Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele. Kāda ir tās vēsts?

 4. NODAĻA

Dievs slēdz derību ar Ābrahāmu

Dievs slēdz derību ar Ābrahāmu

Ābrahāms ticībā paklausa Dievam, un Dievs Jehova apsola viņu svētīt un vairot viņa pēcnācējus.

APTUVENI 350 gadus pēc Noas plūdiem piedzima patriarhs Ābrahāms. Viņš dzīvoja plaukstošajā Ūras pilsētā (mūsdienu Irākas teritorijā). Ābrahāmam bija izcila ticība, bet pienāca laiks, kad tā tika nopietni pārbaudīta.

Jehova lika Ābrahāmam atstāt dzimto pusi un doties uz svešu zemi — uz Kanaānu. Ābrahāms bez vilcināšanās paklausīja. Viņš ņēma savu sievu Sāru, brāļadēlu Latu un visu pārējo saimi un devās garajā ceļā uz Kanaānu, kur viņi apmetās uz dzīvi teltīs. Jehova slēdza ar Ābrahāmu derību un apsolīja Ābrahāmam, ka liks no viņa celties lielai tautai, ka ar viņa starpniecību tiks svētītas visas zemes tautas un ka viņa pēcnācēji iegūs savā īpašumā Kanaāna zemi.

Ar laiku Ābrahāms un Lats kļuva bagāti — viņiem piederēja lieli ganāmpulki. Tā kā sāka trūkt ganību, Ābrahāms augstsirdīgi piedāvāja Latam pirmajam izvēlēties, kurā apvidū viņš grib dzīvot. Lats izraudzījās auglīgo Jordānas apgabalu un apmetās netālu no Sodomas, bet Sodomas iedzīvotāji bija izvirtuši un ļauni.

Vēlāk Dievs Jehova apsolīja Ābrahāmam, ka viņa pēcnācēju būs tik daudz kā zvaigžņu debesīs. Ābrahāms paļāvās uz šo solījumu. Taču Ābrahāma sievai Sārai ilgu laiku nebija bērnu. Kad Ābrahāms bija 99 gadus vecs un Sārai bija jau gandrīz 90 gadu, Dievs teica Ābrahāmam, ka viņam un Sārai būs dēls. Tā tiešām notika, un Sārai piedzima Īzāks. Ābrahāmam bija arī citi bērni, bet Dievs norādīja, ka Ēdenē apsolītais glābējs nāks tieši no Īzāka pēcnācējiem.

Tikmēr Lats ar savu ģimeni dzīvoja Sodomā, tomēr viņš nepārņēma pilsētas iedzīvotāju amorālo dzīvesveidu. Kad Jehova nolēma iznīcināt Sodomu, viņš sūtīja eņģeļus, lai tie brīdinātu taisno Latu. Eņģeļi mudināja Latu ar ģimeni bēgt no Sodomas un neskatīties atpakaļ. Tad Dievs lika līt sēram un ugunij pār Sodomu un netālo Gomoru, kuras iedzīvotāji bija tikpat ļauni kā sodomieši, un visi šo pilsētu iemītnieki aizgāja bojā. Lats un abas viņa meitas izglābās, taču Lata sieva bēgot atskatījās, iespējams, tāpēc, ka viņai bija žēl atstāt mantas, kas bija palikušas pilsētā. Nepaklausība viņai maksāja dzīvību.

1. Mozus grāmata, 11. nodaļa, 10. pants—19. nodaļa, 38. pants.