CILVĒKI, kas tic trīsvienībai, apgalvo, ka Dievu veido trīs personas — Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Visas šīs personas tiek uzskatītas par savstarpēji vienlīdzīgām, visvarenām un tādām, kurām nav bijis sākuma. Tātad, saskaņā ar mācību  par trīsvienību, Tēvs ir Dievs, Dēls ir Dievs, un Svētais Gars ir Dievs, tomēr ir tikai viens Dievs.

Daudzi trīsvienības piekritēji atzīst, ka viņi nespēj izskaidrot šo mācību, bet viņiem, iespējams, šķiet, ka tā ir atrodama Bībelē. Ievērības cienīgs ir fakts, ka vārds ”trīsvienība” Bībelē neparādās. Bet varbūt tajā tomēr netieši ir norādīts uz trīsvienības pastāvēšanu? Pievērsīsim uzmanību kādam Bībeles pantam, ko bieži min trīsvienības aizstāvībai.

”VĀRDS BIJA DIEVS”

Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas 1. pantā ir teikts: ”Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.” Tālāk tajā pašā nodaļā apustulis Jānis nepārprotami paskaidro, ka ”Vārds” ir Jēzus. (Jāņa 1:14.) Tā kā Vārds ir nosaukts par Dievu, daudzi secina, ka Dēls un Tēvs ir daļa no viena un tā paša Dieva.

Taču jāpatur prātā, ka šī Bībeles daļa tika sarakstīta grieķu valodā, bet vēlāk no grieķu valodas pārtulkota citās valodās. Vairāki Bībeles tulkotāji nav lietojuši frāzi ”Vārds bija Dievs”. Balstoties uz savām zināšanām par Bībeles grieķu valodu, viņi ir secinājuši, ka šī teksta vieta jātulko citādi. Lūk, piemēram, kā skan daži tulkojumi: ”Logoss [Vārds] bija dievišķs.” (A New Translation of the Bible.) ”Vārds bija dievs.” (The New Testament in an Improved Version.) ”Vārds bija ar Dievu, un tam bija Dieva daba.” (The Translator’s New Testament.) Šie tulkojumi neliek domāt, ka Vārds ir pats Dievs. Ņemot vērā Vārda augsto stāvokli Jehovas radīto būtņu vidū, viņš ir saukts par ”dievu”, lai norādītu uz viņa varenību.

JĀUZZINA VAIRĀK FAKTU

Lielākā daļa cilvēku nepārzina Bībeles grieķu valodu. Kā tādā gadījumā lai noskaidro, ko īsti nozīmē apustuļa Jāņa  rakstītie vārdi? Padomāsim par šādu piemēru: skolotājs skaidro skolniekiem kādu jautājumu, bet skolniekiem ir dažādi viedokļi par to, kā šis skaidrojums būtu jāsaprot. Kā skolnieki varētu iegūt pareizo sapratni? Viņi varētu lūgt skolotājam papildu paskaidrojumus, kas padarītu jautājumu labāk saprotamu. Tāpat, lai saprastu Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas 1. panta nozīmi, ir ieteicams izpētīt, kas vēl Jāņa evaņģēlijā sacīts par stāvokli, kādu ieņem Jēzus. Uzzinot vairāk par to, būs iespējams izdarīt pareizo secinājumu.

Lūk, piemēram, ko Jānis raksta 1. nodaļas 18. pantā: ”[Visvareno] Dievu neviens nekad nav redzējis.” Taču cilvēki ir redzējuši Jēzu, Dēlu, jo Jānis raksta: ”Vārds [Jēzus] tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību.” (Jāņa 1:14.) Kā gan Dēls varētu būt daļa no Visvarenā Dieva? Turklāt Jānis raksta, ka Vārds bija ”pie Dieva”. Nav iespējams būt pie kāda un tajā pašā laikā būt šai personai. Savukārt Jāņa evaņģēlija 17. nodaļas 3. pantā Jēzus nepārprotami runā par sevi un savu debesu Tēvu kā par divām dažādām personām. Savu Tēvu viņš sauc par ”vienīgo patieso Dievu”. Evaņģēlija nobeigumā Jānis rezumē iepriekš teikto ar vārdiem: ”Šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls.” (Jāņa 20:31.) Kā redzams, viņš dēvē Jēzu nevis par Dievu, bet par Dieva Dēlu. Šī Jāņa evaņģēlijā ietvertā papildu informācija ļauj saprast, ko nozīmē 1. nodaļas 1. pants. Jēzus jeb Vārds ir ”dievs” tajā ziņā, ka ieņem augstu stāvokli, bet viņš nav Visvarenais Dievs.

KAS TO VAR APSTIPRINĀT

Atcerēsimies piemēru ar skolotāju un skolniekiem. Ko varētu darīt skolnieki, kurus vēl aizvien māc šaubas, kaut arī viņi jau ir dzirdējuši skolotāja papildu paskaidrojumus? Viņi varētu pavaicāt, ko par šo jautājumu domā kāds cits skolotājs. Ja otrs skolotājs apstiprinātu to, ko ir teicis pirmais, lielākajai daļai skolnieku ar to droši vien pietiktu. Tāpat, ja jums nav īstas pārliecības, ko Jānis patiesībā rakstīja par attiecībām starp Jēzu un Visvareno Dievu, jūs  varētu noskaidrot, ko ir teikuši citi Bībeles sarakstītāji. Piemēram, paskatīsimies, ko rakstīja Matejs. Viņš citēja Jēzus vārdus par pašreizējās sistēmas galu: ”Dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, kā vien Tēvs.” (Mateja 24:36.) Kā šie vārdi apstiprina, ka Jēzus nav Visvarenais Dievs?

Jēzus norādīja, ka Tēvs zina vairāk nekā Dēls. Ja Jēzus būtu daļa no Visvarenā Dieva, viņš zinātu to pašu, ko zina viņa Tēvs. Tātad Dēls un Tēvs nevar būt vienlīdzīgi. Daži varbūt iebildīs: ”Jēzum bija divas dabas, un šeit viņš runā no cilvēka viedokļa.” Bet, pat ja tas tā būtu, ko lai saka par svēto garu? Ja tas kopā ar Tēvu ir daļa no viena un tā paša Dieva, kāpēc tad Jēzus neteica, ka svētais gars zina to pašu, ko Tēvs?

Padziļinot savas zināšanas par Bībeli, jūs redzēsiet, ka ar šo jautājumu ir saistīti arī daudzi citi Bībeles panti. Tie visi apstiprina patiesību par Tēvu, Dēlu un svēto garu. (Psalms 90:2; Apustuļu darbi 7:55; Kolosiešiem 1:15.)