Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko patiesībā māca Bībele?

 PIECPADSMITĀ NODAĻA

Kāda kalpošana ir pieņemama Dievam

Kāda kalpošana ir pieņemama Dievam
  • Vai Dievam ir patīkamas visas reliģijas?

  • Kā var pazīt patieso reliģiju?

  • Kas mūsdienās ir patiesie Dieva kalpi?

1. Ko mēs varam iegūt, ja kalpojam Dievam pareizā veidā?

DIEVS JEHOVA no sirds rūpējas par mums un vēlas, lai viņa mīlestības pilnie norādījumi mums nāktu par labu. Ja kalposim viņam pareizā veidā, mēs jutīsimies priecīgi un izvairīsimies no daudziem sarežģījumiem dzīvē. Tad Jehova mūs svētīs un mums palīdzēs. (Jesajas 48:17.) Pasaulē ir simtiem reliģiju, kas pretendē uz to, ka māca patiesību par Dievu. Taču šo reliģiju mācības par to, kas ir Dievs un ko viņš no mums prasa, ievērojami atšķiras.

2. Kā var uzzināt, kā pareizi jākalpo Jehovam, un kāds piemērs palīdz to saprast?

2 Kā lai uzzina, kā pareizi jākalpo Jehovam? Šai nolūkā nav nepieciešams iepazīties ar visu reliģiju mācībām un tās salīdzināt. Ir tikai jānoskaidro, kas Bībelē teikts par patieso pielūgsmi. To var paskaidrot ar piemēru: daudzās zemēs apgrozībā mēdz parādīties viltota nauda. Ja jums uzdotu noteikt, kuras naudaszīmes ir viltotas, kā jūs to darītu? Vai mēģinātu iegaumēt visus viltojumu veidus? Nē, daudz prātīgāk būtu rūpīgi izpētīt, kādas  izskatās īstās naudaszīmes. Zinot to, pazīt viltojumu nebūtu grūti. Tieši tāpat, ja esam noskaidrojuši, kā pazīt patieso reliģiju, tad kļūst skaidrs, kuras reliģijas nav patiesas.

3. Kas, saskaņā ar Jēzus teikto, ir jādara, lai iegūtu Dieva labvēlību?

3 Pielūgt Jehovu viņam patīkamā veidā ir ļoti svarīgi. Daudzi domā, ka Dievam ir pieņemamas visas reliģijas, taču Bībelē tas nav teikts. Pat ar to, ka cilvēks sevi sauc par kristieti, vēl ir par maz. Jēzus sacīja: ”Ne ikkatrs, kas uz mani saka: Kungs! Kungs! ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu Tēva prātu.” Tātad, lai iegūtu Dieva labvēlību, ir jāuzzina, ko Dievs no mums prasa, un jāpilda viņa prasības. Tos, kas nepilda Dieva gribu, Jēzus nosauca par ”ļauna darītājiem”. (Mateja 7:21—23.) Tāpat kā viltotai naudai, viltus reliģijai nav patiesas vērtības. Pat vēl sliktāk — šāda reliģija ir kaitīga.

4. Ko nozīmē Jēzus vārdi par diviem ceļiem, un uz kurieni šie ceļi ved?

4 Visiem, kas dzīvo uz zemes, Jehova piedāvā iespēju dzīvot mūžīgi. Taču, lai mūžīgi dzīvotu paradīzē, mums jākalpo Dievam pareizā veidā un jau tagad jādzīvo tā, kā tas viņam ir patīkami. Diemžēl daudzi nevēlas to darīt. Tieši tāpēc Jēzus teica: ”Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati, un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.” (Mateja 7:13, 14.) Patiesā reliģija ved uz mūžīgu dzīvi, turpretī viltus reliģija ved uz pazušanu. Jehova nevēlas neviena cilvēka bojāeju, tāpēc viņš visiem tagad dod iespēju sevi iepazīt. (2. Pētera 3:9.) Kā redzams, tas, kā cilvēks kalpo Dievam, būtībā ir dzīvības vai nāves jautājums.

 KĀ PAZĪT PATIESO RELIĢIJU

5. Kā var pazīt patiesās reliģijas piekritējus?

5 Kā var atrast ”ceļu, kas aizved uz dzīvību”? Jēzus norādīja, ka patiesajai reliģijai spēcīgi jāietekmē tās piekritēju dzīve. ”No viņu augļiem jums tos būs pazīt,” viņš teica. ”Katrs labs koks nes labus augļus.” (Mateja 7:16, 17.) Citiem vārdiem sakot, patiesās reliģijas piekritējus var pazīt pēc viņu uzskatiem un rīcības. Lai gan viņi nav pilnīgi un pieļauj kļūdas, viņi cenšas pildīt Dieva gribu. Apskatīsim sešas pazīmes, pēc kurām var pazīt patiesās reliģijas piekritējus.

