Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko patiesībā māca Bībele?

 PIELIKUMS

Kas ir tiesas diena?

Kas ir tiesas diena?

KĀ JŪS iztēlojaties tiesas dienu? Daudzi iedomājas neskaitāmus cilvēkus, kas cits pēc cita stājas Dieva troņa priekšā un saņem savu spriedumu. Daļa tiek atalgoti ar svētlaimi debesīs, bet citus gaida mūžīgas mocības. Taču Bībelē šis laiks ir attēlots pavisam citādi. Dieva Rakstos par to runāts nevis kā par biedējošu laiku, bet kā par cerību un atjaunotnes laiku.

Atklāsmes grāmatas 20. nodaļas 11. un 12. pantā var lasīt, kā tiesas dienu apraksta apustulis Jānis: ”Es redzēju lielu baltu goda krēslu un to, kas tanī sēdēja; no viņa vaiga bēga zeme un debess, un tiem nebija kur palikt. Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā: un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem.” Kas ir šeit aprakstītais Tiesnesis?

Augstākais cilvēces Tiesnesis ir Dievs Jehova, taču spriest tiesu viņš ir uzticējis kādam citam. Kā rakstīts Apustuļu darbu grāmatas 17. nodaļas 31. pantā, apustulis Pāvils izteicās, ka Dievs ir ”nolicis dienu, kuŗā viņš pasauli taisnīgi  tiesās caur kādu vīru, ko viņš izredzējis”. Šis izredzētais Tiesnesis ir augšā celtais Jēzus Kristus. (Jāņa 5:22.) Bet kad sākas tiesas diena? Un cik ilgi tā turpinās?

No Atklāsmes grāmatas var redzēt, ka tiesas diena sāksies pēc Armagedona cīņas, kurā tiks iznīcināta Sātana sistēma uz zemes. * (Atklāsmes 16:14, 16; 19:19—20:3.) Pēc Armagedona Sātans un viņa dēmoni uz tūkstoš gadiem tiks ieslodzīti bezdibenī. Tajā laikā 144 tūkstoši Kristus līdzmantinieku būs tiesneši un ”valdīs kopā ar Kristu tūkstoš gadu”. (Atklāsmes 14:1—3; 20:1—4; Romiešiem 8:17.) Tiesas diena nerisināsies steigā un būs garāka par 24 stundām. Tā ilgs tūkstoš gadu.

Šo tūkstoš gadu laikā Jēzus Kristus ”tiesās dzīvus un mirušus”. (2. Timotejam 4:1.) ”Dzīvie” būs ”liels pulks” cilvēku, kas būs palikuši dzīvi Armagedonā. (Atklāsmes 7:9—17.) Apustulis Jānis redzēja arī ”mirušos.. stāvam goda krēsla priekšā”. Kā jau apsolīja Jēzus, tie, ”kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi, un nāks ārā” — šie cilvēki tiks piecelti no nāves. (Jāņa 5:28, 29; Apustuļu darbi 24:15.) Bet uz kāda pamata tiks spriesta tiesa?

Kā minēts apustuļa Jāņa redzējuma aprakstā, ”grāmatas tika atvērtas” un ”mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem”. Vai šajās grāmatās ir pierakstīti cilvēku agrākie darbi? Nē, tiesa netiks spriesta pēc tā, ko viņi ir darījuši pirms nāves. Šādu secinājumu ļauj izdarīt Bībelē minētais princips: ”Kas nomiris, tas ir vaļā kļuvis no grēka.” (Romiešiem 6:7.) No nāves pieceltajiem nebūs jāatbild par seniem pārkāpumiem. Tas nozīmē, ka grāmatas attēlo to, ko Dievs no cilvēkiem prasīs tiesas dienā. Lai varētu dzīvot mūžīgi, gan tiem, kas būs palikuši dzīvi Armagedonā, gan augšā celtajiem būs jāpaklausa Dieva  baušļiem, arī jebkādām jaunām prasībām, ko Jehova varbūt atklās tūkstoš gadu laikā. Tātad cilvēki tiks tiesāti pēc tā, ko viņi darīs tiesas dienā.

Miljardiem cilvēku tiesas dienā pirmo reizi pavērsies iespēja kaut ko uzzināt par Dieva gribu un saskaņot ar to savu dzīvi. Tiks izvērsts plaša mēroga izglītības darbs, un pasaules ”iedzīvotāji mācīsies taisnību”. (Jesajas 26:9.) Tiesa, ne visi vēlēsies dzīvot pēc Dieva gribas. Jesajas grāmatas 26. nodaļas 10. pantā teikts: ”Kad bezdievim notiek žēlastība, viņš nemācās taisnīgi un godīgi dzīvot; zemē, kur valda goda prāts, viņš paliek bezdievis un neredz tā Kunga godību.” Šādi bezdievji tiesas dienā tiks iznīcināti uz visiem laikiem. (Jesajas 65:20.)

Tiesas dienas beigās visi cilvēki, kas tad dzīvos uz zemes, būs pilnībā ”atdzīvojušies” — kļuvuši par pilnīgiem cilvēkiem. (Atklāsmes 20:5.) Līdz ar to tiesas dienā būs atjaunots cilvēces sākotnējais nevainojamais stāvoklis. (1. Korintiešiem 15:24—28.) Pēc tam būs pēdējais pārbaudījums. Sātans tiks atbrīvots no ieslodzījuma, un viņam vēl beidzamo reizi tiks dota iespēja pievilt cilvēkus. (Atklāsmes 20:3, 7—10.) Visi, kas nepakļausies Sātanam, pilnā mērā pieredzēs, kā piepildās Bībelē lasāmais solījums: ”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi.” (Psalms 37:29.) Tāpēc Dievam uzticīgajiem cilvēkiem tiesas diena būs brīnišķīgs laiks.

^ 1. rk. Sīkāku informāciju par Armagedonu var atrast Insight on the Scriptures 1. sējuma 594., 595., 1037. un 1038. lappusē un grāmatas Pielūdziet vienīgo patieso Dievu 20. nodaļā; abas publikācijas izdevuši Jehovas liecinieki.