Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele. Kāda ir tās vēsts?

 15. NODAĻA

Trimdā aizvestam pravietim Dievs dod ieskatu nākotnē

Trimdā aizvestam pravietim Dievs dod ieskatu nākotnē

Daniēls pravieto par Dieva Valstību un Mesijas atnākšanu. Babilona krīt.

DANIĒLS bija dievbijīgs jaunietis, ko aizveda gūstā uz Babilonu vēl pirms Jeruzalemes izpostīšanas. Viņam un vairākiem citiem ebreju jauniešiem, kas bija aizvesti gūstā no babiloniešu iekarotās Jūdejas, tika dāvāta nosacīta brīvība. Daniēls Babilonā nodzīvoja garu mūžu un pieredzēja bagātīgas svētības. Dievs pat izglāba viņu no nāves lauvu bedrē un ļāva viņam ieskatīties tālā nākotnē. Nozīmīgākie Daniēla pravietojumi ir saistīti ar Mesiju un viņa valdīšanu.

Daniēls uzzina, kad ieradīsies Mesija. Daniēlam tika darīts zināms, ka ”svaidītais valdnieks” jeb Mesija ieradīsies 69 gadu nedēļas pēc tam, kad būs izdota pavēle atjaunot Jeruzalemes mūrus. Šī pavēle izskanēja 455. gadā p.m.ē. — krietnu laiku pēc Daniēla nāves. Parasta nedēļa ilgst septiņas dienas, bet gadu nedēļa — septiņus gadus. Tātad 69 gadu nedēļas ilgst 483 gadus, un, skaitot 483 gadus no 455. gada p.m.ē., iegūstam mūsu ēras 29. gadu. Nākamajā nodaļā ir sīkāk aplūkots, kas norisinājās šajā gadā. Daniēls arī paredzēja, ka Mesija tiks nogalināts, lai kļūtu iespējama pārkāpumu izlīdzināšana. (Daniēla 9:24—26.)

Mesija kļūs par ķēniņu debesīs. Daniēls redzēja ļoti neparastu parādību: debess padebešos nāca ”kāds kā Cilvēka Dēls” un nostājās paša Dieva Jehovas priekšā. Tas bija Mesija, kam Jehova piešķīra ”varu, godību un valdīšanu”. Viņa ”ķēniņa valsts” pastāvēs mūžīgi. Daniēls uzzināja vēl kādu faktu par Mesijas Valstību, proti, kopā ar Mesiju valdīs arī citi — ”Visuaugstā svēto tauta”. (Daniēla 7:13, 14, 27.)

Dieva Valstība satrieks šīs pasaules valstis. Dievs Daniēlam piešķīra spēju izskaidrot sapni, kas bija ļoti satraucis Babilonijas valdnieku Nebukadnecaru. Valdnieks sapnī bija redzējis milzu tēlu, kam bija zelta galva, sudraba krūtis un rokas, vara vēders un gurni, dzelzs kājas un daļēji no dzelzs, daļēji no māla veidotas pēdas. Tad no kalna atraisījās akmens un gāzās lejup. Tas sašķaidīja tēla pēdas, un līdz ar to arī viss tēls sašķīda smalkās druskās. Daniēls paskaidroja, ka dažādās tēla daļas simbolizē pasaules lielvalstis, kas, sākot ar Babiloniju — zelta galvu —, pakāpeniski nomaina cita citu. Pravietis paredzēja, ka laikā, kad valdīs pēdējās šīs ļaunās pasaules politiskās varas, Dieva Valstība sāks rīkoties. Tā satrieks un iznīcinās visas pasaules valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi. (Daniēla 2. nodaļa.)

Kad Daniēls jau bija sasniedzis sirmu vecumu, viņš pieredzēja varenās Babilonas krišanu. Persiešu valdnieks Kīrs ieņēma pilsētu, kā pravieši bija paredzējuši. Drīz ebreji tika atbrīvoti no gūsta un varēja atgriezties dzimtajā zemē. Kā jau bija pravietots, tas notika 70 gadus pēc tam, kad viņi bija aizvesti trimdā. Uzticamu pārvaldnieku, priesteru un praviešu vadībā ebreji ar laiku atjaunoja Jeruzalemi un Jehovas templi. Bet kas notika, kad pagāja iepriekš minētie 483 gadi?

Daniēla grāmata.