Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 DESMITĀ NODAĻA

Kā mūs ietekmē garīgās būtnes

Kā mūs ietekmē garīgās būtnes
  • Vai eņģeļi palīdz cilvēkiem?

  • Kā ļaunie gari cenšas ietekmēt cilvēkus?

  • Vai ir pamats baidīties no ļaunajiem gariem?

1. Kāpēc būtu labi uzzināt kaut ko par eņģeļiem?

LABĀK iepazīstot kādu cilvēku, mēs parasti iepazīstamies arī ar viņa ģimeni. Līdzīgi ir ar Dievu Jehovu — lai iepazītu viņu labāk, mums kaut kas jāuzzina par eņģeļiem, kas pieder pie viņa ”ģimenes”. Bībelē eņģeļi ir saukti par ”Dieva dēliem”. (Ījaba 38:7.) Kāda ir viņu vieta Dieva nodomā? Vai viņi agrāk ir iejaukušies cilvēku dzīvē? Vai tas notiek mūsdienās? Kā viņi varētu mūs ietekmēt?

2. Kā eņģeļi ir radušies, un cik daudz viņu ir?

2 Bībelē eņģeļi ir pieminēti simtiem reižu. Apskatot dažas no vietām, kur par viņiem runāts, var uzzināt diezgan daudz. Kā eņģeļi ir radušies? Vēstulē kolosiešiem, 1. nodaļas 16. pantā, ir teikts: ”Viņā [Jēzū Kristū] radītas visas lietas debesīs un virs zemes.” Tātad visas garīgās būtnes, ko sauc par eņģeļiem, ir radījis Dievs Jehova ar sava pirmdzimtā Dēla starpniecību. Cik daudz eņģeļu pavisam ir? No Bībeles var redzēt, ka tika radīti daudzi miljoni eņģeļu, un viņi visi ir vareni spēkā. (Psalms 103:20.) *

3. Ko par eņģeļiem var uzzināt no Ījaba grāmatas 38. nodaļas 4.—7. panta?

 3 Dieva vārdos, Bībelē, stāstīts, ka tad, kad tika radīta zeme, ”visi Dieva dēli gavilēja”. (Ījaba 38:4—7.) Kā redzams, eņģeļi pastāvēja jau ilgi pirms cilvēku radīšanas un pat pirms zemes radīšanas. Šī Bībeles vieta ļauj arī secināt, ka eņģeļiem ir jūtas, jo viņi ”kopā priekā dziedāja”. Jāpievērš uzmanība arī tam, ka ”visi Dieva dēli” līksmoja kopā. Tajā laikā visi eņģeļi veidoja vienotu ģimeni, kas kalpoja Dievam Jehovam.

EŅĢEĻU SNIEGTAIS ATBALSTS UN AIZSARDZĪBA

4. Kā Bībelē parādīts, ka Dievam uzticīgie eņģeļi interesējas par cilvēkiem?

4 Kopš tā laika, kad Dievam uzticīgās garīgās būtnes noraudzījās pirmo cilvēku radīšanā, tās ar neatslābstošu interesi ir sekojušas, kas notiek ar cilvēkiem un kā īstenojas Dieva nodoms. (Salamana Pamācības 8:30, 31; 1. Pētera 1:11, 12.) Bet laika gaitā eņģeļi redzēja, ka lielākā daļa cilvēku nekalpo savam mīlošajam Radītājam. Uzticīgie eņģeļi, bez šaubām, bija apbēdināti par to. Savukārt tad, ja kaut vai viens cilvēks atgriežas pie Jehovas, ”ir prieks Dieva eņģeļiem”. (Lūkas 15:10.) Tā kā eņģeļiem ļoti rūp, kas notiek ar Dieva kalpiem, ir viegli saprast, kāpēc Jehova bieži ar viņu starpniecību ir stiprinājis un aizsargājis savus uzticīgos kalpus uz zemes. (Ebrejiem 1:7, 14.) Minēsim dažus piemērus.

”Mans Dievs sūtīja savu eņģeli un aizturēja lauvām rīkli.” (Daniēla 6:22)

5. Kādi eņģeļu sniegtās palīdzības piemēri ir atrodami Bībelē?

5 Divi eņģeļi palīdzēja taisnīgajam Latam un viņa meitām izglābties, izvezdami tos no bezdievīgās Sodomas un Gomoras apkārtnes, pirms šīs pilsētas tika iznīcinātas. (1. Mozus 19:15, 16.) Daudzus gadsimtus vēlāk pravietis Daniēls tika iemests lauvu bedrē, taču viņam nenotika nekas ļauns, un viņš teica: ”Mans Dievs  sūtīja savu eņģeli un aizturēja lauvām rīkli.” (Daniēla 6:22.) Mūsu ēras pirmajā gadsimtā kāds eņģelis atbrīvoja apustuli Pēteri no cietuma. (Apustuļu darbi 12:6—11.) Kad Jēzus sāka savu kalpošanu uz zemes, viņam palīdzēja eņģeļi. (Marka 1:13.) Neilgi pirms nāves Jēzum parādījās eņģelis un ”viņu stiprināja”. (Lūkas 22:43.) Izjust eņģeļu atbalstu tik svarīgos dzīves brīžos Jēzum noteikti bija ārkārtīgi mierinoši.

