.

ATMOSTIETIES!

Patiesība par radīšanu

Vai Bībelē lasāmais radīšanas apraksts ir saskaņā ar zinātniskiem faktiem?