Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 DIVPADSMITĀ NODAĻA

Dievam patīkama dzīve

Dievam patīkama dzīve
  • Kā ir iespējams kļūt par Dieva draugu?

  • Kā Sātana apgalvojumi attiecas uz mums?

  • Kāda rīcība nav patīkama Jehovam?

  • Kas jādara, lai mūsu dzīve būtu patīkama Dievam?

1., 2. Nosauciet dažus cilvēkus, ko Jehova uzskatīja par tuviem draugiem!

KĀDU cilvēku jūs izvēlētos par savu draugu? Visticamāk, jūs gribētu veidot tuvas attiecības ar kādu, kam ir līdzīgi uzskati, intereses un vērtību sistēma. Svarīgi būtu arī tas, lai šim cilvēkam būtu labas īpašības, piemēram, lai viņš būtu godīgs un laipns.

2 Vēstures gaitā Dievs dažkārt ir izraudzījies cilvēkus sev par tuviem draugiem. Piemēram, Ābrahāms ir saukts par Jehovas draugu. (Jesajas 41:8; Jēkaba 2:23.) Dāvidu Dievs dēvēja par ”vīru pēc sava prāta”, jo Dāvids bija tāds cilvēks, kādus Jehova mīl. (Apustuļu darbi 13:22.) Savukārt pravieti Daniēlu Jehova uzskatīja par ”it īpaši iemīļotu vīru”. (Daniēla 9:23.)

3. Kādus cilvēkus Jehova uzskata par saviem draugiem?

3 Kāpēc Jehova uzskatīja Ābrahāmu, Dāvidu un Daniēlu par saviem draugiem? Ābrahāmam viņš sacīja: ”Tu esi bijis paklausīgs manam vārdam.” (1. Mozus 22:18.) Tātad Jehova tuvojas tiem, kuri pazemīgi dara to, ko viņš saka. ”Klausait maniem norādījumiem, tad Es būšu jūsu Dievs, un jūs būsit mana tauta,” viņš teica izraēliešiem.  (Jeremijas 7:23.) Paklausot Jehovam, arī jūs varat kļūt par viņa draugu.

JEHOVA STIPRINA SAVUS DRAUGUS

4., 5. Kā Jehova stiprina savus kalpus?

4 Draudzība ar Dievu var nozīmēt ļoti daudz. Bībelē rakstīts, ka Jehova meklē iespējas ”stiprināt tos, kas ar savu skaidro sirdi pie Viņa turas”. (2. Laiku 16:9.) Kā Jehova var mūs stiprināt? Uz vienu iespēju ir norādīts 32. psalma 8. pantā, kur teikts: ”Es [Jehova] tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuŗu tev jāstaigā, Es par tevi turēšu nomodā savu aci.”

5 Šajos vārdos aprakstīta aizkustinoša Jehovas gādības izpausme — viņš sniegs nepieciešamos norādījumus un mūs sargās, ja liksim tos lietā. Dievs vēlas, lai mēs izturētu visus pārbaudījumus. (Psalms 55:23.) Ja kalposim viņam ar skaidru sirdi, tad mums būs tāda pati pārliecība kā psalmu sacerētājam, kas rakstīja: ”Es to Kungu vienmēr turēšu acu priekšā; ja Viņš man ir pa labo roku, es nešaubīšos.” (Psalms 16:8; 63:9.) Jehova mums var palīdzēt dzīvot tā, kā tas viņam ir patīkami. Bet, kā jau mēs zinām, ir kāds Dieva ienaidnieks, kas labprāt to nepieļautu.

SĀTANA MESTAIS IZAICINĀJUMS

6. Ko Sātans apgalvoja par cilvēku rīcības motīviem?

6 Šīs grāmatas vienpadsmitajā nodaļā paskaidrots, kā Sātans Velns apstrīdēja Dieva augstāko varu. Sātans apsūdzēja Dievu melos un lika saprast, ka Jehova nav rīkojies taisnīgi, liegdams Ādamam un Ievai pašiem izlemt, kas ir labs un kas ir ļauns. Kad Ādams un Ieva sagrēkoja un zemi sāka piepildīt viņu pēcnācēji, Sātans apšaubīja visu cilvēku rīcības motīvus. ”Cilvēki nekalpo Dievam aiz mīlestības,” viņš it kā teica. ”Dodiet man tikai iespēju, un es  viņus visus novērsīšu no Dieva.” To, ka Sātans tā domāja, var redzēt no stāstījuma par cilvēku, vārdā Ījabs. Kas bija Ījabs, un kā Sātana mestais izaicinājums ietekmēja viņa dzīvi?