6., 7. Kāda ir Dieva kalpu attieksme pret Bībeli, un kādu priekšzīmi šajā ziņā rādīja Jēzus?

6 Dieva kalpu mācības ir pamatotas uz Bībeli. Pašā Bībelē ir teikts: ”Ikkatrs Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.” (2. Timotejam 3:16, 17.) Apustulis Pāvils kristiešiem rakstīja: ”Jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir.” (1. Tesaloniķiešiem 2:13.) Tas, kam tic un ko dara patiesās reliģijas piekritēji, ir balstīts nevis uz cilvēku uzskatiem vai tradīcijām, bet uz Dieva iedvesmotajiem Rakstiem — Bībeli.

7 Jēzus Kristus šajā ziņā ir labs piemērs, jo viņa mācības bija pamatotas uz Dieva Rakstiem. Lūgšanā viņš teica savam debesu Tēvam: ”Tavi vārdi ir patiesība.” (Jāņa 17:17.) Jēzus ticēja Dieva vārdiem, un viss, ko viņš mācīja, bija saskaņā ar Rakstiem. Viņš bieži lietoja teicienu: ”Stāv rakstīts.” (Mateja 4:4, 7, 10.) Pēc tam viņš parasti citēja kādu Bībeles pantu. Arī mūsdienās Dieva kalpi nemāca citiem paši savus uzskatus — viņi atzīst  Bībeli par Dieva vārdiem un stingri pamato savas mācības uz to.

8. Ko nozīmē pielūgt Jehovu?

8 Patiesās reliģijas piekritēji pielūdz tikai Jehovu un dara citiem zināmu viņa vārdu. Jēzus teica: ”Tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un viņam vien kalpot.” (Mateja 4:10.) 5. Mozus grāmatas 6. nodaļas 13. pantā, ko Jēzus šeit acīmredzot citēja, oriģināltekstā parādās Dieva personvārds. Tāpēc Dieva kalpi nepielūdz nevienu citu kā vienīgi Jehovu. Pielūgt viņu nozīmē arī stāstīt cilvēkiem, kā sauc patieso Dievu un kāds viņš ir. 83. psalma 19. pantā ir teikts: ”Vienīgi Tavs vārds pastāv, ak Kungs, Tu Visuaugstākais pār visu pasauli.” Jēzus rādīja priekšzīmi, kā palīdzēt citiem iepazīt Dievu, un lūgšanā viņš varēja sacīt: ”Es tavu vārdu esmu darījis zināmu cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis.” (Jāņa 17:6.) Arī mūsdienās Dieva kalpi stāsta citiem par Dieva vārdu, viņa nodomiem un īpašībām.

9., 10. Kā patiesie kristieši apliecina mīlestību cits pret citu?

9 Dieva kalpi patiesi un nesavtīgi mīl cits citu. Jēzus teica: ”No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.” (Jāņa 13:35.) Agrīnajiem kristiešiem bija šāda mīlestība citam pret citu. Dievam patīkama mīlestība palīdz pārvarēt rasu, sociālās un nacionālās barjeras un ar nesaraujamu saiti apvieno cilvēkus patiesā brāļu saimē. (Kolosiešiem 3:14.) Viltus reliģijās šādas brāļu saimes nav. Par to skaidri liecina fakts, ka šo reliģiju locekļi reizēm pat nogalina cits citu nacionālu vai etnisku atšķirību dēļ. Patiesie kristieši neņem rokās ieročus un nenogalina ne savus kristīgos brāļus, ne arī kādu citu. Bībelē rakstīts: ”No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus; katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva, arī tas ne, kas nemīl savu brāli.  ..mums būs citam citu mīlēt, ne kā Kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli.” (1. Jāņa 3:10—12; 4:20, 21.)

10 Protams, patiesa mīlestība sevī ietver kaut ko vairāk nekā tikai nenogalināt citus. Patiesie kristieši nesavtīgi ziedo savu laiku, spēku un līdzekļus, lai atbalstītu un uzmundrinātu cits citu. (Ebrejiem 10:24, 25.) Viņi palīdz citiem, ja ir notikusi kāda nelaime, un it visā rīkojas godīgi. Kristieši ņem vērā Bībeles padomu ”darīt labu visiem”. (Galatiešiem 6:10.)