6. a) Kā eņģeļi mūsdienās sargā Dieva kalpus? b) Kādi jautājumi tiks apskatīti?

6 Mūsdienās eņģeļi vairs atklāti neparādās Dieva kalpiem uz zemes. Bet, palikdami neredzami cilvēku acīm, Dieva varenie eņģeļi joprojām sargā viņa kalpus, it īpaši no visa, kas tiem varētu kaitēt garīgi. Bībelē sacīts: ”Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj.” (Psalms 34:8.) Šie vārdi ir ļoti uzmundrinoši, jo pastāv ļaunas garīgas būtnes, kas grib mūs iznīcināt. Kas tās ir par būtnēm? Kā tās ir radušās? Kā tās mēģina mums kaitēt? Lai to noskaidrotu, vispirms īsi pakavēsimies pie notikumiem cilvēces vēstures pirmsākumos.

GARĪGĀS BŪTNES, KAS IR MŪSU IENAIDNIEKI

7. Cik sekmīgi bija Sātana centieni novērst cilvēkus no Dieva?

7 Kā uzzinājām šīs grāmatas trešajā nodaļā, kādam eņģelim pamazām radās vēlēšanās valdīt pār citiem, un viņš nostājās pret Dievu. Vēlāk šis eņģelis kļuva pazīstams kā Sātans Velns. (Atklāsmes 12:9.) 1600 gadu laikā pēc Ievas pievilšanas Sātanam izdevās novērst no Dieva gandrīz visus cilvēkus, izņemot nedaudzus, kas palika uzticīgi Dievam, — tādi bija, piemēram, Ābels, Ēnohs un Noa. (Ebrejiem 11:4, 5, 7.)

8. a) Kā daļa eņģeļu kļuva par ļaunajiem gariem? b) Ko ļaunie gari bija spiesti darīt, lai izdzīvotu plūdos Noas laikā?

8 Noas laikā pret Jehovu sacēlās arī citi eņģeļi. Viņi  pameta Dieva debesu ģimeni, nāca uz zemi un izveidoja sev miesīgus ķermeņus. Par to, kāpēc viņi tā rīkojās, var lasīt 1. Mozus grāmatas 6. nodaļas 2. pantā: ”Dieva dēli vēroja, ka cilvēku meitas bija skaistas, un tie tās ņēma sev par sievām, kas tiem labāk patika.” Bet Jehova nepieļāva, ka šo eņģeļu patvaļīgā rīcība un viņu negatīvā ietekme uz cilvēci turpinātos ilgi. Viņš sūtīja pār zemi pasaules mēroga plūdus, kuros gāja bojā visi ļaunie cilvēki, bet izglābās tikai viņa uzticamie kalpi. (1. Mozus 7:17, 23.) Dumpīgie eņģeļi jeb ļaunie gari bija spiesti atstāt savus miesīgos ķermeņus un atgriezties debesīs kā garīgas būtnes. Viņi bija nostājušies Sātana  pusē, kurš līdz ar to kļuva par ”ļauno garu virsnieku”. (Mateja 9:34.)

9. a) Kas ar ļaunajiem gariem notika pēc atgriešanās debesīs? b) Kādi ļauno garu paņēmieni tālāk tiks apskatīti?

9 Kad nepaklausīgie eņģeļi atgriezās debesīs, viņi bija izstumti no Dieva ģimenes, tāpat kā viņu valdnieks Sātans. (2. Pētera 2:4.) Lai gan tagad viņi vairs nevar sev veidot cilvēku ķermeņus, viņi joprojām ļoti kaitīgi ietekmē cilvēkus. Ar ļauno garu palīdzību Sātans ”pieviļ visu pasauli”. (Atklāsmes 12:9; 1. Jāņa 5:19.) Lai pieviltu cilvēkus, ļaunie gari izmanto dažādus paņēmienus. (2. Korintiešiem 2:11.) Apskatīsim dažus no šiem paņēmieniem.