7., 8. a) Ar ko Ījabs izcēlās pārējo cilvēku starpā? b) Kā Sātans apšaubīja Ījaba rīcības motīvus?

7 Ījabs dzīvoja aptuveni pirms 3600 gadiem. Viņš bija krietns cilvēks, jo Jehova teica: ”Nav virs zemes neviena tāda kā viņš. Šis vīrs ir svētbijīgs, sirdsskaidrs un taisns; viņš bīstas Dievu un vairās no ļauna.” (Ījaba 1:8.) Ījaba dzīve bija patīkama Dievam.

8 Sātans apšaubīja motīvus, ar kādiem Ījabs kalpo Dievam. Viņš sacīja Jehovam: ”Vai Tu pats arī neesi ir ap viņu [Ījabu], ir ap viņa namu, ir ap visu, kas tam pieder, uzcēlis aizsargu žogu? Tu esi viņa roku pūliņu svētījis, un viņa ganāmpulki ir izplētušies pāri visai zemei. Bet izstiep savu roku un pieskaries ar ļaunumu visam tam, kas viņam pieder, tiešām, saderam, kas viņš atklāti no Tevis atsacīsies.” (Ījaba 1:10, 11.)

9. Kā Jehova atbildēja uz Sātana izteiktajiem apvainojumiem, un kāpēc viņš tā rīkojās?

9 Tātad Sātans apgalvoja, ka Ījabs kalpo Dievam tikai sava labuma dēļ. Ja Ījabs tiktu pārbaudīts, uzstāja Sātans, viņš nostātos pret Dievu. Kā Jehova atbildēja uz šiem apvainojumiem? Tā kā runa bija par Ījaba rīcības motīviem, Jehova ļāva Sātanam pārbaudīt Ījabu. Pārbaudījumos bija jākļūst skaidri redzamam, vai Ījabs mīl Dievu vai ne.

ĪJABS TIEK PĀRBAUDĪTS

10. Kādus pārbaudījumus pieredzēja Ījabs, un kā viņš uz tiem reaģēja?

10 Drīz Sātans sagādāja Ījabam nežēlīgus pārbaudījumus. Ļaundari nolaupīja daļu Ījaba mājlopu, bet citus nogalināja. Arī vairākums Ījaba kalpu tika noslepkavoti.  Tas viss, protams, radīja ekonomiskas grūtības. Pēc tam notika vēl viena briesmīga nelaime — vētrā gāja bojā Ījaba desmit bērni. Par spīti šiem šausmīgajiem notikumiem, ”Ījabs nekādu grēku neizdarīja un neizteica nekādu aplamību pret Dievu”. (Ījaba 1:22.)

11. a) Kāds bija otrs apgalvojums, ko Sātans izteica par Ījabu, un kā Jehova uz to reaģēja? b) Kā Ījabs uztvēra savu slimību?

11 Ar to Sātana uzbrukumi nebeidzās. Šķiet, viņš domāja, ka Ījabs, ko nebija salauzusi īpašumu, kalpu un bērnu zaudēšana, tomēr novērsīsies no Dieva, ja smagi saslims. Jehova pieļāva, ka Sātans uzsūta Ījabam ļoti nepatīkamu un sāpīgu slimību, bet Ījabs tik un tā neatkāpās no ticības Dievam. Viņš apņēmīgi teica: ”Līdz savam pēdējam elpas vilcienam es nenoliegšu pats sev savu nevainību!” (Ījaba 27:5.)

Ījabs tika atalgots par savu uzticību

12. Kā Ījabs atspēkoja Sātana izvirzītos apgalvojumus?

12 Ījabs nezināja, ka viņa nelaimēs ir vainojams Sātans. Viņš nenojauta, ka Sātans ir apstrīdējis Jehovas augstāko varu, un bijās, ka grūtības ir izraisījis Dievs. (Ījaba 6:4; 16:11—14.) Tomēr Ījabs palika uzticīgs Jehovam. Tā tika atspēkoti Sātana apgalvojumi, ka Ījabs kalpojot Dievam savtīgu iemeslu dēļ.