11. Kāpēc ir svarīgi atzīt Jēzu Kristu par to, ar kura starpniecību Dievs piedāvā glābšanu?

11 Patiesie kristieši atzīst Jēzu Kristu par to, ar kura starpniecību Dievs piedāvā glābšanu. Bībelē sacīts: ”Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kuŗā mums lemta pestīšana.” (Apustuļu darbi 4:12.) Kā bija paskaidrots piektajā nodaļā, Jēzus atdeva savu dzīvību par izpirkumu paklausīgo cilvēku labā. (Mateja 20:28.) Turklāt Jēzus ir Dieva iecelts Ķēniņš debesu Valstībā, kas valdīs pār visu zemi. Dievs prasa, lai katrs, kas vēlas dzīvot mūžīgi, paklausītu Jēzum un dzīvotu pēc viņa mācībām. Tāpēc Bībelē ir teikts: ”Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs.” (Jāņa 3:36.)

12. Ko nozīmē nepiederēt pie pasaules?

12 Patiesie Dieva kalpi nepieder pie pasaules. Kad Jēzus tika tiesāts un stāvēja romiešu vietvalža Pilāta priekšā, viņš sacīja: ”Mana valstība nav no šīs pasaules.” (Jāņa 18:36.) Lai kādā valstī Jēzus patiesie sekotāji dzīvotu, viņi pakļaujas debesu Valstības varai, ievēro stingru neitralitāti pasaules politiskajos jautājumos un neiesaistās nekādos politiskos strīdos un konfliktos. Tomēr viņi nemēģina ietekmēt citu cilvēku lēmumus par to, vai iestāties kādā partijā, kandidēt uz kādu amatu vai  piedalīties vēlēšanās. Lai gan patiesie Dieva kalpi ir politiski neitrāli, viņi ievēro valsts likumus, jo Dieva Rakstos ir dots norādījums ”būt paklausīgiem varām, kas valda,” — tas ir, valdībām. (Romiešiem 13:1.) Bet, ja Dieva prasības un politiskās sistēmas prasības nonāk pretrunā, patieso Dieva kalpu nostāja ir tāda pati kā apustuļiem, kas teica: ”Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.” (Apustuļu darbi 5:29; Marka 12:17.)

13. Kāda ir Jēzus patieso sekotāju attieksme pret Dieva Valstību, un ko viņi tāpēc dara?

 13 Patiesie Jēzus sekotāji sludina, ka Dieva Valstība ir vienīgais, uz ko cilvēce var cerēt. Jēzus paredzēja: ”Šis valstības evanģelijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.” (Mateja 24:14.) Patiesie Jēzus Kristus sekotāji nevis aicina paļauties, ka cilvēku problēmas atrisinās vadītāji no viņu pašu vidus, bet pievērš uzmanību debesu Valstībai, kas vienīgā spēj to izdarīt. (Psalms 146:3.) Jēzus mācīja lūgt par šo nevainojamo valdību, kad teica: ”Lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.” (Mateja 6:10.) Dieva Rakstos ir izteikts paredzējums, ka debesu Valstība ”satrieks un iznīcinās citas [tagad pastāvošās] valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi”. (Daniēla 2:44.)

14. Kura reliģiskā grupa, jūsuprāt, atbilst prasībām, kādas var izvirzīt patiesajai reliģijai?

14 Ņemot vērā informāciju, ko esam apskatījuši, pajautājiet sev: kura reliģiskā grupa visas savas mācības pamato uz Bībeli un dara citiem zināmu Jehovas vārdu? Kuras grupas locekļi ir pazīstami ar savu mīlestību, tic Jēzum, nepieder pie pasaules un sludina, ka Dieva Valstība ir vienīgais, uz ko cilvēce var cerēt? Kura no pasaules reliģiskajām grupām atbilst visām šīm prasībām? Fakti skaidri liecina, ka tie ir Jehovas liecinieki. (Jesajas 43:10—12.)

KĀ JŪS RĪKOSIETIES?

15. Kas vēl ir vajadzīgs bez ticības Dieva pastāvēšanai?

15 Lai iegūtu Dieva labvēlību, ar ticību viņam vien ir par maz. Bībelē norādīts, ka pat ļaunie gari tic Dieva pastāvēšanai. (Jēkaba 2:19.) Taču viņi, protams, nepilda Dieva gribu un nav patīkami Dievam. Dieva labvēlību var iegūt tikai tas, kurš ne vien tic viņa pastāvēšanai, bet  arī pilda viņa gribu. Ir nepieciešams arī saraut saites ar viltus reliģiju un pievienoties patiesajai.