KĀ ĻAUNIE GARI PIEVIĻ CILVĒKUS

10. Kas ir spiritisms?

10 Ļaunie gari pieviļ cilvēkus, izmantojot spiritismu. Spiritisms ir saistīšanās ar ļaunajiem gariem vai nu tiešā veidā, vai ar starpnieka palīdzību. Bībelē ”burvība” ir nosodīta, un mēs tiekam brīdināti sargāties no visa, kas ar to saistīts. (Galatiešiem 5:19—21.) Spiritisms ļaunajiem gariem ir tas pats, kas makšķerniekam ēsma. Makšķernieks sprauž uz āķa dažādu ēsmu atkarībā no tā, kādas zivis viņš grib noķert. Savukārt ļaunie gari veicina dažādas spiritisma formas, lai pakļautu savai ietekmei visdažādākos cilvēkus.

11. Kas ir zīlēšana, un kāpēc no tās jāvairās?

11 Viena ”ēsma”, ko ļaunie gari lieto, ir zīlēšana. Zīlēšana ir mēģinājumi ar garu palīdzību uzzināt nākotni vai kaut ko nezināmu. Daži zīlēšanas paveidi ir astroloģija, zīlēšana ar kārtīm vai kristāla lodi, hiromantija un sapņu tulkošana. Lai gan daudzi cilvēki domā, ka zīlēšana ir nekaitīga nodarbošanās, no Bībeles var redzēt, ka  pareģošana ir saistīta ar ļaunajiem gariem. Piemēram, Apustuļu darbu grāmatas 16. nodaļas 16.—18. pantā ir minēts ”zīlētājas gars”, ar kura palīdzību kāda jauna meitene varēja zīlēt. Taču viņa zaudēja šo spēju, tiklīdz ļaunais gars bija izdzīts.

Ļaunie gari pieviļ cilvēkus ar dažādiem paņēmieniem

12. Kāpēc mēģinājumi sazināties ar mirušajiem ir bīstami?

12 Vēl viens paņēmiens, kā ļaunie gari pieviļ cilvēkus, ir tāds, ka viņi tos mudina sazināties ar mirušajiem. Cilvēkiem, kas sēro par kāda tuvinieka nāvi, bieži izveidojas aplami priekšstati par mirušajiem. Medijs varbūt min kaut ko tādu, ko varētu zināt tikai mirušais, vai runā balsī, kas šķietami pieder mirušajam. Tāpēc daudzi sāk domāt, ka mirušie patiesībā ir dzīvi un ka ar viņiem ir iespējams sazināties, lai atvieglotu bēdas. Taču šāds ”mierinājums” ir neīsts un bīstams, jo ļaunie gari spēj atdarināt miruša cilvēka balsi un sniegt medijam informāciju par mirušo. (1. Samuēla 28:3—19.) Turklāt,  kā jau noskaidrojām sestajā nodaļā, mirušo vairs nav. (Psalms 115:17.) Tas nozīmē, ka ikviens ”mirušo izaicinātājs” ir ļauno garu pievilts un rīkojas pretēji Dieva gribai. (5. Mozus 18:10, 11; Jesajas 8:19.) No šīs bīstamās ”ēsmas”, ko ir izlikuši ļaunie gari, ir rūpīgi jāsargās.

13. Ko ir spējuši izdarīt daudzi cilvēki, kuri kādreiz ir dzīvojuši bailēs no ļaunajiem gariem?

13 Ļaunie gari ne tikai pieviļ, bet arī biedē cilvēkus. Mūsdienās Sātans un dēmoni zina, ka ir ”maz laika atlicis” līdz brīdim, kad viņi tiks padarīti nekaitīgi, tāpēc viņi rīkojas tik nežēlīgi kā vēl nekad agrāk. (Atklāsmes 12:12, 17.) Tomēr tūkstošiem cilvēku, kas kādreiz ir dzīvojuši nepārtrauktās bailēs no ļaunajiem gariem, ir spējuši pārvarēt šīs bailes. Kā viņiem tas ir izdevies? Ko varētu darīt cilvēks, kurš ir iesaistījies spiritismā?

KĀ PRETOTIES ĻAUNAJIEM GARIEM

14. Kā var atbrīvoties no ļauno garu ietekmes, ņemot vērā priekšzīmi, ko rādīja pirmā gadsimta kristieši Efesā?

14 Bībelē stāstīts gan par to, kā pretoties ļaunajiem gariem, gan par to, kā atbrīvoties no viņu varas. Ir noderīgi pārdomāt, kā pirmajā gadsimtā rīkojās kristieši, kas dzīvoja Efesā. Starp viņiem bija tādi, kas pirms kļūšanas par kristiešiem bija nodarbojušies ar spiritismu. Ko viņi darīja, kad bija nolēmuši atbrīvoties no spiritisma valgiem? Bībelē rakstīts: ”Labs skaits to, kas bija nodarbojušies ar burvju mākslām, sanesa grāmatas un tās sadedzināja visu acu priekšā.” (Apustuļu darbi 19:19.) Iznīcinādami grāmatas par maģiju, šie cilvēki, kas nesen bija kļuvuši par kristiešiem, rādīja priekšzīmi visiem, kas mūsdienās vēlas pretoties ļaunajiem gariem. Tiem, kas grib kalpot Jehovam, jāatbrīvojas no visa, kas saistīts ar spiritismu. Tas attiecas uz grāmatām, žurnāliem, filmām, plakātiem un mūzikas ierakstiem, kas  popularizē spiritismu un attēlo to kā kaut ko pievilcīgu un aizraujošu. Tāpat tas attiecas uz amuletiem un citiem priekšmetiem, ko cilvēki nēsā aizsardzībai no ļauna. (1. Korintiešiem 10:21.)