13. Kas tika panākts ar Ījaba uzticību Dievam?

13 Ījaba uzticība ļāva Jehovam pārliecinoši atbildēt uz Sātana apvainojumiem. Ījabs bija īsts Jehovas draugs un tika atalgots par savu uzticību. (Ījaba 42:12—17.)

KĀ TAS ATTIECAS UZ MUMS

14., 15. Kāpēc var teikt, ka apgalvojums, ko Sātans izteica par Ījabu, attiecas uz visiem cilvēkiem?

14 Jautājums par uzticību Dievam, ko izvirzīja Sātans, attiecās ne tikai uz Ījabu vien. Tas skar arī mūs. Šāds secinājums izriet no vārdiem, kas lasāmi Salamana Pamācību grāmatas 27. nodaļas 11. pantā: ”Esi, dēls, gudrs  un priecē manu sirdi, lai man ir ko atbildēt tam, kas peļ mani!” (VDP.) Šie vārdi ir rakstīti simtiem gadu pēc Ījaba nāves, un tie liecina, ka tajā laikā Sātans joprojām pēla Dievu un apsūdzēja viņa kalpus. Ja mūsu dzīve ir tīkama Jehovam, mēs palīdzam atbildēt uz Sātana nepatiesajiem apvainojumiem un tādā veidā priecējam Dieva sirdi. Ko jūs par to domājat? Vai nebūtu brīnišķīgi dot savu ieguldījumu Sātana melīgo apgalvojumu atspēkošanā, pat ja tas nozīmētu veikt noteiktas izmaiņas dzīvē?

15 Jāpievērš uzmanība, ka Sātans teica: ”Visu, kas ir cilvēkam, viņš dod par savu dzīvību.” (Ījaba 2:4.) Ar vārdu ”cilvēkam” Sātans norādīja, ka viņa apgalvojums attiecas ne tikai uz Ījabu, bet uz visiem cilvēkiem. Tā ir ļoti svarīga doma. Sātans ir apšaubījis arī jūsu uzticību Dievam. Viņš būtu ārkārtīgi priecīgs, ja, rodoties grūtībām, jūs neklausītu Dievam un pārstātu darīt to, kas ir pareizs. Kā Sātans varētu censties to panākt?

16. a) Ar kādiem paņēmieniem Sātans mēģina novērst cilvēkus no Dieva? b) Kā Sātans varētu izmantot šos paņēmienus pret jums?

16 Kā bija stāstīts desmitajā nodaļā, Sātans ar dažādiem paņēmieniem mēģina novērst cilvēkus no Dieva. Piemēram, viņš uzbrūk ”kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt”. (1. Pētera 5:8.) Tāpēc Sātana ietekme var izpausties, kad draugi, radinieki vai citi cilvēki pretojas jūsu centieniem iedziļināties Bībelē un izmantot uzzināto dzīvē. * (Jāņa 15:19, 20.) Bet Sātans arī ”izliekas par gaismas eņģeli”. (2. Korintiešiem 11:14.) Viņš mēdz mānīt cilvēkus un aizvilināt tos no Dievam tīkama dzīves ceļa. Starp Sātana ieročiem ir arī nomāktība, kuras dēļ  daudzi domā, ka viņi nav cienīgi kalpot Dievam. Vienalga, vai Sātans darbojas ”kā lauva rūkdams” vai izliekas par ”gaismas eņģeli”, viņa apgalvojums paliek nemainīgs: saskāries ar pārbaudījumiem vai kārdinājumiem, cilvēks pārstās kalpot Dievam. Kā jūs varat atspēkot šo apgalvojumu un pierādīt savu uzticību Dievam, kā to izdarīja Ījabs?

PAKLAUSĪT JEHOVAS BAUŠĻIEM

17. Kāds ir galvenais iemesls paklausīt Jehovas baušļiem?

17 Sātana apgalvojumu var atspēkot, dzīvojot dievbijīgi. Ko tas sevī ietver? Bībelē lasāma atbilde: ”Tev būs to Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku!” (5. Mozus 6:5.) Jūsu mīlestībai pret Dievu augot, vairosies arī vēlēšanās darīt to, ko viņš no jums prasa. Apustulis Jānis rakstīja: ”Šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa baušļus.” Cilvēkam, kas mīl Jehovu ar visu savu sirdi, ”viņa baušļi nav grūti”. (1. Jāņa 5:3.)

18., 19. a) Kādi ir daži no Jehovas baušļiem? (Skat. ” Vairieties no tā, ko Jehova ienīst”.) b) Kas ļauj būt pārliecinātiem, ka Dievs no mums neprasa pārāk daudz?

