Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele. Kāda ir tās vēsts?

 21. NODAĻA

Jēzus ir dzīvs!

Jēzus ir dzīvs!

Jēzus parādās saviem sekotājiem, lai tos mācītu un iedrošinātu.

TREŠAJĀ dienā pēc Jēzus nāves dažas sievietes, kas bija viņa mācekles, atklāja, ka akmens, kas noslēdza ieeju Jēzus kapā, ir novelts malā un kaps ir tukšs.

Sievietēm parādījās divi eņģeļi. Viens no tiem teica: ”Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, ..viņš ir augšāmcēlies.” (Marka 16:6.) Sievietes tūlīt steidzās pavēstīt šo ziņu apustuļiem un ceļā sastapa Jēzu, kas viņām sacīja: ”Nebīstieties, eita un sakait to maniem brāļiem, lai viņi noiet uz Galileju, un tur viņi mani redzēs.” (Mateja 28:10.)

Tajā pašā dienā divi mācekļi no Jeruzalemes gāja uz Emavas pilsētiņu. Pa ceļam viņiem piebiedrojās kāds svešinieks, kas jautāja, par ko viņi runā. Īstenībā tas bija augšā celtais Jēzus, tikai viņš bija parādījies citā izskatā, tāpēc mācekļi viņu uzreiz nepazina. Noskumuši viņi tam atbildēja, ka tikko ir runājuši par Jēzu. Tad svešinieks viņiem sāka izskaidrot, kas Svētajos Rakstos ir teikts par Mesiju. Jēzus bija piepildījis pravietojumus par Mesiju līdz sīkākajai detaļai. * Kad mācekļi aptvēra, ka svešinieks ir pats Jēzus, kas kā garīga būtne ir celts augšā no nāves, Jēzus nozuda viņu acīm.

Abi mācekļi nekavējoties atgriezās Jeruzalemē un uzmeklēja apustuļus, kas bija sapulcējušies aiz slēgtām durvīm. Kamēr šie divi stāstīja pārējiem, ko bija pieredzējuši, mācekļu vidū parādījās Jēzus. Pārsteigtie Jēzus sekotāji gandrīz nespēja noticēt savām acīm. ”Kāpēc tādas šaubas ceļas jūsu sirdīs?” Jēzus jautāja. ”Stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšāmcelties no miroņiem trešā dienā.” (Lūkas 24:38, 46.)

Pēc augšāmcelšanas Jēzus 40 dienu laikā vairākkārt parādījās saviem mācekļiem. Vienā gadījumā viņu redzēja vairāk nekā 500 cilvēku. Visticamāk, tieši šajā reizē viņš tiem deva svarīgu uzdevumu, teikdams: ”Eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās.. mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.” (Mateja 28:19, 20.)

Kad Jēzus pēdējo reizi uz zemes tikās ar saviem vienpadsmit uzticīgajiem apustuļiem, viņš tiem apsolīja: ”Jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki.. līdz pašam pasaules galam.” (Apustuļu darbi 1:8.) Tad Jēzus sāka celties augšup, mākonis aizsedza viņu mācekļu skatieniem, un Jēzus pacēlās debesīs.

Mateja evaņģēlijs, 28. nodaļa; Marka evaņģēlijs, 16. nodaļa; Lūkas evaņģēlijs, 24. nodaļa; Jāņa evaņģēlijs, 20., 21. nodaļa; 1. vēstule korintiešiem, 15. nodaļa, 5., 6. pants.

^ 6. rk. Jēzus piepildīto pravietojumu piemēri ir minēti šīs brošūras 14., 15. un 16. nodaļā, kā arī grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? pielikumā ”Jēzus Kristus — apsolītais Mesija”.