15. Kas jādara, lai pretotos ļaunajiem gariem?

15 Kādu laiku pēc tam, kad kristieši Efesā bija sadedzinājuši savas grāmatas par burvju mākslām, apustulis Pāvils viņiem rakstīja: ”Mums jācīnās.. pret ļaunajiem gariem.” (Efeziešiem 6:12.) Ļaunie gari nebija padevušies, viņi joprojām centās gūt virsroku. Kas vēl kristiešiem bija jādara? ”Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā [Sātana] ugunīgās bultas,” aicināja Pāvils. (Efeziešiem 6:16.) Jo izturīgāks ir mūsu ticības vairogs, jo labāk mēs spēsim pretoties ļaunajiem gariem. (Mateja 17:20.)

16. Kā var nostiprināt ticību?

16 Bet kā mēs varam stiprināt savu ticību? To var darīt, iedziļinoties Bībelē. Mūra izturīgums lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik stipri ir tā pamati. Arī ticības spēku lielā mērā nosaka tās pamats — precīzas zināšanas par Dieva vārdiem, Bībeli. Ja ik dienas lasām un pētām Bībeli, mūsu ticība nostiprināsies. Šāda ticība kā izturīgs mūris mūs pasargās no ļauno garu ietekmes. (1. Jāņa 5:5.)

17. Kas vēl ir nepieciešams, lai pretotos ļaunajiem gariem?

17 Kas vēl bija jādara kristiešiem Efesā? Viņiem bija vajadzīga papildu aizsardzība, jo viņi dzīvoja pilsētā, kurā plauka dēmonisms. Tāpēc Pāvils viņiem rakstīja: ”Garā lūdziet Dievu ik brīdi, visādi viņu piesaucot un pielūdzot.” (Efeziešiem 6:18.) Tā kā arī mēs dzīvojam dēmonisma pārņemtā pasaulē, mums jāpretojas ļaunajiem gariem, dedzīgi lūdzot Jehovam, lai viņš mūs aizsargā. Protams, lūgšanās jālieto Jehovas vārds. (Salamana Pamācības 18:10.) Mums bieži jālūdz Dievam  ”atpestīt mūs no ļauna” — no Sātana Velna. (Mateja 6:13.) Jehova atbildēs uz šādām lūgšanām. (Psalms 145:19.)

18., 19. a) Kāpēc mēs varam nešaubīties par uzvaru cīņā pret ļaunajām garīgajām būtnēm? b) Uz kādu jautājumu atbildēts nākamajā nodaļā?

18 Ļaunie gari ir bīstami, bet no tiem nav jābaidās, ja stājamies pretī Velnam un tuvojamies Dievam, pildot viņa gribu. (Jēkaba 4:7, 8.) Ļauno garu varai ir robežas. Viņi saņēma sodu Noas laikā, un nākotnē viņiem tiks izpildīts galīgais spriedums. (Jūdas 6.) Tāpat jāatceras, ka mūs sargā Jehovas varenie eņģeļi. (2. Ķēniņu 6:15—17.) Viņi no sirds vēlas, lai mēs sekmīgi pretotos ļaunajiem gariem, un mudina mūs turpināt cīņu. Tāpēc paliksim tuvi Jehovam un viņam uzticīgo garīgo būtņu ģimenei. Sargāsimies no visām spiritisma formām un vienmēr liksim lietā Dieva Rakstos atrodamos padomus. (1. Pētera 5:6, 7; 2. Pētera 2:9.) Tad mēs varēsim nešaubīties par uzvaru cīņā pret ļaunajām garīgajām būtnēm.

19 Bet kāpēc Dievs vispār ļauj pastāvēt ļaunajiem gariem un ļaunumam, kura dēļ cilvēkiem jācieš? Atbildi uz šo jautājumu var atrast nākamajā nodaļā.

^ 2. rk. Par taisnīgajiem eņģeļiem Atklāsmes grāmatas 5. nodaļas 11. pantā ir sacīts: ”Viņu skaits bija miriadu miriades,” — jeb ”desmit tūkstoš reizes desmit tūkstoši” (skat. Daniēla 7:10). Tātad, saskaņā ar Bībeli, ir radīti daudzi miljoni eņģeļu.