Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 91. STĀSTS

Jēzus ir piecelts no nāves

Jēzus ir piecelts no nāves

Pēc Jēzus nāves kāds bagāts vīrs, vārdā Jāzeps, lūdza Pilātam atļauju noņemt mirušo Jēzu no staba. Jāzeps ietina mirušo smalkā lina audeklā kopā ar smaržvielām un ielika jaunā kapavietā. Kapa ieejai priekšā viņš aizvēla lielu akmeni. Virspriesteri sacīja Pilātam: ”Mums ir aizdomas, ka Jēzus mācekļi var paņemt mirušo un teikt, ka viņš ir piecēlies no nāves.” Pilāts tiem atbildēja: ”Aizzīmogojiet kapu un nolieciet pie tā sargus!”

Trīs dienas vēlāk agri no rīta pie kapa atnāca dažas sievietes un ieraudzīja, ka akmens no ieejas ir novelts. Iekšpusē sievietes uzrunāja eņģelis: ”Nebaidieties! Jēzus ir piecelts no nāves. Ejiet un sakiet mācekļiem, lai tie dodas uz Galileju viņu satikt!”

Marija Magdalēna nevilcinoties devās sameklēt Pēteri un Jāni. Viņa tiem teica: ”Kāds ir paņēmis Jēzu!” Pēteris un Jānis steidzās uz kapavietu. Atraduši to tukšu, tie gāja atpakaļ uz mājām.

Kad Marija Magdalēna atgriezās pie kapa, iekšpusē viņa ieraudzīja divus eņģeļus un sacīja tiem: ”Es nezinu, kur viņi ir likuši manu Kungu.” Tad viņa ieraudzīja kādu vīru, ko noturēja par dārznieku, un vērsās pie tā: ”Kungs, lūdzu, pasaki man, kur tu viņu liki!” Šis vīrs viņu uzrunāja, teikdams: ”Marija!”, un viņa saprata, ka tas ir Jēzus. Marija iesaucās: ”Skolotāj!” — un satvēra viņu. Jēzus viņai teica: ”Ej un pasaki maniem brāļiem, ka esi mani redzējusi!” Marija nekavējoties devās pie mācekļiem un pastāstīja, ka redzēja Jēzu.

Vēlāk tajā pašā dienā divi mācekļi gāja no Jeruzālemes uz Emmausu. Ceļā tiem piebiedrojās kāds vīrs un jautāja, par ko tie sarunājas. Tie atbildēja: ”Vai tu neesi dzirdējis? Pirms trim dienām virspriesteri nonāvēja Jēzu. Bet tikko kādas sievietes  esot teikušas, ka viņš ir dzīvs!” Vīrs jautāja: ”Vai jūs neticat praviešiem? Viņi ir teikuši, ka Kristum ir jāmirst un tad jātiek pieceltam no nāves.” Viņš turpināja tiem izskaidrot Rakstus. Kad viņi nonāca Emmausā, mācekļi aicināja, lai vīrs nāk kopā ar tiem. Vakariņās, kad viņš teica lūgšanu par maizi, tie saprata, ka šis vīrs ir Jēzus. Pēc brīža viņš nozuda.

Abi mācekļi steidzās uz Jeruzālemi, kur kādā namā bija sapulcējušies apustuļi, un pastāstīja par notikušo. Pēkšņi parādījās Jēzus. Sākumā apustuļi neticēja, ka tas ir Jēzus. Tad viņš sacīja: ”Paskatieties uz manām rokām, pieskarieties man! Ir rakstīts, ka Jēzum jātiek pieceltam no nāves!”

”Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nevar nonākt pie Tēva citādi kā vien caur mani.” (Jāņa 14:6)