Dumpīgs eņģelis pamudina pirmos cilvēkus, Ādamu un Ievu, sacelties pret Dieva varu, un tāpēc cilvēku dzīvē ienāk grēks un nāve.

JAU ilgi pirms cilvēku radīšanas Dievs radīja neskaitāmas neredzamas garīgas būtnes — eņģeļus. Ēdenes dārzā kāds dumpīgs eņģelis, kas vēlāk tika nosaukts par Sātanu un Velnu, ar viltu pārliecināja Ievu ēst tā koka augli, no kura Dievs bija aizliedzis ēst.

Radīdams iespaidu, it kā runātu čūska, Sātans runāja ar Ievu. Viņš tai lika noprast, ka Dievs slēpj no cilvēkiem kaut ko labu. Šis eņģelis Ievai teica, ka viņa un viņas vīrs nemirs, ja ēdīs aizliegto augli. Tā Sātans apvainoja Dievu melos. Viņš deva mājienu, ka nepaklausība Dievam dos cilvēkiem īpašas zināšanas un brīvību. Taču tie bija meli — paši pirmie meli, kas ir izskanējuši uz zemes. Būtībā Sātans apstrīdēja Dieva tiesības uz augstāko varu, apšaubīdams, vai Dievs valda taisnīgi un vai Dieva valdīšana nāk par labu viņa radītajām būtnēm.

Ieva noticēja Sātana meliem. Viņa iekāroja un ēda aizliegtā koka augli. Pēc tam viņa deva aizliegto augli savam vīram, un arī viņš to ēda. Tā viņi abi grēkoja. Varētu likties, ka viņi neizdarīja neko īpašu, bet īstenībā šī rīcība bija sacelšanās pret Dievu. Ar savu apzināto lēmumu pārkāpt Dieva pavēli Ādams un Ieva sacēlās pret Radītāja varu, kurš viņiem bija devis visu, kas viņiem bija, arī pilnīgu dzīvību.

Dzimums ”tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī”. (1. Mozus 3:15.)

Dievs sauca dumpiniekus pie atbildības. Viņš izteica pravietojumu, ka nāks ”dzimums” jeb glābējs, kurš iznīcinās Sātanu, ko pravietojumā simbolizē čūska. Ādams un Ieva bija pelnījuši nāvi, bet Dievs spriedumu neizpildīja uzreiz, tā parādīdams žēlsirdību viņu vēl nedzimušajiem pēcnācējiem. Ādama un Ievas pēcnācējiem šis pravietojums deva cerību, jo tas atklāja, ka Dievs grasās sūtīt ”dzimumu”, kas izlabos dumpja traģiskās sekas. Bībeles rakstīšanas gaitā Dievs pakāpeniski darīja zināmu, kā piepildīsies viņa nodoms par gaidāmo glābēju un kurš būs šis glābējs.

Dievs izraidīja Ādamu un Ievu no paradīzes. Turpmāk viņiem bija smagi jānopūlas, lai apstrādātu zemi aiz Ēdenes dārza robežām un sagādātu sev iztiku. Pēc kāda laika Ieva ieņēma bērnu, un pasaulē nāca Ādama un Ievas pirmdzimtais dēls Kains. Vēlāk viņiem piedzima Ābels, Sets, kurš kļuva par Noas priekšteci, un vēl citi dēli un meitas.

1. Mozus grāmata, 3.—5. nodaļa; Atklāsmes grāmata, 12. nodaļa, 9. pants.