Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles lasītāja ceļvedis

 19. JAUTĀJUMS

Kas ir ietverts Bībeles grāmatās?

Kas ir ietverts Bībeles grāmatās?

EBREJU RAKSTI (”VECĀ DERĪBA”)

MOZUS GRĀMATAS (5 GRĀMATAS)

1., 2., 3., 4. un 5. Mozus

No radīšanas līdz senās izraēliešu tautas tapšanai

VĒSTURISKĀS GRĀMATAS (12 GRĀMATAS)

Jozuas, Soģu, Rutes

Izraēliešu ieiešana Apsolītajā zemē un notikumi, kas risinājās pēc tam

1. un 2. Samuēla, 1. un 2. Ķēniņu, 1. un 2. Laiku

Izraēliešu tautas vēsture līdz Jeruzālemes izpostīšanai

Ezras, Nehemijas, Esteres

Ebreju vēsture pēc atgriešanās no Babilonas trimdas

POĒZIJAS GRĀMATAS (5 GRĀMATAS)

Ījaba, Psalmi, Salamana Pamācības, Salamans Mācītājs, Augstā Dziesma

Gudru atziņu un dziesmu sakopojumi

PRAVIEŠU GRĀMATAS (17 GRĀMATAS)

Jesajas, Jeremijas, Raudu Dziesmas, Ecēhiēla, Daniēla, Hozejas, Joēla, Amosa, Obadjas, Jonas, Mihas, Nahuma, Habakuka, Cefanjas, Hagaja, Cakarijas, Maleahija

Pravietojumi par Dieva tautu

 GRIEĶU RAKSTI (”JAUNĀ DERĪBA”)

EVAŅĢĒLIJI (4 GRĀMATAS)

Mateja, Marka, Lūkas, Jāņa

Jēzus dzīves un kalpošanas apraksts

APUSTUĻU DARBI (1 GRĀMATA)

Kristiešu draudzes un misionāru darbības pirmsākumi

VĒSTULES (21 GRĀMATA)

Romiešiem, 1. un 2. Korintiešiem, Galatiešiem, Efesiešiem, Filipiešiem, Kolosiešiem, 1. un 2. Tesalonikiešiem

Vēstules kristiešu draudzēm

1. un 2. Timotejam, Titam, Filemonam

Vēstules atsevišķiem kristiešiem

Ebrejiem, Jēkaba, 1. un 2. Pētera, 1., 2., un 3. Jāņa, Jūdas

Vēstules kristiešiem kopumā

ATKLĀSMES GRĀMATA (1 GRĀMATA)

Apustulim Jānim dotie pravietiskie redzējumi