Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele. Kāda ir tās vēsts?

 5. NODAĻA

Dievs svētī Ābrahāmu un viņa ģimeni

Dievs svētī Ābrahāmu un viņa ģimeni

Ābrahāma pēcnācēju skaits aug. Dievs aizsargā Jāzepu Ēģiptē.

JEHOVA zināja, ka tam, kurš viņam ir pats dārgākais, būs jācieš un jāmirst. To var secināt no vārdiem, ko Dievs izteica 1. Mozus grāmatas 3. nodaļas 15. pantā lasāmajā pravietojumā. Cik liels bija upuris, ko Dievs nesa? To ilustrē kāds Bībelē aprakstīts gadījums. Dievs prasīja, lai Ābrahāms upurētu savu mīļoto dēlu Īzāku.

Ābrahāmam bija stipra ticība. Dievs taču viņam bija apsolījis, ka glābējs jeb ”dzimums” nāks no Īzāka pēcnācējiem. Ābrahāms ticēja, ka Dievs var piecelt Īzāku no mirušajiem, ja tas būs vajadzīgs, un tāpēc bija gatavs paklausīt Dievam un upurēt savu dēlu. Bet tad, kad Ābrahāms jau grasījās to darīt, Dieva sūtīts eņģelis viņu apturēja. Dievs atzinīgi novērtēja Ābrahāma gatavību upurēt pašu dārgāko un atkārtoja uzticīgajam patriarham savus solījumus.

Vēlāk Īzākam piedzima divi dēli, Ēzavs un Jēkabs. Atšķirībā no Ēzava, Jēkabs turēja cieņā Dieva apsolījumus, un par to viņš tika atalgots. Dievs Jēkabam deva jaunu vārdu un nosauca viņu par Izraēlu, un no Izraēla divpadsmit dēliem cēlās divpadsmit izraēliešu ciltis. Bet kā no Jēkaba ģimenes izauga liela tauta?

Viss sākās ar to, ka Jēkaba vecākie dēli sāka apskaust savu jaunāko brāli Jāzepu. Viņi pārdeva to verdzībā, un Jāzeps tika aizvests uz Ēģipti, taču Dievs svētīja šo drosmīgo un uzticīgo jaunekli. Lai arī Jāzeps Ēģiptē pieredzēja grūtus laikus, galu galā Ēģiptes faraons viņam piešķīra lielu varu. Tieši tajā laikā Jēkabs sūtīja savus dēlus uz Ēģipti pirkt pārtiku, jo bija izcēlies liels bads. Izrādījās, ka Jāzeps ir iecelts par visu labības krājumu pārzini. Tā Jāzeps atkal satika savus brāļus, un, redzēdams, ka tie ir nožēlojuši izdarīto, viņš tiem piedeva un palīdzēja visai ģimenei pārcelties uz Ēģipti. Jāzepa radiem tika piešķirta auglīga zeme, kur viņi varēja dzīvot pārticībā un pieaugt skaitā. Jāzeps saprata, ka notikumus bija vadījis Dievs, lai īstenotu savus solījumus.

Mūža nogali Jēkabs aizvadīja Ēģiptē savas kuplās ģimenes lokā. Uz nāves gultas viņš paredzēja, ka apsolītais ”dzimums” būs varens valdnieks, kas nāks no viņa dēla Jūdas pēcnācējiem. Vairākus gadu desmitus vēlāk Jāzeps pirms nāves pravietoja, ka kādu dienu Dievs izvedīs Jēkaba pēcnācējus no Ēģiptes.

1. Mozus grāmata, 20.—50. nodaļa; Vēstule ebrejiem, 11. nodaļa, 17.—22. pants.