Kad Jēzus Galilejā tikās ar saviem sekotājiem, viņš tiem deva ļoti svarīgu norādījumu: ”Ejiet un gatavojiet par mācekļiem cilvēkus visās zemēs! Māciet tiem visu, ko es jums mācīju, un kristījiet tos!” Viņš arī apsolīja: ”Es vienmēr būšu ar jums!”

40 dienu laikā pēc augšāmcelšanas Jēzus parādījās vairākiem simtiem mācekļu Galilejā un Jeruzālemē. Viņš deva tiem svarīgas pamācības un veica daudz brīnumu. Tad Eļļas kalnā Jēzus pēdējo reizi tikās ar saviem mācekļiem.

Jēzus bija sacījis: ”Neejiet prom no Jeruzālemes! Gaidiet to, ko Tēvs ir apsolījis!” Apustuļi nebija sapratuši viņa teikto, tāpēc vaicāja: ”Vai tu tagad kļūsi par izraēliešu ķēniņu?” Jēzus viņiem atbildēja: ”Vēl nav pienācis Jehovas noliktais laiks, kad man jākļūst par ķēniņu. Drīz jūs saņemsiet spēku no svētā gara un būsiet mani liecinieki. Ejiet sludināt Jeruzālemē, Jūdejā, Samarijā un līdz pat tālākajiem zemes galiem!”

Tad Jēzus tika pacelts debesīs un mākonis viņu aizsedza. Mācekļi skatījās augšup, bet viņu vairs neredzēja.

Mācekļi aizgāja no Eļļas kalna un devās uz Jeruzālemi. Viņi regulāri pulcējās kopā kādā augšistabā un teica lūgšanas. Viņi gaidīja, kad Jēzus viņiem dos turpmākos norādījumus.

”Labā vēsts par valstību tiks sludināta pa visu apdzīvoto zemi par liecību visām tautām, un tad nāks gals.” (Mateja 24:14)