16. Kādai jābūt mūsu attieksmei pret viltus reliģiju?

16 Apustulis Pāvils paskaidroja, ka mēs nedrīkstam būt saistīti ar viltus reliģiju. Viņš rakstīja: ”Aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas Kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad es jūs pieņemšu.” (2. Korintiešiem 6:17; Jesajas 52:11.) Patiesie kristieši izvairās no visa, kam ir kāds sakars ar viltus reliģiju.

17., 18. Kas ir ”lielā Bābele”, un kāpēc ir nekavējoties ”jāiziet” no tās?

17 No Bībeles izriet, ka visas viltus reliģijas formas pieder pie ”lielās Bābeles *. (Atklāsmes 17:5.) Šis nosaukums liek atcerēties seno Bābeli jeb Babilonu — pilsētu, kur pēc Noas laika plūdiem sāka veidoties viltus reliģija. Daudzu tagad populāru viltus reliģijas mācību un paražu pirmsākumi ir meklējami tieši Babilonā. Piemēram, babilonieši pielūdza dievu trīsvienības jeb triādes. Mūsdienās mācībai par trīsvienību ir būtiska vieta daudzās reliģijās. Taču Bībelē skaidri sacīts, ka ir tikai viens patiesais Dievs, Jehova, un ka Jēzus Kristus ir viņa Dēls. (Jāņa 17:3.) Babilonieši ticēja arī tam, ka cilvēkam ir nemirstīga dvēsele, kas pēc nāves turpina pastāvēt un var ciest mokas kādā mocību vietā. Mūsdienās lielākā daļa reliģiju māca, ka pastāv nemirstīga dvēsele vai gars, kas var ciest mokas elles ugunīs.

18 Tā kā senās Babilonas reliģija izplatījās pa visu pasauli, var secināt, ka mūsdienu lielā Bābele ir visu pasaules viltus reliģiju kopums. Dievs ir paredzējis, ka šīs viltus reliģijas pēkšņi tiks iznīcinātas. (Atklāsmes 18:8.) Vai gan nav skaidrs, kāpēc ir jānošķiras no visām lielās  Bābeles daļām? Dievs Jehova vēlas, lai jūs ”izietu” no tās, kamēr vēl ir laiks. (Atklāsmes 18:4.)

Kalpojot Jehovam kopā ar viņa tautu, jūs iegūsiet daudz vairāk nekā zaudēsiet

19. Ko iegūst cilvēks, kas kalpo Jehovam?

19 Kad jūs izlemsiet atstāt viltus reliģiju, iespējams, būs tādi, kas vairs negribēs uzturēt ar jums tuvas attiecības. Bet, kalpojot Jehovam kopā ar viņa tautu, jūs iegūsiet daudz vairāk nekā zaudēsiet. Tāpat kā Jēzus pirmie mācekļi, kas daudz ko atstāja, lai viņam sekotu, jūs iegūsiet neskaitāmus garīgos brāļus un māsas. Jūs pievienosieties lielai pasaules mēroga ”ģimenei”, kurā ir vairāki miljoni patieso kristiešu, un izjutīsiet īstu mīlestību. Jums būs arī lieliska cerība mūžīgi dzīvot ”nākošā laikā”. (Marka 10:28—30.) Varbūt ar laiku kāds no tiem, kas no jums būs novērsies jūsu reliģisko uzskatu dēļ, nopietnāk pārdomās Bībeles mācības un arī sāks kalpot Jehovam.

20. Kas nākotnē gaida patiesās reliģijas piekritējus?

20 Bībelē mācīts, ka drīzumā Dievs darīs galu pašreizējai ļaunajai sistēmai un nodibinās taisnīgu jaunu pasauli, pār ko valdīs viņa Valstība. (2. Pētera 3:9, 13.) Tā patiešām būs brīnišķīga pasaule! Taisnīgajā jaunajā pasaulē pastāvēs tikai viena reliģija, viena patiesās pielūgsmes forma. Ir saprātīgi jau tagad pievienoties cilvēkiem, kas pielūdz Dievu viņam patīkamā veidā.

^ 17. rk. Vairāk par to, kas liecina, ka ar lielo Bābeli attēlotas visas pasaules viltus reliģijas, var uzzināt pielikumā ”Kas ir ”lielā Bābele””.