Jehova norāda, ka Jēzus no Nācaretes ir sen apsolītais Mesija.

JEHOVA palīdzēja cilvēkiem saprast, kurš ir apsolītais Mesija. Noskaidrosim, kā viņš to darīja. Aptuveni četrus gadsimtus pēc tam, kad bija pabeigta Vecā Derība, pie kādas jaunavas, vārdā Marija, kas dzīvoja Galilejas pilsētā Nācaretē, ieradās neparasts viesis. Marijai parādījās eņģelis Gabriēls, kas viņai pavēstīja, ka Dievs izmantos savu aktīvo spēku jeb svēto garu un tāpēc Marija, kaut arī viņa ir jaunava, dzemdēs dēlu. Šis dēls kļūs par sengaidīto ķēniņu, un viņa vara ilgs mūžīgi. Tas būs paša Dieva Dēls, kura dzīvību Dievs pārcels no debesīm Marijas klēpī.

Marija bija gatava pazemīgi pakļauties Dieva gribai. Viņas līgavainis, namdaris Jāzeps, apprecēja Mariju, kad Dieva sūtīts eņģelis viņam bija atklājis, kāds ir Marijas grūtniecības cēlonis. Taču pravietojumā bija teikts, ka Mesija piedzims Betlēmē, bet līdz šai mazajai pilsētiņai no Nācaretes bija tāls ceļš — kādi 150 kilometri. (Mihas 5:1.) Kā šis pravietojums varēja piepildīties?

Pirms bērns bija nācis pasaulē, Romas valdnieks izdeva pavēli veikt tautas skaitīšanu, un iedzīvotājiem bija jādodas reģistrēties tajās pilsētās, no kurām viņi bija cēlušies. Gan Jāzepa, gan Marijas saknes acīmredzot bija meklējamas Betlēmē, tāpēc Jāzeps ar Mariju, kas gaidīja bērnu, devās uz turieni. (Lūkas 2:3.) Betlēmē viņiem nācās pārlaist nakti kūtī. Šajā necilajā vietā Marijai piedzima dēls, un viņa to ieguldīja silē. Tad Dievs sūtīja eņģeli paziņot ganiem, kas laukā sargāja savus lopus, ka tikko dzimušais bērns ir apsolītais Mesija jeb Kristus.

Vēlāk arī citi apliecināja, ka Jēzus ir Mesija. Pravietis Jesaja sen bija paredzējis, ka nāks kāds, kas sagatavos ceļu, lai Mesija varētu veikt savu darbu. (Jesajas 40:3.) Šis ceļa sagatavotājs bija Jānis Kristītājs. Kad Jēzus, jau būdams pieaudzis, nāca pie Jāņa, Jānis par viņu sacīja: ”Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku.” Vairāki Jāņa mācekļi tūlīt kļuva par Jēzus sekotājiem. Viens no viņiem teica: ”Mēs esam atraduši Mesiju.” (Jāņa 1:29, 36, 41.)

Bija arī citi pierādījumi, ka Jēzus ir ilgi gaidītais Mesija. Kad Jānis kristīja Jēzu, pats Jehova runāja no debesīm. Viņš ar savu svēto garu iecēla Jēzu par Mesiju un sacīja: ”Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts.” (Mateja 3:16, 17.) Apsolītais Mesija bija ieradies!

Kad tas notika? Šis notikums risinājās mūsu ēras 29. gadā, tieši tad, kad beidzās Daniēla pravietotie 483 gadi. Šie un vēl daudzi citi pierādījumi nepārprotami apstiprina, ka Jēzus ir Mesija jeb Kristus. Kādu vēsti viņš sludināja, kad dzīvoja šeit uz zemes?

Mateja evaņģēlijs, 1.—3. nodaļa; Marka evaņģēlijs, 1. nodaļa; Lūkas evaņģēlijs, 2. nodaļa; Jāņa evaņģēlijs, 1. nodaļa.