KĀ ORIENTĒTIES BĪBELĒ

Bībele sastāv no 66 grāmatām, kas sakopotas divās daļās: Ebreju rakstos (”Vecajā Derībā”) un Grieķu rakstos (”Jaunajā Derībā”). Bībeles grāmatas ir sadalītas nodaļās un pantos. Kad ir norādīta kāda Bībeles vieta, pirmais cipars aiz grāmatas nosaukuma apzīmē nodaļu, bet nākamais vai nākamie — pantu vai pantus. Piemēram, ”1. Mozus 1:1” nozīmē ”1. Mozus grāmata, 1. nodaļa, 1. pants”.