Neilgi pēc kristīšanās Jēzus sāka sludināt, ka Dieva valstība ir tuvu. Jēzus ceļoja pa Galileju un Jūdeju kopā ar saviem mācekļiem. Kad Jēzus atgriezās Nācaretē — pilsētā, kurā bija uzaudzis —, viņš aizgāja uz sinagogu, atvēra Jesajas rakstu rulli un nolasīja: ”Jehova man ir devis svēto garu, lai es varētu sludināt labo vēsti.” Ko šie vārdi nozīmēja? Tie nozīmēja, ka galvenais iemesls, kāpēc Jēzus saņēma svēto garu, bija sludināt labo vēsti, nevis darīt brīnumus, lai gan tieši tos cilvēki vēlējās redzēt visvairāk. Tad viņš sacīja: ”Šodien šis pravietojums ir piepildījies.”

Pēc tam Jēzus aizgāja pie Galilejas jūras, kur sastapa četrus zvejniekus, kas kļuva par viņa mācekļiem. Viņš tos aicināja, sacīdams: ”Nāciet man līdzi, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem!” Tie bija Pēteris, Andrejs, Jēkabs un Jānis. Bez kavēšanās viņi atstāja savu nodarbošanos un sekoja Jēzum. Jēzus ar mācekļiem apstaigāja visu Galileju, sludinādami par Jehovas valstību. Viņi sludināja sinagogās, tirgus laukumos un ielās. Lai kur viņi ietu, viņiem sekoja daudz ļaužu. Ziņas par Jēzu izplatījās tuvu un tālu, līdz pat Sīrijai.

Ar laiku dažiem mācekļiem Jēzus deva spēku dziedināt cilvēkus un izdzīt dēmonus. Viņš sludināja pa pilsētām un ciemiem, un daudzi gāja viņam līdzi. Vairākas dievbijīgas sievietes, piemēram, Marija Magdalēna, Joanna un Zuzanna, apņēmās gādāt par Jēzu un viņa sekotājiem.

Apmācījis savus mācekļus, Jēzus sūtīja viņus sludināt. Galilejā vēl daudzi citi kļuva par mācekļiem un kristījās. Par mācekļiem vēlējās kļūt tik daudzi, ka Jēzus tos salīdzināja ar labības lauku, kas ir gatavs pļaujai. Viņš sacīja: ”Lūdziet Jehovu, lai tas izsūta vairāk strādnieku ražas novākšanai!” Vēlāk viņš izraudzījās 70 mācekļus un sūtīja tos pa divi sludināt  visā Jūdejā. Viņi mācīja par valstību visdažādākajiem cilvēkiem. Kad mācekļi atgriezās pie Jēzus, viņi aizrautīgi stāstīja, ko bija pieredzējuši. Velns nekādi nespēja apturēt sludināšanu.

Jēzus parūpējās, lai mācekļi varētu turpināt šo svarīgo darbu arī pēc tam, kad viņš būs atgriezies debesīs. Viņš tiem pavēlēja: ”Sludiniet labo vēsti pa visu zemi! Māciet cilvēkiem Dieva Rakstus un kristījiet tos!”

”Arī citās pilsētās man jāsludina labā vēsts par Dieva valstību, jo tāpēc es esmu sūtīts.” (Lūkas 4:43)