18 Kas pieder pie Jehovas baušļiem? Dažos no tiem ir runa par rīcību, no kuras jāvairās. Piemēram, pēc virsraksta ” Vairieties no tā, ko Jehova ienīst” ir minēts, kāda rīcība Bībelē nepārprotami nosodīta. Pirmajā acu uzmetienā ne viss, kas tur minēts, varētu likties slikts. Bet pārdomas par iekavās norādītajiem Bībeles pantiem jums palīdzēs saskatīt Jehovas likumos ietverto gudrību. Mainīt ierasto dzīvesveidu varbūt būs visgrūtākais uzdevums, ar kādu jums ir iznācis sastapties. Taču, dzīvojot tā, kā vēlas Dievs, ir gūstams dziļš gandarījums un prieks. (Jesajas 48:17, 18.) Tas nav nekas nesasniedzams. Kas dod pamatu šādai pārliecībai?

19 Jehova nekad neprasa no cilvēkiem vairāk, kā tie  spēj. (5. Mozus 30:11—14.) Viņš zina mūsu spējas un to robežas labāk nekā mēs paši. (Psalms 103:14.) Turklāt Jehova mums var dot spēku viņam paklausīt. Apustulis Pāvils rakstīja: ”Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.” (1. Korintiešiem 10:13.) Lai palīdzētu izturēt grūtības, Jehova var pat piešķirt ”spēka pārpilnību”. (2. Korintiešiem 4:7.) Pāvils, kas bija pārcietis daudz pārbaudījumu, varēja teikt: ”Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru.” (Filipiešiem 4:13.)

 ATTĪSTĪT DIEVAM TĪKAMAS ĪPAŠĪBAS

20. Kādas Dievam tīkamas īpašības mums jāattīsta, un kāpēc tās ir tik svarīgas?

20 Protams, lai mūsu dzīve būtu patīkama Jehovam, nepietiek vairīties no tā, ko viņš ienīst. Ir nepieciešams arī mīlēt to, ko viņš mīl. (Romiešiem 12:9.) Cilvēkiem ir dabiski veidot tuvas attiecības ar tiem, kam ir līdzīgi uzskati, intereses un vērtību sistēma, un to pašu var teikt par Jehovu. Par rīcību, ko Jehova augstu vērtē, runāts 15. psalmā, kur stāstīts par cilvēkiem, ko Dievs uzskata  par saviem draugiem. Jehovas draugiem piemīt īpašības, kas Bībelē raksturotas kā ”Gara augļi”. Tās ir ”mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība”. (Galatiešiem 5:22.)

21. Kas palīdz attīstīt Dievam tīkamas īpašības?

21 Dievam tīkamas īpašības ir vieglāk attīstīt, ja cilvēks regulāri lasa un pēta Bībeli. Kad viņš ir iepazinis Dieva prasības, viņš var saskaņot savas domas ar Dieva viedokli. (Jesajas 30:20, 21.) Jo stiprāka kļūst mūsu mīlestība pret Jehovu, jo vairāk mēs vēlamies dzīvot viņam tīkamā veidā.

22. Kas tiek panākts ar Dievam patīkamu dzīvi?

22 Lai dzīvotu tā, kā vēlas Jehova, ir vajadzīga piepūle. Pārmaiņas, kas mums jāveic savā dzīvē, Bībelē ir salīdzinātas ar vecā cilvēka novilkšanu un jaunā cilvēka apģērbšanu. (Kolosiešiem 3:9, 10.) Taču psalmu sacerētājs par Jehovas baušļiem rakstīja: ”Kas tos ievēro, tam jau ar to vien ir liela alga.” (Psalms 19:12.) Arī jūs varat pārliecināties, ka Dievam patīkama dzīve sagādā lielu gandarījumu. Tā dzīvojot, jūs palīdzēsiet atspēkot Sātana mesto izaicinājumu un priecēsiet Jehovas sirdi.

^ 16. rk. Protams, nebūtu jādomā, ka tie, kas jums pretojas, atrodas tiešā Sātana varā. Bet Sātans ir šīs pasaules dievs un viņa varā ir visa pasaule. (2. Korintiešiem 4:4; 1. Jāņa 5:19.) Ņemot to vērā, ir dabiski, ka dievbijīgs dzīvesveids nav populārs un izraisa neizpratni vai pretestību.