Jēkabs, Pēteris, Jānis un Jūda raksta vēstules, lai mudinātu ticības biedrus saglabāt uzticību Dievam.

JĒKABS un Jūda bija Jēzus pusbrāļi, savukārt Pēteris un Jānis bija divi no Jēzus divpadsmit apustuļiem. Šie četri kristieši ir uzrakstījuši septiņas vēstules, kuras ir iekļautas Jaunajā Derībā. Šīs vēstules ir nosauktas to rakstītāju vārdos. Dieva iedvesmotie padomi, kas tajās lasāmi, palīdz kristiešiem saglabāt uzticību Dievam Jehovam un galveno uzmanību pievērst Dieva Valstībai.

Ticība. Patiesa ticība izpaužas ne tikai vārdos, bet arī darbos. Jēkabs rakstīja: ”Nedzīva ir ticība bez darbiem.” (Jēkaba 2:26.) Ja cilvēks arī pārbaudījumos neatkāpjas no ticības, vairojas viņa izturība. Lai spētu rīkoties pareizi, kristiešiem ir jālūdz Dievam gudrība, un viņiem nav iemesla šaubīties, ka Dievs labprāt to dos. Ar savu izturību Dieva kalpi izpelnās viņa labvēlību. (Jēkaba 1:2—6, 12.) Ja cilvēks ticībā saglabā uzticību Dievam, Dievs Jehova to neatstāj bez ievērības. Jēkaba vēstulē sacīts: ”Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums.” (Jēkaba 4:8.)

Kristieša ticībai jābūt tik stiprai, lai tā viņam dotu spēku pretoties kārdinājumiem un amorālai ietekmei. Morālā pagrimuma dēļ, kas valdīja tālaika sabiedrībā, Jūda savā vēstulē mudināja kristiešus ”turpināt cīņu par.. ticību”. (Jūdas 3.)

Uzvedība. Jehova prasa, lai viņa kalpi būtu svēti, — tas nozīmē, ka viņiem jābūt tīriem visās dzīves jomās. Pēteris mudināja: ”Topiet.. svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts: ”Esiet svēti, jo es [Jehova] esmu svēts.”” (1. Pētera 1:15, 16.) Norādīdams uz paraugu, kuram kristiešiem ir jāseko, Pēteris rakstīja: ”Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām.” (1. Pētera 2:21.) Kaut arī kristiešiem reizēm varbūt ir jācieš tāpēc, ka viņi turas pie Dieva normām, viņi saglabā ”labu sirdsapziņu”. (1. Pētera 3:16, 17.) Pēteris aicināja kristiešus būt stipriem ”svētā dzīvē un dievbijībā”, gaidot Dieva tiesas dienu un viņa apsolīto jauno pasauli, kur ”taisnība mājo”. (2. Pētera 3:11—13.)

”Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums.” (Jēkaba 4:8.)

Mīlestība. ”Dievs ir mīlestība,” rakstīja apustulis Jānis. Viņš uzsvēra, ka Dievs ir pierādījis savu lielo mīlestību, sūtīdams Jēzu ”mūsu grēku izpirkšanai”. Jānis arī paskaidroja, kā kristiešiem ir jāatsaucas uz šo mīlestību. Viņš rakstīja: ”Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.” (1. Jāņa 4:8—11.) Mīlestību pret ticības biedriem var apliecināt, piemēram, laipni viņus uzņemot un parādot viņiem viesmīlību. (3. Jāņa 5—8.)

Bet kā Jehovas kalpi var apliecināt savu mīlestību pret Jehovu? Jānis sniedza šādu atbildi: ”Tā ir mīlestība uz Dievu, ka turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti.” (1. Jāņa 5:3, Jaunā Derība, 2007. gada izdevums; 2. Jāņa 6.) Tie, kas aiz mīlestības paklausa Dievam, nekad nezaudēs Dieva mīlestību, un viņš tiem ļaus ”iemantot mūžīgo dzīvību”. (Jūdas 21.)

Jēkaba vēstule; 1. Pētera vēstule; 2. Pētera vēstule; 1. Jāņa vēstule; 2. Jāņa vēstule; 3. Jāņa vēstule; Jūdas vēstule.